Wizyta Ambasadora Republiki Białoruś

Zgodnie z przyjętym planem pracy, Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód i Polska-Rosja, 17 lutego br. w „Domu Przyjaźni” odbyło się spotkanie z Ambasadora Aleksandra Averyanowa z licznym aktywem naszych Stowarzyszeń. Tematem spotkania był aktualny stan relacji Białorusi z Polską. Ambasadorowi towarzyszyli: szef Przedstawicielstwa Handlowego Białorusi w Polsce, radca-minister Igor Sekreta, dyrektor Centrum Kulturalnego Białorusi, radca Eduard Shvaiko, kierownik Wydziału Konsularnego, radca Uladzimir Baravikou. Spotkaniu przewodniczył Józef Bryll – prezes SWP-W.
Wprowadzenia do dyskusji dokonał Ambasador A. Averianow, który w swoim wystąpieniu ocenił stan współpracy białorusko-polskiej w dziedzinach: kultury, nauki, gospodarki i polityki. Zaakcentował stały rozwój gospodarczy swojego kraju, oparty głównie na przedsiębiorstwach państwowych (wytwarzają one około 60% PKB) i dobrze funkcjonującym rolnictwie. Zwrócił też uwagę na fakt, że z każdym rokiem rośnie potencjał produkcyjny małych i średnich przedsiębiorstw, dla wsparcie których, władze przyjęły specjalne programy wsparcia. Odczuwalny jest także wzrost inwestycji. Większą część swojego wystąpienia Ambasador poświęcił dwustronnym kontaktom z Polską. Stwierdził, że w minionym roku zauważalny był wzrost zainteresowania władz Polski kontaktami z Białorusią. Odbyło się wiele spotkań na szczeblu wicepremierów i ministrów. Coraz aktywniej pracuje Polsko-Białoruska Komisja Mieszana ds. Współpracy Gospodarczej i powołane przez nią podkomisje i zespoły robocze. Powrócono do spotkań i współpracy zdecentralizowanej. Tylko w minionym roku podpisanych zostało ponad 60 porozumień pomiędzy polskimi i białoruskimi podmiotami, takimi jak: województwa, powiaty, instytucje kultury, organizacje społeczne i młodzieżowe. Strona białoruska odnotowuje z satysfakcją rosnące zainteresowanie ze strony społeczeństwa polskiego wyjazdami do Białorusi. Tylko w 2014 r. granicę pomiędzy naszymi krajami przekroczyło ponad 1 mln obywateli naszych państw. Przy tej okazji Ambasador A. Averianow zwrócił uwagę na potrzebę poprawy infrastruktury granicznej, w tym konieczność budowy nowych przejść granicznych i gruntownej modernizacji już istniejących. Będzie to wymagało dużych nakładów inwestycyjnych.
Wiele uwagi zajęła problematyka współpracy kulturalnej i młodzieżowej. Zdaniem Ambasadora i towarzyszących mu dyplomatów, te obszary kontaktów rozwijają się pomyślnie i najmniej ucierpiały w okresie zamrożenia stosunków polsko-białoruskich (204-2012).
Tradycyjnie , najwięcej uwagi poświęcono dwustronnym relacjom gospodarczym. Począwszy od 2012 r. odnotowuje się przyrost obrotów handlowych na średnim poziomie 6% rocznie. W ubiegłym roku wolumen wymiany towarowej osiągnął wartość ponad 2,4 mld USD. Warto jednak przypomnieć, że w pierwszych latach XXI wieku, nasze obroty były jeszcze wyższe (np. w 2008r wynosiły 3,4 mld USD). Obserwowane jest coraz większe zainteresowanie, obopólnie korzystnym rozwojem współpracy, ze strony firm po obu stronach naszej granicy. Potwierdzają to liczne wizyty polskich przedsiębiorców na Białorusi (w ubiegłym roku odnotowano ich ponad 150) i blisko dwukrotnie więcej przedsiębiorców z Białorusi w Polsce.
W bogatej, wielowątkowej dyskusji, znacznie wykraczającej poza ramy dwustronnych relacji, zabrało łącznie 15 osób. Wielu mówców zwracało uwagę na doniosłą rolę jaką odegrała Białoruś w próbę rozwiązania konfliktu ukraińsko-rosyjskiego i rosnącą pozycję Białorui na arenie międzynarodowej. Omawiając współpracę w dziedzinie gospodarczej, podkreślano dwie możliwości jej rozwoju, wynikające z przynależności Białorusi do Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Wiele uwagi poświęcono też potrzebie wprowadzenia dalszych ułatwień wizowych przy wjeździe do Białorusi (obywatele naszego kraju mają najniższe opłaty za uzyskanie wizy). Niektórzy z zabierający głos uczestników spotkania podkreślali dużą życzliwość okazywaną im w czasie pobytu na terenie Białorusi oraz widoczną troskę władz o miejsca związane z naszą wspólną historią i jej bohaterami.
Do licznych pytań i wypowiedzi kompetentnie odniósł się Ambasador i jego współpracownicy.
Reasumując można stwierdzić, że spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem i przebiegało w życzliwej i szczerej atmosferze. Z wypowiedzi Ambasadora, białoruskich dyplomatów, jak i zabierających głos w dyskusji naszych obywateli wynika, iż ulega szybkiej poprawie polityczny klimat dla rozwoju dwustronnej polsko-0białoruskiej współpracy we wszystkich dziedzinach. Następuje też widoczne pokonywanie izolacji Białorusi na arenie międzynarodowej. Państwo to jest już poważnym partnerem dla rozwoju wielowektorowej współpracy ze wszystkimi państwami naszego kontynentu i Świata.
Przebieg spotkania potwierdził potrzebę organizacji regularnych kontaktów z dyplomatami, przedstawicielami świata kultury, nauki i biznesu, z członkami i aktywem naszych Stowarzyszeń.