Statut

STATUT STOWARZYSZENIA WSPÓŁPRACY POLSKA-WSCHÓD

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. 1.Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o Stowarzyszeniach” (Dz. U. 2020 poz. 2261 t.j. z dnia 18 listopada 2020 r. z późn. zmianami) oraz niniejszego Statutu. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.
 2. 2.Stowarzyszenie jest organizacją dobrowolną, samorządną i samodzielnie kształtującą swój program. 
 3. 3.Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania. 

§ 2

 1. 1.Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz wśród obywateli polskich czasowo przebywających poza granicami kraju. 
 2. 2.Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.
 3. 3.Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
 1. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
 2. Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
 3. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
 4. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z),
 5. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
 6. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),    
 7. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD  82.30.Z),
 8. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD 88.10.Z),
 9. Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki (PKD 79.1),
 10. 10)Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z).

§ 3

Stowarzyszenie ma prawo powoływania jednostek organizacyjnych na zasadach określonych w Statucie. 

§ 4

 1. 1.Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków. 
 2. 2.Działalność Stowarzyszenia mogą również wspierać ochotniczo i bez wynagrodzenia osoby niebędące jego członkami (wolontariusze). Wolontariuszom, którzy wykonują świadczenia na rzecz Stowarzyszenia, można pokryć koszty związane z wykonywanymi świadczeniami.
 3. 3.Stowarzyszenie współdziała z jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi, związkami wyznaniowymi, w kraju i za granicą, w realizacji zadań zbieżnych z celami Stowarzyszenia. 

§ 5

 1. 1.Stowarzyszenie i jego jednostki organizacyjne mogą posiadać pieczęć, odznakę organizacyjną – wykonane według wzorów ustalonych przez władze naczelne Stowarzyszenia, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. Stowarzyszenie może posługiwać się odrębnym logo oraz nazwą skróconą „SWP-W”.
 2. 2.Stowarzyszenie oprócz stosowanych odznaczeń i wyróżnień:
  – Medalu „Mickiewicz – Puszkin”, 

– Dyplomu Honorowego Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód,

– Proporca Dobrego Sąsiedztwa, 

może ustanawiać inne odznaczenia organizacyjne lub  wyróżnienia  na  zasadach  ustalonych w powszechnie obowiązujących przepisach. 

II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 6

Celami Stowarzyszenia są: 

 1. 1.Podejmowanie inicjatyw, działań oraz kształtowanie postaw przyczyniających się do budowania i rozwoju dobrosąsiedzkich stosunków, współpracy i przyjaźni na zasadach równości, wzajemnych korzyści, zaufania i szacunku między społeczeństwem polskim i społeczeństwami państw za naszymi granicami, Polonią i Polakami tam zamieszkującymi oraz mniejszościami narodowymi tych państw mieszkającymi w Polsce.
 2. 2.Działania na rzecz lepszego poznania, wzajemnego zrozumienia i zbliżenia mieszkańców Polski i państw zza wschodniej granicy, szerzenie rzetelnej informacji i wiedzy o historii, tradycjach, kulturze, gospodarce i dniu dzisiejszym naszych państw i narodów, przezwyciężanie wzajemnych uprzedzeń i zaszłości obciążających nasze stosunki.
 3. 3.Propagowanie współpracy gospodarczej oraz wymiany handlowej między Polską a krajami za wschodnią granicą.
 4. 4.Inicjowanie i popieranie współpracy naukowo-technicznej i kulturalnej między instytucjami, placówkami kultury i nauki, szkołami i organizacjami, wzbogacającej wzajemnie potencjał kulturalny i intelektualny między Polską a krajami za wschodnią granicą. 

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w formach działalności pożytku publicznego,  takich jak:

 1. Działalność animacji kultury i tożsamości narodowych przez:
  1. promowanie tradycji polskich i  tradycji naszych sąsiadów;
  2. pielęgnowanie polskości wśród Polaków zamieszkujących za granicą, rozwijanie wśród nich świadomości obywatelskiej i kulturowej;
  3. promowanie i prowadzenie nauki języków: polskiego i mniejszości narodowych;
  4. prezentowanie dorobku kultury i sztuki poprzez organizowanie koncertów, wystaw, plenerów, sztuk, pokazów dorobku kinematografii;
  5. działanie na rzecz integracji cudzoziemców.
 2. Edukacja, nauka, wypoczynek przez: 
 1. organizację konferencji, paneli specjalistów, seminariów, konkursów prac magisterskich, doktorskich oraz promocja działań proekologicznych;
 2. pomoc w nawiązywaniu kontaktów naukowych, w szczególności przez młodych badaczy;
 3. działalność wydawniczą: tłumaczeń literatury, publicystyki, publikacji naukowych, periodyków interdyscyplinarnych;
 4. organizowanie wspólnego wypoczynku dla młodych obywateli państw sąsiednich, pogłębiającego wiedzę o naszym kraju i tworzącego klimat do nawiązywania bezpośrednich kontaktów;
 5. rozwijanie turystyki i krajoznawstwa.
 6. Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego przez: 
 1. prowadzenie działań zapobiegających szerzeniu się ksenofobii, pogardy dla innych i wobec przybywających do nas cudzoziemców;
 2. prowadzenie działań pogłębiających integrację społeczną;
 3. zwalczanie z życia publicznego stereotypów;
 4. wyjaśnianie, we współpracy ze środowiskami naukowymi, złożoności wspólnej historii i jej wpływu na postawy polityczne;
 5. wspieranie integracji europejskiej, służącej partnerskiej, pokojowej współpracy;
 6. promowanie współpracy gospodarczej.
 7. Działalność pomocowa przez:
 1. udzielanie wsparcia organizacjom kombatanckim;
 2. pomoc organizacjom polonijnym i Polakom na wschodzie;
 3. udzielanie bezpłatnego poradnictwa obywatelskiego osobom przybywającym do Polski;
 4. promocję i organizację wolontariatu;
 5. wspieranie osób w wieku emerytalnym.

Stowarzyszenie może prowadzić nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie wskazanym w § 7 Statutu.

III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8

 1. 1.Przynależność do Stowarzyszenia jest dobrowolna i występuje w formie: 
 1. 1)członka zwyczajnego, którym może być każdy mieszkaniec Polski oraz obywatel polski przebywający za granicą, który wyraża chęć uczestnictwa w realizacji celów
  Stowarzyszenia, 
 2. 2)członka wspierającego, którym może być osoba fizyczna lub osoba prawna wspomagająca finansowo, materialnie lub w inny sposób działalność Stowarzyszenia, 
 3. 3)członka honorowego, tytuł którego nadaje Kongres osobom fizycznym, za wybitne zasługi i osiągnięcia w realizacji celów Stowarzyszenia. 
 1. 2.Członków zwyczajnych i wspierających, po wypełnieniu deklaracji, przyjmuje zarząd oddziału lub prezydium zarządu oddziału. 
 2. 3.Członkowie mają prawo uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia, korzystania z jego usług zgodnie z przyjętymi zasadami oraz do noszenia odznak organizacyjnych.
 3. 4.Wyłącznie Członkom zwyczajnym przysługuje bierne  i czynne   prawo  wyborcze   do   władz Stowarzyszenia.
 4. 5.Członkowie mają obowiązek: przestrzegać postanowień Statutu, realizować cele Stowarzyszenia, dbać o jego dobre imię, swoją postawą  i  działalnością   przyczyniać się  do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia, opłacać regularnie składki członkowskie, z wyjątkiem członków honorowych. 

§ 9

 1. 1.Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w razie: 
 1. 1)dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, 
 2. 2)skreślenia z listy członków z powodu nieopłacenia składek przez 1 rok (po uprzednim upomnieniu), 
 3. 3)wykluczenia za działalność sprzeczną ze Statutem Stowarzyszenia lub za działalność na jego szkodę, przy czym za działanie na szkodę Stowarzyszenia rozumie się również działania nie związane bezpośrednio ze Stowarzyszeniem, które mogą w istotny sposób spowodować jego szkodę wizerunkową.
 4. 4)śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osobę prawną. 
 1. 2.Uchwałę o skreśleniu lub wykluczeniu członka zwyczajnego i wspierającego podejmuje zarząd oddziału. 
 2. 3.Odwołanie od uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu członków zwyczajnych i wspierających przysługuje do Zarządu Krajowego. 

§ 10

Kadencja władz Stowarzyszenia wszystkich stopni trwa 5 lat. 

§ 11

 1. 1.Walne zebranie członków oddziału/zebranie delegatów  oddziału,  Kongres  Stowarzyszenia są ważne jeżeli uczestniczy w nich: 
 1. 1)co najmniej 50% uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, lub
 2. 2)faktycznie obecna liczba uprawnionych do głosowania – w drugim terminie (tego samego dnia), pod warunkiem, że uczestnicy zostali o tym powiadomieni.
 1. Posiedzenia zarządów oraz komisji rewizyjnych wszystkich stopni są ważne, jeżeli uczestniczy w nich co najmniej 50% składu osobowego. 
 2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych, jeżeli inne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. Głosowanie odbywa się w sposób tajny lub jawny w zależności od  ustaleń uczestników zebrania oddziału, Kongresu Stowarzyszenia, zarządów i prezydiów oraz komisji rewizyjnych wszystkich stopni. 
 3. Głosowanie na posiedzeniach władz Stowarzyszenia może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
 4. Głosowanie poza posiedzeniami władz Stowarzyszenia może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, jeżeli członkowie władzy Stowarzyszenia wyrazili na to zgodę w formie dokumentowej.
 5. Możliwość udziału w posiedzeniu władz Stowarzyszenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest wskazana w zawiadomieniu o tym zebraniu, zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.
 6. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach władz Stowarzyszenia odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:
 1. transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;
 2. dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek władzy Stowarzyszenia może wypowiadać się w toku obrad;
 3. wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.
 4. Zasady dotyczące odbywania posiedzeń władz Stowarzyszenia oraz głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej dotyczą władz Stowarzyszenia wszystkich stopni. Zasady te stosuje się w przypadku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845).

§ 12

Do zarządu oddziału i Zarządu Krajowego mogą być wybrani  członkowie zwyczajni będący  delegatami. Tryb wyboru delegatów określa § 17 Statutu. 

§ 13

 1. W czasie trwania kadencji zarządy i komisje rewizyjne wszystkich stopni mają prawo: 
 1. kooptacji w miejsce członków odwołanych lub ustępujących, nowych członków do liczby ustalonej przez walne zebranie oddziału, lub Kongres Stowarzyszenia, przy czym liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać ½ liczby członków  pochodzących z wyboru, 
 2. odwoływania odpowiednio: ze składu Zarządu Krajowego, Zarządu Oddziału, Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału Członka, który złożył rezygnację z pełnienia funkcji w organie, do którego został wybrany, 
 3. odwoływania odpowiednio: Członka Zarządu Krajowego,   Członka     Zarządu Oddziału, Członka Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz Członka   Komisji    Rewizyjnej  Oddziału  za działalność niezgodną ze Statutem, za działalność na szkodę Stowarzyszenia lub za nieusprawiedliwione niebranie udziału w pracach organu do którego został wybrany.
 1. 2.Uchwała o odwołaniu, o której mowa w ustępie 1 punkt 3, wymaga  dla  swojej  ważności  obecności, na posiedzeniu, na którym ma ona zapaść, co najmniej 50 % składu organu. 
 2. 3.Uchwała o odwołaniu, o której mowa w ustępie 1 punkt 2 i 3, nie powoduje jednoczesnej  utraty statusu członka Stowarzyszenia. 
 3. 4.Utrata, z jakiegokolwiek powodu, statusu członka  Stowarzyszenia,  stanowi  jednoczesne odwołanie ze wszystkich funkcji pełnionych w Stowarzyszeniu. 
 4. 5.Odwołani członkowie Zarządu Oddziału lub Komisji  Rewizyjnej   Oddziału    mają    prawo odwołania się od tych decyzji do Walnego Zebrania Członków / Zebrania Delegatów Oddziału. 
 5. 6.Odwołani członkowie Zarządu Krajowego lub Krajowej   Komisji   Rewizyjnej mają prawo odwołania się od tych decyzji do najbliższego Kongresu Stowarzyszenia. 

§ 14

Przy zarządach wszystkich stopni mogą być powoływane stałe lub doraźne komisje, zespoły i rady. Zakres ich działania i zadania określa właściwy zarząd. 

IV. KOMISJE REWIZYJNE STOWARZYSZENIA

§ 15

1. Komisje rewizyjne wszystkich stopni: 

 1. Wybierają ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza, 
 2. Prowadzą kontrolę działalności właściwych stopni organizacyjnych Stowarzyszenia,
  a szczególnie działalności gospodarczej i finansowej co najmniej raz w roku,  
 3. Występują z wnioskiem o udzielenie absolutorium właściwemu zarządowi. 
 1. 2.Przewodniczący komisji rewizyjnej lub wiceprzewodniczący ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach właściwego zarządu i prezydium. 
 2. 3.Krajowa Komisja Rewizyjna koordynuje pracą komisji rewizyjnych niższego szczebla. 
 3. 4.Krajowa Komisja Rewizyjna ma prawo powoływania do swojego składu nowych członków w miejsce członków odwołanych lub ustępujących, nie zmieniając liczebności tego organu.
 4. 5.W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu Krajowego oraz w sporach z nim, Stowarzyszenie reprezentuje członek Krajowej Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu.  

V. ODDZIAŁY STOWARZYSZENIA

§ 16

 1. Podstawowymi jednostkami Stowarzyszenia są oddziały. 
 2. Zarząd Krajowy:
 1. powołuje oddział na wniosek co najmniej 15 członków,
 2. określa nazwę, uprawnienia i zasięg działania oddziału,
 3. rozwiązuje oddział, w szczególności w przypadku, gdy liczba członków oddziału będzie mniejsza niż 15 lub gdy oddział zaprzestanie prowadzenia działalności przez okres co najmniej 1 roku. 
 4. Dla usprawnienia swojej działalności, oddziały mogą  tworzyć dalsze  podporządkowane  sobie struktury, których nazwę, uprawnienia i zasięg działania określa Zarząd Oddziału. 

§ 17

 1. Władzami oddziału są: walne zebranie członków lub zebranie delegatów oddziału w przypadku przekroczenia liczby 50 członków oddziału, zarząd i komisja rewizyjna.
 2. Zasady wyboru delegatów na zebranie delegatów oddziału i ich liczbę ustala Zarząd Oddziału z uwzględnieniem zasady proporcjonalności. Kadencja delegatów obejmuje okres od ich wyboru do zakończenia zebrania delegatów, na który zostali wybrani. 
 3. Walne zebranie członków lub zebranie delegatów: 
 1. decyduje o porządku i regulaminie obrad, sposobie głosowania, wyborze władz, 
 2. rozpatruje sprawozdania z pracy zarządu i uchwala plan działania na okres kadencji, 
 3. dokonuje wyboru zarządu w liczbie członków od 5 do 9 osób oraz komisji rewizyjnej w liczbie członków od 3 do 5 osób, 
 4. rozpatruje sprawy zgłoszone przez członków lub delegatów oraz przez Zarząd Krajowy, 
 5. wybiera delegatów na Kongres Stowarzyszenia w ilości i na zasadach ustalonych przez Zarząd Krajowy Stowarzyszenia. Zarząd Krajowy ustalając klucz wyborczy kieruje się zasadą proporcjonalności. Kadencja delegatów obejmuje okres od ich wyboru do zakończenia Kongresu, na który zostali wybrani. 
 6. 4.Nadzwyczajne walne zebranie członków lub zebranie  delegatów  zwołuje zarząd  z  własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu Krajowego, na wniosek Komisji  Rewizyjnej Oddziału  lub  na wniosek 2/3 oddziałów w terminie do 8 tygodni od złożenia wniosku. Nadzwyczajne walne zebranie może obradować wyłącznie nad sprawami, które zostały wskazane w zawiadomieniu zwołującym walne zebranie. 
 7. 5.Uchwały walnego zebrania i zebrania delegatów, podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych. 

§ 18

 1. Zarząd oddziału kieruje na swoim terenie działalnością Stowarzyszenia w okresie między Walnymi  zebraniami  zgodnie  z  uchwałami i postanowieniami    tych    zebrań    oraz   władz naczelnych Stowarzyszenia. 
 2. 2.Do zakresu działania zarządu oddziału należy: 
 1. wykonywanie uchwał walnego zebrania oraz władz naczelnych Stowarzyszenia, 
 2. podejmowanie i realizowanie własnych bądź wspólnych inicjatyw programowo-organizacyjnych przyczyniających się do realizacji celów Stowarzyszenia, 
 3. rozpatrywanie, zatwierdzanie rocznych planów pracy, budżetu oraz sprawozdań z  ich realizacji, 
 4. podejmowanie działań na rzecz rozwoju wymiany osobowej oraz współpracy  pomiędzy zainteresowanymi przedsiębiorstwami, instytucjami, szkołami, uczelniami, placówkami upowszechniania kultury itp. oraz z partnerskimi organizacjami w kraju i za granicą, 
 5. realizowanie zadań i zobowiązań w imieniu Zarządu Krajowego  w  ramach  udzielonych pełnomocnictw w zakresie i granicach ustalonych przez Prezydium Zarządu Krajowego, 
 6. utrzymywanie stałej więzi ze strukturami powołanymi przez oddział, 
 7. współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej, podmiotami gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi, placówkami oświaty, kultury, nauki, sportu i turystyki oraz związkami, których działalność jest tematycznie związana z celami Stowarzyszenia, 
 8. zwoływanie walnego zebrania oddziału. 
 1. Zarząd oddziału wybiera ze swego grona prezydium, w tym prezesa i  wiceprezesów oraz
  określa zakres kompetencji prezydium i określa jego skład ilościowy. 
 2. Zarząd Oddziału ma prawo powoływania do swojego  składu  nowych  członków  w miejsce członków odwołanych lub ustępujących, nie zmieniając liczebności tego organu.
 3. Członkowie Zarządu Oddziału mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

VI. NACZELNE WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 19

Naczelnymi władzami Stowarzyszenia są: Kongres, Zarząd Krajowy, Krajowa Komisja Rewizyjna. 

§ 20

 1. 1.Kongres Stowarzyszenia: 
 1. decyduje o porządku i regulaminie obrad, sposobie wyboru władz i głosowania, 
 2. rozpatruje sprawozdanie z działalności Zarządu Krajowego oraz uchwala program  działania na okres kadencji, 
 3. wybiera skład Zarządu Krajowego w liczbie członków od 7 do 17 osób oraz skład Krajowej Komisji Rewizyjnej w liczbie członków od 3 do 5 osób,
 4. rozpatruje sprawy zgłoszone przez delegatów, 
 5. uchwala Statut Stowarzyszenia, dokonuje w nim zmian oraz podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia. 
 6. Uchwały Kongresu podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych. 

§ 21

 1. 1.Zwyczajny Kongres zwoływany jest przez Zarząd Krajowy przed upływem kadencji na którą został wybrany. 
 2. 2.Nadzwyczajny Kongres jest zwoływany na wniosek Zarządu Krajowego, Krajowej Komisji Rewizyjnej lub 2/3 zarządów oddziałów w terminie do 8 tygodni od złożenia wniosku. 
 3. 3.Nadzwyczajny Kongres obraduje nad sprawami, dla których został zwołany. 
 4. 4.W Kongresie udział biorą: 
 1. z głosem stanowiącym delegaci oddziałów, 
 2. z głosem doradczym członkowie Zarządu Krajowego,   członkowie   Krajowej Komisji Rewizyjnej, jeśli nie zostali wybrani na delegatów, 
 3. z głosem doradczym zaproszeni goście. 

§ 22

 1. 1.Zarząd Krajowy wybiera ze swego grona i w składzie ilościowym  przez  siebie  ustalonym – Prezydium: w tym Prezesa i Wiceprezesów Stowarzyszenia oraz określa zakres kompetencji Prezydium, w tym zasady gospodarowania majątkiem i podejmowania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia.
 2. 2.Zarząd pracuje zgodnie z przyjętym przez siebie regulaminem i planem pracy, zapewniając realizację postanowień Statutu i uchwał Kongresu. 
 3. 3.Zarząd Krajowy kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w  okresie  między kongresami oraz okazuje pomoc i sprawuje nadzór nad działalnością oddziałów Stowarzyszenia. 
 4. 4.Do zakresu działania Zarządu Krajowego należy: 
 1. wykonywanie uchwał Kongresu oraz składanie sprawozdań ze swej działalności, 
 2. zwoływanie Kongresu, 
 3. uchwalanie planów działalności i budżetu Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania, 
 4. zarządzanie i rozporządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, 
 5. przyznawanie medalu i wyróżnianie dyplomami  oraz  proporcem  na   podstawie zatwierdzonych regulaminów, 
 6. ustalanie wysokości składek członkowskich, 
 7. decydowanie o tworzeniu innych podmiotów prawnych i gospodarczych oraz o zakresie i wielkości dysponowania majątkiem zaciągania zobowiązań finansowych przez Prezydium Zarządu Krajowego Stowarzyszenia, 
 8. nadawanie godności Prezesa Honorowego Stowarzyszenia. 
 1. 5.Zarząd Krajowy ma prawo powoływania do swojego składu nowych członków w miejsce członków odwołanych lub ustępujących, nie zmieniając liczebności tego organu. 
 2. 6.Decyzje Zarządu Krajowego podejmowane są w formie uchwał, zwykłą większością głosów uczestników obecnych na posiedzeniu.
 3. 7.Członkowie Zarządu Krajowego mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. 
 4. 8.Prezes Honorowy Stowarzyszenia może uczestniczyć w posiedzeniach wszystkich organów statutowych Stowarzyszenia z głosem doradczym. 

VII. MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 23

 1. 1.Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze. 
 2. 2.Stowarzyszenie zachowuje ciągłość organizacyjną i majątkową Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej oraz Stowarzyszenia Polska-Związek Radziecki. 

§ 24

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, źródłami finansowania Stowarzyszenia są: 

 1. wpływy ze składek członkowskich, 
 2. środki i dotacje przekazywane przez osoby fizyczne lub prawne, organy administracji państwowej i samorządowej, podmioty gospodarcze i organizacje w związku z zadaniami zleconymi, 
 3. dochody z majątku nieruchomego i ruchomego oraz dochody z działalności gospodarczej, 
 4. dotacje i subwencje, 
 5. darowizny, spadki i zapisy, papiery wartościowe, 
 6. kredyty i pożyczki. 

§ 25

 1. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zarządza  i  rozporządza  Zarząd  Krajowy  oraz stosownie do jego postanowień Prezydium Zarządu Krajowego. 
 2. Zarząd Krajowy jest upoważniony do reprezentowania Stowarzyszenia, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych. Do działania w imieniu Zarządu Krajowego konieczne jest współdziałanie dwóch osób spośród następujących: Prezes  Stowarzyszenia,   Wiceprezesi  Stowarzyszenia, pełnomocnik ustanowiony przez działających łącznie: Prezesa  Stowarzyszenia i Wiceprezesa  Stowarzyszenia lub dwóch Wiceprezesów  Stowarzyszenia.
 3. Oddział Stowarzyszenia reprezentują dwie osoby – działające łącznie – umocowane przez Zarząd Krajowy.

VIII. ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 26

 1. 1.Decyzje dotyczące zmiany Statutu Stowarzyszenia, wymagają uchwały Kongresu, podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy delegatów. 
 2. 2.Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Kongresu,  podjętej   większością  2/3  głosów, przy obecności co najmniej 2/3 liczby delegatów. 
 3. 3.W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,  Kongres   zadecyduje  zwykłą większością głosów o przeznaczeniu jego majątku i powoła komisję likwidacyjną. 
 4. 4.W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy. 

Warszawa, 6 listopada 2021 roku

Dodaj komentarz