Wizyta w Kaliningradzie

Na zaproszenie Rektora Bałtyckiego Federalnego Uniwersytetu im. I. Kanta w Kaliningradzie prof. Andreja Kliemieszewa, w dniach 5-7 lutego 2017 r. przebywała w tym mieście ośmio-osobowa delegacja reprezentująca: SWP-R, SWP-W i Klub Absolwentów Wyższych Uczelni Rosji. Ciekawy i bardzo intensywny program wizyty przygotowali gospodarze w konsultacji z dyrektorem RONiK w Warszawie i naszymi Stowarzyszeniami.
W czasie pobytu w Kaliningradzie delegacja spotkała się z Kierownictwem BFU, zwiedziła jego niektóre Wydziały i Instytuty Naukowo – Badawcze. Odbyła rozmowy z Zastępcą Przewodniczącego „Rossatrudniczestwa” z Moskwy dr Dmitrim Gużelią, członkami Klubu Absolwentów BFU pod przewodnictwem Jewgenija Morozowa. Delegacja złożyła wizytę Szefowej Przedstawicielstwa MSZ Rosji w Kaliningradzie – Wandzie Kałużnej. Spotkała się z kierownictwem Komitetu Organizacyjnego ds. przygotowania Mistrzostw Świata w Piłce Noznej w 2018 r. w obwodzie kaliningradzkim – Pawłem Sarkisowem i Andrejem Kozłowskim. Przeprowadziła rozmowy z Ministrem Kultury, Sportu i Turystyki obwodu – Andrejem Jermakiem.
Nasza delegacja została zaproszona na wspaniały, uroczysty koncert do Państwowej Kaliningradzkiej Filharmonii.
W czasie licznych spotkań, gospodarze podkreślali potrzebę przywrócenia normalności w relacjach polsko – rosyjskich, w tym małego ruchu bezwizowego pomiędzy obwodem kaliningradzkim i naszymi województwami: pomorskim i warmińsko – mazurskim. Członkowie kierownictwa BFU im. I. Kanta pozytywnie oceniali współpracę z polskimi uczelniami – Uniwersytetami: w Gdańsku, Olsztynie i Katowicach oraz Akademią Humanistyczną im. Al. Gieysztora w Pułtusku. Poinformowali o przygotowaniach do otwarcia Wydziału Filologii Polskiej. Prof. Sergiej Korniejew – dziekan Wydziału Medycznego w sposób emocjonalny wymieniał korzyści płynące ze współpracy z Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim. We wszystkich wypowiedziach dominowała troska o rozwój bezpośrednich kontaktów międzyludzkich i duże zainteresowanie polskimi problemami wewnętrznymi, w tym doświadczeniami w rozwiązywaniu trudnych problemów społecznych, pracy z młodzieżą i osiągnięciami w działalności organizacji pozarządowych.
Dr. Jerzy Smoliński spotkał się z wykładowcami, doktorantami i studentami Instytutu Nauk Humanistycznych, Wydziału Historii i Politologii oraz Prawa. Wygłosił wykład na temat: „Prawne aspekty działalności organizacji pozarządowych i ich rola w kształtowaniu stosunków polsko – rosyjskich”. Spotkaniu przewodniczył dyrektor Instytutu prof. Ilia Tarasow. Obecny był też Igor Żukowski – dyrektor RONiK (były prorektor BFU). Uczestnicy spotkania zadawali pytania dotyczące relacji polsko – rosyjskich, treści publikacji na temat Rosji w polskich śmi, przypadków niszczenia pomników Armii Czerwonej, kryzysu ukraińskiego i sytuacji międzynarodowej.
W związku z tym, iż Kaliningrad jest jednym z jedenastu miast Rosji, w których będą w 2018 r. przeprowadzone Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej, gospodarze interesowali się polskimi doświadczeniami w organizacji i przeprowadzeniu Mistrzostw Europy w 2012 r. w tej dyscyplinie. Dlatego dr Adam Zaborowski, który był jednym z koordynatorów kampanii promocyjnej i reklamowej Polski (UEFA EURO – 2012) został poproszony o wygłoszenie wykładu dla pracowników naukowych i studentów Instytutu Rekreacji i Kultury Fizycznej BFU im. I. Kanta na powyższy temat. Wykładu wysłuchało ok 60 osób, w tym dyrektor Instytutu prof. Walentyn Kornijewiec. Po wykładzie wywiązała się dyskusja, w której zabrało głos ponad 10 osób. Zabierający głos bardzo pozytywnie ocenili organizację Mistrzostw Europy w Polsce, postulowali rozwój turystyki, zwłaszcza młodzieżowej.
Członkowie delegacji: Józef Bryll, Anna Firlej, Piotr Kruk, Maria Świerczewska, Wiesław Łubiński i Sławomir Miczorek złożyli wizytę w kaliningradzkiej Izbie Społecznej (skupia około 2 tys. organizacji), gdzie spotkali się z przedstawicielami organizacji społecznych w tym: kombatanckich, kobiecych i młodzieżowych. Prezes SWP-W przedstawił w czasie spotkania informację o działalności Stowarzyszenia dot. współpracy z Federacją Rosyjską. Wymieniono poglądy na temat dotychczasowej współpracy. Strony podkreśliły, iż występują duże możliwości i rezerwy w rozwijaniu wzajemnie korzystnych kontaktów. Józef Bryll zaprosił do Polski delegację weteranów z Kaliningradu na obchody 72 rocznicy zwycięstwa nad hitlerowskim faszyzmem.
Wyjazd studyjny naszych Stowarzyszeń do Kaliningradu odbył się dzięki inicjatywie dyrektora RONiK dr Igora Żukowskiego. Wizyta była bardzo starannie przygotowana i wyjątkowo poważnie potraktowana. Gospodarze okazywali nam niezwykłą życzliwość i otwartość. Nasze spotkania i przeprowadzone rozmowy pozwoliły wyjaśnić wiele trudnych problemów w relacjach dwustronnych, przyczyniły się do lepszego zrozumienia zachodzących przemian w naszych krajach. W czasie wizyty w Kaliningradzie nawiązaliśmy wiele bezpośrednich kontaktów, które będą owocowały pogłębioną współpracą w wielu dziadzinach. Realizacja przyjętych ustaleń i deklaracji przyczyni się do poprawienia klimatu politycznego i relacji polsko – rosyjskich.

Dr Jerzy Smoliński