Zebranie Prezydium Zarządu Krajowego SWP-W

11 marca 2020 r. odbyło się kolejne zebranie Prezydium Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód. Prowadzący posiedzenie prezes Stowarzyszenia Józef Bryll przedstawił porządek obrad, w którym przewidziano: informacje o przygotowaniach do przeprowadzenia 35 edycji „Puszkiniany”, tj. Ogólnopolskiego Konkursu Recytacji Poezji i Prozy Aleksandra Puszkina i Adama Mickiewicza, omówienie aktualnego stanu wykorzystania majątku SWP-W oraz działań na rzecz rozliczeń z najemcami, propozycję udziału SWP-W w obchodach 75 rocznicy zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami, informację o sprawach kadrowych Stowarzyszenia. Informację o 35 edycji „Puszkiniany” przedstawił uczestniczący w zebraniu prezes Oddziału Mazowieckiego Ryszard Tomalak. Konkurs ten ma długoletnią tradycję i cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży. Corocznie bierze w nim udział ponad 100 uczestników z kraju, a szczególnie z terenu Mazowsza. Od 1985 roku organizacją Konkursu zajmuje się Oddział Mazowiecki SWP-W we współpracy z Rosyjskim Ośrodkiem Nauki i Kultury. Pod obrady Prezydium poddana została propozycja powołania Rady Naukowej przy  Stowarzyszeniu. Procesy przemian systemowych występujące w Polsce, jak i w przestrzeni europejskiej wymagają prawidłowej oceny zjawisk, zagrożeń oraz wyzwań dla realizacji zadań wynikających ze Statutu Stowarzyszenia. W celu realizacji założeń statutowych Stowarzyszenia istnieje potrzeba  powołania grupy ekspertów, zajmujących się problematyką Wschodu, którzy zechcieliby ukierunkować współpracę na niwie naukowej poprzez realizację badań, seminariów eksperckich, podejmowanie nowych form współpracy z ośrodkami krajowymi, jak i zagranicznymi.  Takie zadanie mogłaby realizować Rada Naukowa powołana przez Zarząd SWP-W. Po bardzo ciekawej dyskusji Prezydium przyjęło rekomendacje pod obrady Zarządu Krajowego. Aktualne informacje o działalności SWP-W przekazali uczestniczący w zebraniu członkowie Prezydium ZK. Kolejne posiedzenie Prezydium Zarządu Krajowego zaplanowana na  maj bieżącego roku.