Zasady dotyczące druku Forum Wschodniego

 1. Objętość artykułu do 1 arkusza wydawniczego (40 tysięcy znaków wraz ze spacjami).
 2. Czcionka – Times New Roman, wielkość – 12, interlinia – pojedyncza, przypisy – dolne.
 3. Przypis na dole strony powinien zawierać: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł pracy (napisany kursywą), miejsce i rok wydania oraz stronę.

Wzór przypisów:

 • R. Pipes, Rewolucja Rosyjska, Warszawa 2006, s. 229.
 • J. Łojek (red.), Prasa polska w latach 1661-1864, Warszawa 1976, s. 20.
 • J. Sobczak, Przemiany ustrojowe w Rosji w latach 1905-1907 i nowa redakcja Ustaw Zasadniczych, w: A. Duszyk, K. Latawiec, M. Mądzik (red.), Z dziejów pewnego eksperymentu.Parlamentaryzm rosyjski na progu XX stulecia w kontekście kształtowania się świadomości politycznej narodów imperialnej Rosji, Radom 2008, s. 56.
 • T. Aleksiejewa, Francesco Bartolomeo Rastrelli i kultura rosyjska, „Biuletyn Historii Sztuki” 1980, nr 3-4, s.10-12.
 • Н. А. Баскаков, Русcкие фамилии тюрскогo происхождения, Москва 1979, с. 55-56.
 • Губернии Российской Империи. История и руководители. 1708-1917, Москва 2003, с. 6.
 • В. Кобак, Ю. M. Пирютко (ред.), Исторические кладбища Петербурга, СПб 1993, с. 59.
 • Н. В. Юхнева, (ред.), Этнография Петербурга – Ленинградa, № 1, Ленинград 1987, с. 90.
 • И. A. Дьяконова, Прямые германские инвестиции в экономику имперской России, w:

В. И. Бовыкин (ред.), Иностранное предпринимательство и заграничные инвестиции

в России: Очерки, Москва 1997, с. 47-67.

 • В. M. Безотосный, Национальный состав российского генералитета 1812 года, „Во-

просы истории” 1999, № 7, с. 12.

 

 1. Zdjęcia do tekstu w formacie *.jpg, dobrej jakości, minimum 1 MB.
 2. Artykuły muszą zawierać niewielkie (kilka zdań) streszczenie w języku polskim i angielskim (summary), słowa kluczowe (keywords) oraz zamieszczoną na końcu artykułu bibliografię. Wykaz prac powinien być uporządkowany alfabetycznie według nazwisk autorów.

 

Wzór listy bibliograficznej:

 • Berton P., The Japanese Communist Party and Its Transformations, w: „Japan Policy Research Institute” No. 67, 2001.
 • Баскаков Н.А., Русcкие фамилии тюрскогo происхождения, Москва 1979.
 • Judt T., Rozważania o wieku XX, Poznań 2013.
 • Maternicki J., Mitologizacja i demitologizacja historii, „Przegląd humanistyczny” nr 3,

Warszawa 1989.

 • Trenin D., Russia and Poland: a friendship that must not fail, https://www.opendemocracy.

net/od-russia/dmitri-trenin/russia-and-poland-friendship-that-must-not-fail [dostęp:

21.01.2016].

 

 1. Cytaty ujmujemy w cudzysłów (nie kursywą). Cytaty objętością trzy wiersze i więcej prosimy podawać jako tekst blokowy czcionką Times New Roman 10 pkt. Fragmenty opuszczone należy oznaczyć trzema kropkami w nawiasach kwadratowych […].
 2. Prosimy o przesłanie krótkiego biogramu autora: imię i nazwisko, stopień naukowy, stanowisko, miejsce pracy, nazwa uczelni, nazwa wydziału, nazwa instytutu (zakładu, katedry), e-mail.
 3. Języki publikacji: polski, angielski, rosyjski, ukraiński, białoruski.
 4. Redakcja pisma zastrzega sobie prawo do skrótów tekstu po konsultacji z autorem.

 

Materiały proszę nadsyłać na adres e-mail: garczyk@amu.edu.pl