XX Vertiniana

W dniach 4–6.12.2015 r., przy współudziale organizacyjnym Stowarzyszenia Współpracy Polska–Wschód, odbyła się jubileuszowa XX VERTINIANA: „Fundamentalne kategorie ludzkiego poznania. Zagadnienie V: przyczyny i cele”. Ta międzynarodowa konferencja naukowa stanowi wspólną inicjatywę Zespołu Badawczego Antropologii Polityki i Nauki o Cywilizacji Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, reprezentowanego przez dra Ryszarda Stefańskiego oraz dra Adama Zamojskiego, Instytutu Filologii Obcych UJK, reprezentowanego przez prof. dr hab. Olega Leszczaka, SWP–W, w osobach: Prezesa świętokrzyskich struktur Stowarzyszenia i zarazem pełnomocnika ds. współpracy rzeczonego podmiotu z kieleckim Uniwersytetem – dra Marka Felicjana Miłka oraz członka zarządu SWP–W OŚ, koordynatora owej bilateralnej kooperacji – mgra Rafała Stanisława Brzozy.
Patronem duchowym tej interdyscyplinarnej biesiady intelektualnej pozostaje jej inicjator oraz przewodniczący pierwszych ośmiu spotkań – Profesor Andrzej Wierciński (1930–2003), którego nazwisko zostało utrwalone w nazwie owych corocznych grudniowych konferencji. Składają się one na ciąg wieloletniego interdyscyplinarnego projektu badawczego, którego myślą przewodnią jest idea ludzkiego poznania. Celem projektu jest porównawcze zestawienie możliwie najszerszego spektrum ludzkiego doświadczenia i usystematyzowanie istniejących koncepcji, dotyczących pojęcia istoty człowieczeństwa w odniesieniu do świata w aspekcie jego specyficznie ludzkiej percepcji, konceptualizacji, wartościowania i celowego przekształcania. Centralnym pojęciem tego projektu jest ludzki obraz świata. W tym roku liczne grono specjalistów – reprezentujących m.in. nauki polityczne, społeczne, prawne, ekonomiczne, humanistyczne, kulturoznawstwo, filozofię, teologię, jak również nauki ścisłe i przyrodnicze – skupiło swą uwagę na niezwykle ważnej i interesującej problematyce dotyczącej ludzkich kategorii kauzalności i teleologiczności zarówno w energomaterialnym, jak i informacyjnym aspekcie.
W sympozjum – oprócz kieleckich środowisk naukowych – wzięli udział reprezentanci takich krajowych i zagranicznych ośrodków akademickich, jak: Uniwersytet Śląski, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Akademia im. J. Długosza w Częstochowie, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Narodowy Uniwersytet im. I. Ogienki w Kamieńcu Podolskim, Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny w Charkowie, Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. W. Hniatiuka w Tarnopolu, Miejski Uniwersytet Humanistyczny w Sewastopolu, Rosyjska Akademia Gospodarki Narodowej i Służby Państwowej przy Prezydencie FR, Uniwersytet im. J. Mądrego w Nowogrodzie Wielkim, Uniwersytet Christiana-Albrechta w Kilonii i in.
Ponadto, tradycyjnie już, w drugim dniu konferencji, z inicjatywy Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód, odbył się obszerny panel dyskusyjny pt.: Forma, przyczyny i konsekwencje współczesnej ‘wędrówki ludów’ ze Wschodu na Zachód, zwieńczony cennymi konkluzjami natury zarówno teoretycznej, jak i praktycznej, wyznaczającymi kierunki dla dalszych szczegółowych badań w tym zakresie.
Wzorem lat poprzednich, oddane do druku opracowania będą opublikowane w czasopiśmie The Peculiarity of Man.