XLVIII Olimpiada Języka Rosyjskiego

01 października 2016 r. z udziałem Sekretarzy Okręgowych odbyło się posiedzenie Komitetu Głównego Olimpiady Języka Rosyjskiego. W sprawach organizacyjnych Komitet dokonał wyboru Przewodniczącego Olimpiady, którym została prof. UW dr hab. Magdalena Dąbrowska. Na wniosek Pani Przewodniczącej Honorowym Przewodniczącym został prof. dr hab. Antoni Semczuk , Z-cą Przewodniczącego i Sekretarzem Naukowym został dr Edward Szyndzielorz. Powołani zostali także Sekretarze Komitetów Okręgowych. W wystąpieniu inaugurującym kolejną Olimpiadę prof. UW dr hab. M. Dąbrowska przedstawiła główne cele i oczekiwania związane z przygotowaniem i przebiegiem XLVIII Olimpiady. Podziękowała także prof.dr hab., Antoniemu Semczukowi za wieloletnie prowadzenie Olimpiady. Uczestniczący w posiedzeniu Józef Bryll Prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód – członek Komitetu Głównego serdecznie pogratulował Pani prof. M. Dąbrowskiej wyboru i potwierdził dalsze zaangażowanie Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód w przygotowanie i przebieg Olimpiady. Podziękował także prof. dr hab. Antoniemu Semczukowi za współpracę, w zakresie promocji języka rosyjskiego w Polsce. W dalszej części posiedzenia omówione zostały sprawy merytoryczne i organizacyjne. Regulamin kolejnej edycji omówił W-ce Przewodniczący – Sekretarz Naukowy dr Edward Szyndzielorz . Komitetowi Głównemu i Komitetom Okręgowym życzymy powodzenia w realizacji XLVIII OJR.