Wydawnictwa i publikacjeWydawnictwa po XX Kongresie SWP-W

1. Grudzień 2016 – 550 lat Państwowości Kazachstanu

2. Styczeń 2017 – Dialog międzykulturowy szansą na ocieplenie stosunków polsko-rosyjskich

w XXI wieku Praca magisterska Urszuli Kołodziejczak)

3. Styczeń 2017 – Armia Czerwona w walkach o Poznań w styczniu i lutym 1945 roku

4. Styczeń 2017 – W cieniu walczących imperiów. Europa wschodnia w I wojnie światowej

5. Styczeń 2017 – Biuletyn „Ze wschodu i o wschodzie”

6. Marzec 2017 – Skrypty dla nauczycieli i wykładowców

7. Maj 2017 – Słowo, fraza i tekst oczami młodego filologa.

8. Czerwiec 2017– Kazachstan. Tauelsiz memleket znaczy niepodległe państwo

9. Czerwiec 2017 – „Kazachstan i Polska. Płaszczyzny współpracy wobec wyzwań współczesnego świata”.

10.  Lipiec 2017 – I tom z cyklu „Kresowianie piszą wierszem” zawierający wiersze Róży Baranowskiej

11. Październik 2017 – II tom twórczości Pani Róży Baranowskiej, pochodzącej z Kresów Południowo-Wschodnich

12. Styczeń 2018 – III tom cyklu publikacji pod wspólnym tytułem: Kresowianie piszą wierszem… który stanowi zbiór wierszy Pana Kazimierza Wasilewskiego.

13. Styczeń 2018 – Monografia poświęcona pamięci naszego przyjaciela Dr Marka Miłka „Polska – Europa- Świat Wobec przemian oraz zjawisk kryzysowych szanse i zagrożenia”.

14. Kwiecień 2018 – „Cmentarze i mogiły żołnierzy Armii Czerwonej w Wielkopolsce”

15. Maj 2018 – Kolejny numer biuletynu informacyjnego – „Ze Wschodu i o wschodzie”

16. Czerwiec 2018 – 5 tom cyklu – „Kresowianie piszą wierszem…”

17. Wrzesień 2018 – 2 wydanie V tomu cyklu – „Kresowianie piszą wierszem…”

18. Wrzesień 2018 książka autorstwa Sabiny Bober pt. „Polskość w obliczu zagrożeń. Od rozbiorów do niepodległości”.

19. Październik 2018 – „Polska i Polacy w Poezji Rosyjskiej”

20. Grudzień 2018 – „Witamy na Śląsku Opolskim”

21. Grudzień 2018 – VI Tom cyklu – „Kresowianie piszą wierszem…”

22. Kwiecień 2019 – „Społeczeństwa w transformacji”

23. Maj 2019 – „Na polskiej ziemi. Spotkania i wspomnienia”

24. Czerwiec 2019 – „Język i kultura pogranicza- kolejne wydawnictwo SWP-W”

25. Lipiec 2019 – Kolejny numer biuletynu informacyjnego – „Ze Wschodu i o wschodzie”

26. Sierpień 2019 – Kresowianie piszą wierszem… Tom 7 „Opowieści skrzata, czyli historia Polski wierszem pisana”

27. Wrzesień 2019 – „Poglądy polskiej inteligencji w przededniu zmian ustrojowych”

28. Styczeń 2020 – „Działania zbrojne na ziemi konińskiej w czasie powstania styczniowego 1863-1864”. 

29. Marzec 2020 – kolejna publikacja dofinansowana przez Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód . Książka ukazująca się w 30 rocznicę podpisania pierwszej umowy miedzy polskimi i ukraińskimi przedsiębiorstwami turystycznymi: „Kalinką”, „Turystą”, „Gromadą”
i „Intouristem”.

30. Czerwiec 2020 – Kolejny numer biuletynu informacyjnego – „Ze Wschodu i o wschodzie”

31. Lipiec 2020 – kolejne wydawnictwo pt. „Problemy edukacji w Europie środkowej i wschodniej”. 

32. Wrzesień 2020 – „Mistrzowi – uczniowie”

33. Wrzesień 2020 – „Język i pamięć”

34. Styczeń 2021 – kolejny 8/2020 numer Rocznika Interdyscyplinarnego „FORUM WSCHODNIE”

35. Lipiec 2021 – Wizja człowieka przyszłości w świetle współzawodnictwa ChRL i USA”.

36. Styczeń 2022 – Nietoperze w oczach dzieci

37. Marzec 2022 – „Kazachstan – 2021. Sytuacja wewnętrzna i pozycja międzynarodowa Republiki Kazachstanu w 30. roku niepodległości”

38. Czerwiec 2023 – „Spór o globalizację” pod redakcją naukową Wojciecha Pomykało

39. Grudzień 2023 – Przeżyć tę jedną zimę – Listy żołnierza Wehrmachtu odkryte w ścianie domu kantora –Mirosław Słowiński

Wydawnictwa Fundacji Innowacja i Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód zachęcają do zapoznania się z nową książką „Spór o globalizację” pod redakcją naukową Wojciecha Pomykało. Problematyka globalizacji nabiera współcześnie coraz większego znaczenia. W coraz większym stopniu nie następujące  dostatecznie wyrównywanie poziomu rozwojowego krajów północnej i południowej półkuli naszego globu  rodzi wzrastające zagrożenie dla dalszego rozwoju globalnej ludzkości. Oba wydawnictwa publikujące książkę liczą, iż pozycja będąca kontynuacją publikacji na te tematy, nie tylko wywoła powszechne nim zainteresowanie, ale zwiększy fascynacje ciekawym i nabierającym znaczenia społecznego tematem. Walorem też prezentowanej publikacji jest to, że jej autorami jest znaczące grono profesorskie różnych specjalności zarówno ze stolicy jak i innych ośrodków w kraju.

 

Przeżyć tę jedną zimę – Listy żołnierza Wehrmachtu odkryte w ścianie domu kantora –Mirosław Słowiński – W październiku 2020 roku trafił w moje ręce bardzo dobrze zachowany zbiór listów żołnierza Wehrmachtu, odkryty w ścianie podczas remontu dawnego domu kantora Gustava Mielke na Łazińsku. Przetłumaczone kolejne pisma okazywały się coraz ciekawszą lekturą – źródłem cennych, przekazywanych z pozycji szeregowca informacji o mało znanych wydarzeniach i walkach na północnym skrzydle frontu wschodniego i codziennym życiu rodziny żołnierza w Kraju Warty. To krótkie wprowadzenie powinno pomóc w osadzeniu tej niezwykłej historii w miejscu i czasie.

 

„Kazachstan – 2021. Sytuacja wewnętrzna i pozycja międzynarodowa Republiki Kazachstanu w 30. roku niepodległości” zawierająca zbiór referatów wygłoszonych podczas konferencji naukowej, pod tą samą nazwą, zorganizowanej 25 marca 2021 r. przez Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód, Stowarzyszenie „Mój Kazachstan”, Polsko – Kazachstańską Izbę Handlowo – Przemysłową i Ambasadę Republiki Kazachstanu w Polsce, a także artykułów, opracowanych i złożonych do druku w 2021 r.


Album „Nietoperze w oczach dzieci” przedstawia dorobek Podkarpackich Nocy Nietoperzy poprzez prezentację prac wykonanych przez dzieci (rysunków oraz modeli nietoperzy) nagrodzonych w konkursie plastycznym podczas Podkarpackiej Nocy Nietoperzy. Publikacja przedstawia prace plastyczne wykonane przez dzieci i proponuje działania, które mają na celu promocję ochrony przyrody i gatunków chronionych na przykładzie nietoperzy, a także dokonać prezentacji środowiska oraz historii terenu, na którym odbywają się Podkarpackie Noce Nietoperzy i znajdują się siedliska ich bytowania.


Miło nam poinformować, że pokłosiem zorganizowanej przez Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód oraz Fundację Innowacja,  w dniu 19 lutego 2021 roku konferencji poświęconej „Wizji współzawodnictwa ChRL i USA, w obecnym i nadchodzącym okresie” jest wydawnictwo pn. „Wizja człowieka przyszłości w świetle współzawodnictwa ChRL i USA”.

Oddajemy Czytelnikom interesującą, naszym zdaniem, książkę autorstwa znanych i uznanych autorytetów wielu publikacji naukowych
i prasowych. Ta wieloautorska monografia zawiera dziewięć rozdziałów, luźno ze sobą powiązanych, które dotyczą różnych aspektów rozwoju ludzkości w XXI wieku. Autorzy analizują rolę czynnika ludzkiego
w czasie rywalizacji potęg gospodarczych i militarnych, w szczególności Chin i USA. Sądzimy, że wieloaspektowość podjętej problematyki, zróżnicowany język poszczególnych prac i publicystyczno – naukowy charakter książki zainteresują wielu Czytelników.


Stowarzyszenie Współpracy Polska Wschód wydało kolejny 8/2020 numer Rocznika Interdyscyplinarnego „FORUM WSCHODNIE”. Zamieszczone artykuły, przedruki i omówienia zawierają ciekawe tematy, które z pewnością zainteresują czytelnika.  Tematyka zaprezentowana jest w załączonym spisie treści. Zainteresowanych współpracą zachęcamy do kontaktu z redakcją Rocznika. Życzymy przyjemnej lektury.


Ukazała się książka „Język i pamięć”, Wydawnictwa Uniwersytetu Opolskiego.  Jest to Księga Jubileuszowa dedykowana Panu Profesorowi Wojciechowi Chlebdzie z okazji 70. urodzin.  W wydaniu Księgi Jubileuszowej uczestniczyło również Stowarzyszenie Współpracy Polska Wschód   poprzez dofinansowanie  wydawnictwa. Zaproszenie do publikacji przyjęło pięćdziesięciu siedmiu wybitnych naukowców. Pomysłodawcami tomu kierowała chęć podziękowania Profesorowi za wiele lat wspólnej pracy. Prof. dr hab. Wojciech Chlebda od wielu lat  wspiera działalność naszego Stowarzyszenia. Na aktywność Pana Profesora w realizacji zadań na rzecz państw za wschodnią granicą zawsze możemy liczyć. Z okazji Jubileuszu Panu Profesorowi życzymy dużo dobrego zdrowia, dalszej aktywności i spełnienia oczekiwań.


Książka, którą państwu przedstawiamy, powstała z szacunku i serca, jakim darzą swojego Mistrza Jego uczniowie, 

doktorzy. Postanowili z okazji Jego jubileuszu zadedykować Mu swoje ostatnie prace. Zawsze pozostaje dylemat: czym uhonorować jubileusz osoby, której tak dużo się zawdzięcza. Przy tym jest niepokój, czy Jubilat przyjmie upominek z zadowoleniem. Wydający tę książkę, Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód, dołączyło się do tej intencji, wyrażając zarazem podziękowanie za wieloletni trud działania w naszym Stowarzyszeniu. W publikacji zamieściliśmy też informację o dorobku naukowym dostojnego Jubilata, zamieszczając bibliografię Jego prac.

.


Książka jest efektem współpracy naukowej uczonych słowiańskich krajów Europy Środkowej i Wschodniej: Polski, Rosji, Słowacji i Ukrainy. Różnorodne problemy badawcze zaprezentowane przez autorów artykułów pokazują zróżnicowanie przemian zachodzących w tych krajach, jak i podobieństwo niektórych aspektów życia społecznego okresu transformacji.

Przemiany, jakie dotknęły społeczeństwa krajów przechodzących transformację systemową, w różny sposób wpłynęły na kondycję gospodarki jak i poziom życia obywateli, w tym w szczególności na ich edukację. Różnorodne problemy w edukacji, które pojawiły się w ramach tego procesu, stały się przedmiotem badania autorów artykułów zawartych w publikacji.


Ukazało się kolejne wydanie biuletynu informacyjnego „Ze Wschodu i o Wschodzie”, obejmujące wraz z poprzednimi edycjami minione 28 lat działalności Opolskiego Oddziału Stowarzyszenia Współpracy Polska -Wschód oraz współpracę Województwa Opolskiego z partnerami zagranicznymi. Dotychczasowa działalność w tak szerokim zakresie możliwa była dzięki współpracy Oddziału z Departamentem Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu, Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki i Departamentu Edukacji i Rynku Pracy, Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz finansowaniu i współfinansowaniu niektórych przedsięwzięć przez Samorząd Województwa Opolskiego. Aby pobrać proszę kliknąć na grafikę powyżej. 


W ostatnich dniach marca  br. ukazała się kolejna publikacja dofinansowana   przez  Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód. Książka ukazuje się w 30 rocznicę podpisania pierwszej umowy miedzy polskimi i ukraińskimi przedsiębiorstwami turystycznymi: „Kalinką”, „Turystą”, „Gromadą” i „Intouristem”. W publikacji znajdują się prace uczonych z różnych dziedzin i ośrodków naukowych. Książka jest efektem współpracy prof. Jurija Kariagina – Prezesa Ukraińsko- Polskiego Instytutu Współpracy z wieloma uczonymi, placówkami naukowymi i organizacjami społecznymi. Od wielu lat prof. Kariagin współpracuje ze Stowarzyszeniem Współpracy Polska – Wschód realizując projekty na rzecz dobrosąsiedzkiej współpracy Ukrainy i Polski. Książka jest także  pokłosiem  konferencji przeprowadzonej w Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, której współorganizatorem było nasze Stowarzyszenie. 


Po wcześniejszych, wydanych przez Stowarzyszenie, dwóch pozycjach o dziejach Powstania Styczniowego na Ziemi Konińskiej, 22 stycznia, w 157 rocznicę wybuchu tak bardzo ważnego wydarzenia w historii naszego narodu ukazała się ważna książka „Działania zbrojne na ziemi konińskiej w czasie powstania styczniowego 1863-1864”. Autorem tej pracy jest dr Krzysztof Płachciński.


„Poglądy polskiej inteligencji w przededniu zmian ustrojowych”
Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód wspólnie z Wyższą Szkołą Menadżerską w Warszawie dofinansowało wydanie książki pn. „Poglądy polskiej inteligencji w przededniu zmian ustrojowych”, autorstwa Jerzego Chorążuka i Zdzisława Sirojcia.


Utwór pt. Opowieści skrzata, czyli historia Polski wierszem napisana jest dziełem napisanym 8 zgłoskowcem mającym na celu podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, umacnianie tożsamości społeczno-kulturowej oraz popularyzacje historii.

Opowieści skrzata czyli historia Polski wierszem napisana


Antoni Lisowski „Na polskiej ziemi. Spotkania i wspomnienia”

Antoni Lisowski (!934 – 2017) uczony, pedagog i poeta, zasłużony profesor Żytomierskiego Państwowego Uniwersytetu im. Iwana Franki. Nasze Stowarzyszenie wydało tomik jego wierszy pt. „Na Polskiej Ziemi. Spotkania i Wspomnienia”.


Język i kultura pogranicza- kolejne wydawnictwo SWP-W

Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód jest wydawcą kolejnej publikacji. Jest ona dedykowana znanemu i cenionemu językoznawcy, dialektologowi, ukrainiście i slawiście, nauczycielowi akademickiemu – prof. Feliksowi Czyżewskiemu, który w roku 2017 obchodził jubileusz 45 lecia pracy naukowej i dydaktycznej. Książka jest pokłosiem sesji naukowej pt. „Język i kultura pogranicza”. Publikacja zawiera wystąpienia na temat działalności naukowej i dydaktycznej Jubilata jako nauczyciela, wykładowcy i badacza – z perspektywy uczniów i współpracowników Profesora. Czytelnik może również zapoznać się ze szczegółową biografią naukową Jubilata, prezentującą najważniejsze etapy Jego pracy badawczej. Kolejne zamieszczone w publikacji artykuły podejmują problematykę pogranicza w kontekście historii, języka i kultury. Dedykując prof. Feliksowi Czyżewskiemu niniejszy zbiór, wraz z gratulacjami i powinszowaniami, życzymy Mu jeszcze wielu lat twórczej aktywności i kolejnych dokonań naukowych.


Społeczeństwa w transformacji

Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód dofinansowało wydanie książki pn „Społeczeństwa w transformacji”, będącej efektem współpracy naukowej uczonych z pięciu krajów słowiańskich Europy Środkowej: Białorusi, Polski, Rosji, Słowacji i Ukrainy. Różnorodne problemy badawcze zaprezentowane przez autorów artykułów pokazują zróżnicowanie przemian zachodzących w tych krajach, jak i podobieństwo niektórych aspektów życia społecznego okresu transformacji.

Przemiany gospodarcze i społeczne, jakie dotknęły społeczeństwa krajów przechodzących transformację systemową, w różny sposób wpłynęły na kondycję gospodarki jak i poziom życia obywateli poszczególnych państw. W życiu społecznym ludności państw przechodzących transformację pojawiły się różnorodne problemy, które stały się m.in. przedmiotem badania autorów niniejszych artykułów.


Książka  „Rok 1917 w Rosji”.

Przy wsparciu Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód została wydana kolejna książka. Przedstawiona Czytelnikowi publikacja zatytułowana „Rok 1917 w Rosji: carat – rewolucja – nowa rzeczywistość”, wpisuje się w jubileuszowe inicjatywy wydawnicze , jakie ukazały się w Polsce w roku 2017, zawiera studia o charakterze historycznym, kulturologicznym, filozoficznym i prawnym. Wspólny wysiłek autorów polskich i rosyjskich służy nie tylko nauce, lecz także i wzajemnemu zrozumieniu, tak bardzo przecież potrzebnemu w dzisiejszych, jakże złych stosunkach polsko-rosyjskich. W publikacji poruszono wiele wątków, które podzielone zostały na działy: historia, prawo, kultura oraz filozofia i polityka.


Ostatniego dnia 2018 roku ukazał się już VI Tom cyklu publikacji: Kresowianie piszą wierszem…, który poświęcony jest twórczości Pana Józefa Chimiaka, człowieka skromnego, serdecznego i wrażliwego o niezwykłej pasji tworzenia.

Tom liczy 212 wierszy autora o zróżnicowanej tematyce ujętej w siedmiu częściach. Wiersze powstały w okresie pięćdziesięciu lat. Wnikliwy Czytelnik z pewnością odróżni wiersze z lat 50. i 60., od wierszy lat 90 i późniejszych. Zostały one napisane pod wpływem tego, co działo się wokół autora: z tęsknoty do ziemi Jego dzieciństwa lub też z wewnętrznych przeżyć dobra i zła.


Witamy na Śląsku Opolskim!

Śląsk Opolski to region niezwykle różnorodny. Od średniowiecza przenikały się tu wpływy polskie, niemieckie i czeskie. Po drugiej wojnie światowej na Opolszczyznę przybyła ludność przesiedlona z terenów utraconych na Wschodzie, a także z innych rejonów Polski. 


Polska i Polacy w poezji rosyjskiej

Lubelski oddział Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód wydał zbiór wybranych wierszy poetów rosyjskich o Polsce i Polakach. Podstawowym kryterium wyboru owych wierszy do tłumaczenia były zawarte w nich motywy polskie. Autor preferował wiersze przyjazne wobec Polski i świadomie nie podejmował trudu przekładania utworów tendencyjnych i agitacyjnych, które nie tworzyły właściwego klimaty pojednania, zrozumienia i dobrej współpracy między narodami Polski i Rosji. Umieszczone w tej książce wiersze poetów rosyjskich odnosiły się w dużym stopniu do sprawy niepodległości Polski. Stulecie jej odzyskania naród nasz czci w roku bieżącym. O tej doniosłej rocznicy przypominają nam też dwa oryginalne wiersze tłumacza, które zawiera aneks do tej książki.


We wrześniu br. z inicjatywy  Oddziału Lubelskiego, Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód wydało kolejną  książkę autorstwa Sabiny Bober pt. „Polskość w obliczu zagrożeń. Od rozbiorów do niepodległości”. Według  autora  przedmowy ks. prof. dr hab. Zygmunta Zielińskiego  książka jest zauważalnym novum. Jest przypomnieniem ważnych dla narodu dokumentów, a może dla niejednego po prostu ich objawieniem, bo wiedza historyczna coraz bardziej schodzi na margines. Wydając niniejszą książkę nasze Stowarzyszenie pragnie dać wyraz swego hołdu dla Narodu Polskiego w stulecie odzyskania przez Niego Niepodległości.


Piąty tom cyklu publikacji: Kresowianie piszą wierszem…, stanowi przegląd twórczości mieszkańców województwa opolskiego, którzy urodzili się na Kresach Południowo-Wschodnich II RP. Prezentowane utwory skupiają się głównie na tematyce patriotycznej, opisują tęsknotę za miejscem urodzenia, podejmują szereg problemów egzystencjonalnych i wyrażają silne zakorzenienie w społeczności województwa opolskiego. Ponadto odnajdujemy w nich relacje rodzinne, duchowe oraz opisy otaczającej rzeczywistości.

Tom piąty ukazał się w ramach realizacji przez Opolski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód zadania publicznego w konkursie Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.


Stowarzyszenie Współpracy Polska Wschód wydało kolejny numer biuletynu informacyjnego – „Ze Wschodu i o wschodzie”. Wśród wielu poruszonych tematów znalazły się miedzy innymi omówienie przypadających w tym roku rocznic 100-lecia Niepodległości Polski, 20-lecia Samorządności Województwa i Powiatów oraz 25-lecie Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. Omówiono także problematykę wschodnią w kontekście współpracy i kontaktów województwa opolskiego z partnerami na Wschodzie, a także współpracę Polski z Republiką Kazachstanu.


Ukazała się nowa publikacja SWPW będąca pierwszą monografią opisującą historię powstania i funkcjonowania cmentarzy, kwater i mogił wojennych żołnierzy Armii Czerwonej znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego oraz prezentującą ewolucję zmian wizualnych tych założeń – ich kompozycji, układu, zastosowanych materiałów i form.

Autorami publikacji są dr hab Konstancja Pleskaczyńska, prof. Uniwersytetu Artystycznego na Wydziale Architektury Wnętrz i Scenografii, zajmuje się m.in. projektowaniem i badaniem przestrzeni publicznej, a także dr Adam Pleskaczyński, który jest historykiem specjalizującym się w badaniach relacji polsko-rosyjskich i historii II wojny światowej.


Monografia poświęcona pamięci naszego przyjaciela Dr Marka Miłka któremu ciężka choroba i śmierć przerwały pracę nad jej redakcją – „Polska – Europa- Świat Wobec przemian oraz zjawisk kryzysowych szanse i zagrożenia”.


Już 3-go stycznia ukazał się trzeci tom cyklu publikacji pod wspólnym tytułem: Kresowianie piszą wierszem… który stanowi zbiór wierszy Pana Kazimierza Wasilewskiego, urodzonego w 1923 roku w Stanisławowie (Iwano-Frankiwsk), a od 1960 roku mieszkańca Opola. Są to wiersze człowieka o doskonałej dojrzałości pisarskiej i niezwykle ciekawej biografii, osoby, która nieprzerwanie przez 74 lata swojego życia zajmuje się popularyzowaniem kultury w środowisku lokalnym. Jest to twórczość, która wzrusza i uczy. Niewątpliwy talent pisarki Pana Kazimierza widzimy już przy pierwszym utworze, który napisał mając zaledwie 11 lat (Idzie Jezus). Jest to wiersz bardzo dobry warsztatowo, kunsztowny, wręcz zaskakujący biorąc pod uwagę fakt, że napisało go dziecko. Ostatni utwór (Stanisławów-Opole) powstał w październiku 2017 roku, kiedy poeta osiągnął wiek 94 lat. Należy podkreślić, że utwory Wasilewskiego nigdy nie były drukowane i nikt do tej pory nie zainteresował się Jego niezwykłymi uzdolnieniami pisarskimi (a należy dodać, że to nie jedyny jego talent). Pan Wasilewski to nie tylko działacz na rzecz stowarzyszeń kombatanckich i kresowych, pisarz, aktor czy utalentowany plastyk, ale również posiadacz wielu nagród, dyplomów i odznaczeń, m.in. Srebrnego Krzyża Zasługi i Krzyża Obrońców Kresów Wschodnich. Opolski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód od pierwszego tomu wspiera partnersko wydania niniejszego cyklu. Dzięki twórczości, która została zaprezentowana w tym tomie, możemy, wraz z autorem wierszy, przenieść się na Ukrainę, do Włoch, Niemiec i „zobaczyć”, co widział ich autor, gdzie był, co robił, z kim się przyjaźnił, jakie podziwiał budowle, posągi, pisarzy, dzieła. Nowo wydany tomik uzyskał wysoką ocenę naukową w recenzji Pani Prof. zw., dr hab. Wandy Laszczak z Uniwersytetu Opolskiego wyrażając głębokie przekonanie, iż stanowi ona niezwykle ciekawy i cenny przykład kultury, mieszczący się w całokształcie działań ludzkich o charakterze duchowym, intelektualnym, materialnym, estetycznym. Wydany tomik Wierszy Kazimierza Wasilewskiego opatrzony jest Słowem Wstępnym Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły.


Pokłosiem III Międzynarodowej Konferencji pn. Język i metody stała się publikacja sfinansowana przez Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód, zawierająca referaty i wystąpienia prelegentów w dwóch działach tematycznych: językoznawczy oraz translatologiczny. Obrady młodych filologów odbyły się na Uniwersytecie Jagiellońskim w dniach 17-19 maja 2017 roku. Głównym organizatorem wydarzenia był Zakład Językoznawstwa Rosyjskiego Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Drugiego dnia miały miejsce obrady sekcji studenckiej przygotowane pod egidą Koła Naukowego „(W)koło Rosji”.  Sekcja studencka dała młodym adeptom filologii możliwość nie tylko zaprezentowania i skonfrontowania wyników swoich badań , lecz również zachęciła słuchaczy do wystąpień na przyszłych konferencjach naukowych.  Popularność sekcji studenckiej pozwala mieć nadzieję, że obrady młodych badaczy na stałe wpiszą się w cykl konferencji  organizowanych przez Instytut UJ. Inicjatorem wydawnictwa jest dr hab. Władimir Miakiszew.


Przedstawiamy Państwu drugi tom twórczości Pani Róży Baranowskiej, pochodzącej z Kresów Południowo-Wschodnich, a od 1972 roku mieszkanki Opola.

W niniejszym tomie utwory zostały posegregowane na następujące grupy: wiersze okolicznościowe, wiersze egzystencjalne, wiersze o przyrodzie, wiersze dla dzieci oraz humoreski.

Utwory Pani Baranowskiej pisane są prosto z serca, łatwe w swym przekazie, są nieskomplikowane, przez co szybko trafiają do naszej pamięci. Określają najbliższe otoczenie poetki, tj. ludzi, zdarzenia, przyrodę, jak również poruszają tematykę emocji człowieka oraz szczerej religijności autorki.

Zachęcamy do zapoznania się z tematyką wierszy, do przeżycia emocji, radości i rozterek wraz z pisarką.

Z recenzji tomu:

„Tematyka przedkładanego tomu jest różna, jednak przeważają utwory poświęcone bytowaniu człowieka, wspomnieniom własnym Autorki, wewnętrznym przeżyciom oraz przemyśleniom. Jej twórczość odznacza się ciepłem i dobrocią względem wszystkiego, z czym ma do czynienia, emanuje pogodą ducha oraz głęboką wiarą w Boga”;

„Takich wierszy potrzeba jak najwięcej, bo one pozwalają zatrzymać się na chwilę, pomagają zastanowić się nad swoim życiem, nad wartościami, za jakimi gonimy czy jakich poszukujemy, proponują zastanowić się nad codziennością, przemyśleć sprawy i uczynki”;

„…wiersze Pani Róży Baranowskiej pomagają niektórym odtworzyć dawne wspomnienia, przywołać miniony czas, odświeżyć emocje związane z przeszłością, przeżyć jeszcze raz pewne momenty z dzieciństwa czy młodości” – dr hab. Anna Kostecka-Sadowa prof. IJP PAN w Krakowie

Redaktor publikacji – dr Anna Krzywicka-Ustrzycka, Uniwersytet Opolski – Instytut Slawistyki, członek Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód.

Kolejne pięć tomików z cyklu Kresowianie piszą wierszem… jest w przygotowaniu.


Kolejny cykl wydawniczy poezji wspierany i współfinansowany przez Opolski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód

Ukazał się właśnie I tom z cyklu „Kresowianie piszą wierszem” zawierający wiersze Róży Baranowskiej urodzonej w województwie tarnopolskim. Będzie to już trzeci cykl wydawniczy poezji prowadzony samodzielnie lub współorganizowany i współfinansowany. Pierwszy zawierał poezję opolskich i biełgorodzkich poetów opublikowany w Opolu i Biełgorodzie w języku polskim i rosyjskim, drugi zawierał wiersze prezentowane w czasie Najazdu Poetów na Zamek Piastów Śląskich w Brzegu i Wzgórze Uniwersyteckie w Opolu, który zamierzamy kontynuować.

Recenzenci tomu
prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja Katedra Biografistyki Uniwersytetu Opolskiego
dr hab. Anna Kostecka-Sadowa, prof. IJP PAN w Krakowie

Projekt okładki: Anna Krzywicka-Ustrzycka
Na okładce publikacji wykorzystano zdjęcie panoramy wsi Petlikowce Stare, miejscowości urodzenia autorki wierszy, powiat Buczacz, woj. tarnopolskie z widokiem na kościół,

źródło:http://wikimapia.org/19202979/pl/Petlikowce-Stare#/photo/2800950 oraz fotografię działki ogrodniczej w Opolu, fotografia z 2005 r.– własność R. Baranowska.

Autorka wierszy – Róża Baranowska, Opole
Redaktor naukowy – dr Anna Krzywicka-Ustrzycka, Uniwersytet Opolski, Instytut Slawistyki, tel. 608-880- 371, mail anna.krzywicka@wp.pl

Niniejsza publikacja została współfinansowana przez Opolski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenie Współpracy Polska- Wschód

ISBN
Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża
ul. Katedralna 8A 45-007 Opole

Za poprawność językowo-stylistyczną i merytoryczną wierszy i innych utworów odpowiada ich autorka.


„Kazachstan i Polska. Płaszczyzny współpracy wobec wyzwań współczesnego świata”.

Bezpośrednią inspiracją do jej napisania były seminaria naukowe organizowane w Stowarzyszeniu Współpracy Polska – Wschód. Współautorzy i redaktorzy naukowi wyrażają nadzieję, ze książka ta znajdzie swoich odbiorców nie tylko wśród studentów zajmujących się Kazachstanem i Azją Centralną, ale także tych wszystkich, którzy zechcą pogłębić wiedzę z tego bardzo interesującego obszaru.

 

 


Publikacja SWP-W – Kazachstan. Tauelsiz memleket znaczy niepodległe państwo

 

 

 

 


WSPÓŁPRACA POLSKO-UKRAIŃSKA (GOSPODARKA-OŚWIATA-ZDROWIE-TURYSTYKA)

Polskę i Ukrainę łączy zarówno historia, jak i dzień dzisiejszy. Wspólnych spraw jest wiele. Cechy wiążące oba państwa mają charakter wielowątkowy. Widoczne są one między innymi w korzeniach kulturowo-językowych, tradycji i folklorze. Historia polsko-ukraińskich stosunków dostarcza także sporej liczby przykładów wzajemnej współpracy, korzystnej dla obu narodów. Wielu Polaków świadomie połączyło swe losy z losami Ukrainy. Na Ukrainie przez wieki zamieszkiwała znacząca polska mniejszość etniczna.

W stosunkach Polski z Ukrainą pojawiały się też oczywiście konflikty, prowadzące do nieufności i uprzedzeń. Sytuacje te były rezultatem wąsko rozumianych interesów narodowych i nie sprzyjały rozwiązywaniu problemów. Blokowały one i opóźniały możliwości porozumienia w prostych nawet sprawach i tworzyły wciąż nowe kwestie sporne.

Niniejsza publikacja to praca zbiorowa o charakterze interdyscyplinarnym. Stanowi skutek ożywionych i wieloletnich kontaktów międzyuczelnianych i międzynarodowych oraz biznesowych Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie. Można ją też uznać za przejaw integracji pracowników naukowo-dydaktycznych UWMSC i innych ośrodków akademickich z kraju i zagranicy ze środowiskami praktyków gospodarczych, menedżerów oraz z przedstawicielami różnych organizacji lokalnych i stowarzyszeń.

Książka jest wynikiem wieloletnich zainteresowań badawczych ukierunkowanych na zagadnienia współpracy polsko-ukraińskiej oraz na problematykę atrakcyjności ukraińskiego rynku. Wydanie publikacji jest wspólną inicjatywą Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie, Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, Społecznego Towarzystwa Polska-Ukraina i Ambasady Ukrainy w Polsce. Problematyka, którą podjęli autorzy, wydaje się kluczowa dla współczesnej refleksji nad pozycją Polski i Ukrainy w Europie oraz Europy w szybko zmieniającym się świecie.

Pod względem konstrukcyjnym książka składa się z pięciu części. Poprzedzono je uwagami wstępnymi i zwieńczono obszernym zakończeniem. Całość opracowania uzupełniają załączniki.

Poszczególne części książki zatytułowano następująco:

1. Polityczne i gospodarcze aspekty współpracy polsko-ukraińskiej
2. Społeczno-pedagogiczne przejawy współpracy Polski z Ukrainą
3. Zagadnienia opieki zdrowotnej w Polsce i na Ukrainie
4. Gospodarcza atrakcyjność Ukrainy w kontekście współpracy z Polską i innymi krajami Unii Europejskiej
5. Turystyczne atrakcje Ukrainy i pogranicza polsko-ukraińskiego

Osoby zainteresowane nabyciem książki proszone są o kontakt z sekretariatem Stowarzyszenia.


POLSKA – ROSJA (GOSPODARKA – OŚWIATA – ZDROWIE – TURYSTYKA)
Polska i Rosja to kraje, które łączy wiele wspólnych spraw i problemów. Mają one charakter różnorodny i wielowątkowy. Wzajemne powiązania widoczne są zarówno w historii, jak i w sprawach aktualnych. Są one wynikiem geopolitycznych realiów i trudnej historycznej przeszłości. Nie bez znaczenia są zwłaszcza wspólne słowiańskie korzenie, podobna mentalność, wielowiekowe powiązania kulturowe, w tym zamiłowanie do tradycji i folkloru.

Niniejsza publikacja jest zbiorem opracowań poświęconych wybranym aspektom współpracy polsko-rosyjskiej. Pozycja ta ma charakter interdyscyplinarny. Znalazło się w niej wiele syntetycznych przemyśleń i analiz. Niektóre z nich są rzadko spotykane w polskiej literaturze przedmiotu. Autorzy poruszyli wiele wątków, od zagadnień politycznych i gospodarczych, po kulturalno-oświatowe, turystyczno-rekreacyjne i zdrowotne. W swoich opracowaniach przedstawili różne aspekty współpracy polsko-rosyjskiej oraz zwrócili uwagę na atrakcyjność Rosji dla turystów i inwestorów z Polski.

Warto podkreślić, że autorzy poszczególnych opracowań ponoszą pełną odpowiedzialność za treści zamieszczone w artykułach. Nie zaprezentowano w nich pełnej zgodności poglądów w wielu kwestiach. Niektóre z zaprezentowanych wypowiedzi mogą bulwersować i wywoływać emocje. Analiza poszczególnych tekstów wskazuje na różne doświadczenia i szkoły naukowe ich autorów.

Książka została podzielona na pięć części. Poprzedzono je uwagami wstępnymi i zwieńczono obszernym zakończeniem. Całość opracowania uzupełniają załączniki. Poszczególne części książki zatytułowano następująco:
1. Polityczne i gospodarcze aspekty współpracy polsko- rosyjskiej
2. Społeczno-pedagogiczne przejawy kontaktów polsko-rosyjskich
3. Turystyczno-rekreacyjne atrakcje Rosji a rozwój turystyki polsko-rosyjskiej
4. Polsko-rosyjska współpraca przygraniczna
5. Zagadnienia opieki zdrowotnej w Polsce i Rosji

Osoby zainteresowane nabyciem książki proszone są o kontakt z sekretariatem Stowarzyszenia.


550 lat państwowości Kazachstanu. Szkice dziejów

Publikacja jest rezultatem konferencji zorganizowanej w Instytucie Wschodnim Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Współorganizatorami wspomnianej konferencji byli: Ambasada Kazachstanu w Polsce oraz Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód. Oprócz 10 referatów w książce znalazł się aneks „Dziewiętnastowieczne zdjęcia ilustrujące historię Kazachstanu z unikatowej kolekcji Konstantego de Lazari (186901930)

Osoby zainteresowane nabyciem książki proszone są o kontakt z sekretariatem Stowarzyszenia.


Dodaj komentarz