Zebranie Zarządu Krajowego

11 grudnia br. pod przewodnictwem prezesa Józefa Brylla odbyło się kolejne zebranie Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód.
W zebraniu udział wzięli prezesi Oddziałów i członkowie  Krajowej Komisji Rewizyjnej.  W porządku obrad zebrania znalazły się: informacja o bieżących działaniach w sprawie Marszałkowskiej 115, budżet Stowarzyszenia na 2020 rok, sprawy organizacyjne i wniesione. W posiedzeniu wziął udział przedstawiciel kancelarii prawnej prowadzącej sprawy naszego Stowarzyszenia. Zarząd wysłuchał informacji o aktualnym stanie spraw dotyczących siedziby Stowarzyszenia. Wprowadzenia do projektu budżetu SWP-W dokonał prezes Józef Bryll i główna księgowa SWP-W  Zofia Aldona Sikorska.

Stanowisko Krajowej Komisji Rewizyjnej przedstawił  sekretarz komisji Henryk Talaśka.  Po dyskusji Zarząd podjął uchwałę o zatwierdzeniu budżetu Stowarzyszenia na 2020 rok. W sprawach  organizacyjnych Zarząd  dokonał zmiany w  jego składzie.  Po posiedzeniu Zarządu odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym oprócz członków Zarządu Krajowego, Krajowej Komisji Rewizyjnej i Prezesów Oddziałów uczestniczyli pracownicy SWP-W oraz kierownictwa  organizacji
i stowarzyszeń współpracujących.

Gości powitał i złożył życzenia Świąteczno- Noworoczne prezes Józef Bryll. Z Życzeniami  Bożonarodzeniowymi do uczestników spotkania wigilijnego zwrócił się  członek Prezydium  SWPW  Ksiądz Profesor Edward Walewander.

/Treść poniżej/

Wszystkim członkom i sympatykom życzymy zdrowych, radosnych i pogodnych Świąt wypełnionych radością i miłością, Nowego Roku 2020 spełniającego wszelkie marzenia, pełnego optymizmu, wiary i szczęścia.

Życzenia ks. prof. dr hab. Edwarda Walewandra

W środowisku Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód słusznie odwołujemy się bardzo często do bogactwa myśli naszych wschodnich sąsiadów. Ostatnio wiele mówimy o twórczości rosyjskich myślicieli. Jednym z nich był zmarły w 1948 roku Mikołaj Bierdiajew, twórca personalizmu egzystencjalnego, który akcentował wolność człowieka.

Mikołaj Bierdiajew twierdził, że człowiek bez Boga przestaje być człowiekiem. Według niego wynika to z wewnętrznej dialektyki historii nowożytnej, która jest dziejami wielkości i upadku humanistycznych złudzeń. Bierdiajew mocno podkreślał, że „człowiek w stanie odosobnienia i wyjałowienia duszy staje się niewolnikiem nie wyższych, nadludzkich sił, ale sił niższych i nieludzkich. […] Rozkwit ludzkości nie byłby możliwy – twierdził – gdyby człowiek w najgłębszych zakamarkach swojej jaźni nie miał poczucia i świadomości istnienia zasad wyższych oraz gdyby był oderwany całkowicie od źródeł bytu Bożego”[1].

Wzorem biblijnych pasterzy, a także owych trzech magów czy królów ze Wschodu stajemy dziś razem przed stajenką betlejemską. Patrzymy na Nowonarodzonego Zbawcę świata. Składamy sobie życzenia, by On kształtował nasze życie indywidualne i społeczne. Zdajemy sobie sprawę, że tylko z Nim jesteśmy w stanie pokonać nasze trudności. Tylko Jezus Chrystus może dać nam właściwą perspektywę życia.

Składając sobie życzenia i dzieląc się opłatkiem (białym chlebem) dopowiemy z pewnością jeszcze niejedno ważne słowo związane z uroczystością Bożego Narodzenia! Ale ja już teraz chcę, używając słów poety Franciszka Karpińskiego, autora znanej kolędy, wszystkim Państwu życzyć: „Podnieś rękę Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą, w dobrych radach, w dobrym bycie, wspieraj jej siłę Swą siłą”. Wspieraj nasz dom, który stał się Domem Przyjaźni. Wspomagaj wszystkich ludzi realizujących tutaj swą życiową misję. Błogosław hojnie wszystkim, nie tylko ludziom Stowarzyszenia Współpracy Polski ze Wschodem. Wspieraj„dom nasz i majętność całą”, nas wszystkich, nasze miasto i wszystkich jego mieszkańców!


[1] M. Bierdiajew, Koniec Renesansu, w: tenże, Nowe Średniowiecze. Los człowieka we współczesnym świecie, wstęp i tłum. H. Paprocki, Warszawa 2003, s. 42-43.