Walne zebranie w Opolu

W dniu 2 czerwca obradowało Walne Zebranie Delegatów Opolskiego Oddziału SWP-W. Na 42 wybranych, obecnych było 39 delegatów reprezentujących wszystkie środowiska i jednostki z terenu Opolszczyzny, gdzie prowadzi swoją działalność Opolski oddział. W zebraniu wzięli także udział liczni goście reprezentujący władze samorządowe i administracyjne z terenu województwa oraz organizacji i instytucji ściśle współpracujących w okresie kończącej się kadencji z naszym Stowarzyszeniem na terenie Opolszczyzny.
Obszerny, liczący blisko 30 stron, materiał sprawozdawczy z okresu kadencji przygotowany przez ustępujące władze, tj.: zarząd i komisję rewizyjną, dostarczono delegatom kilkanaście dni przed zebraniem. Dzięki temu tradycyjne sprawozdanie z działalności zastąpiono 20 minutową prezentacją (z komentarzem prezesa Zarządu oddziału – Eugeniusza Brudkiewicza), która w zwięzłej i atrakcyjnej formie przypomniała zebranym, czym zajmowała się organizacja w okresie minionych 5 lat kadencji (w rokrocznie składanych do władz samorządowych województwa sprawozdaniach, wykazywanych jest średnio 50 różnych przedsięwzięć). O tym, że nie był to mały dorobek świadczą przykładowo takie fakty:
– ponad 30 miast i gmin z terenu województwa współpracuje ze swoimi odpowiednikami z terenu Ukrainy, a ścisły udział w realizacji tych przedsięwzięć biorą lokalni działacze Stowarzyszenia;
– rokrocznie, we współpracy z placówkami kultury, organizowanych było po kilka wystaw zbiorowych i indywidualnych, na których prezentowany był dorobek artystów plastyków, w tym kilku członków SWP-W z Opolszczyzny i artystów ze Wschodu;
– Oddział Stowarzyszenia, we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego wydaje systematycznie biuletyn „Ze Wschodu i o Wschodzie”. Każdy numer to ponad 250 stron informacji obrazujących konkretne działania na obszarze województwa w zakresie współpracy ze Wschodem, lub omawiające kwestie Polsko-Wschodnie;
– współudział w organizacji (najczęściej z Uniwersytetem Opolskim) około 20 Międzynarodowych Konferencji i sympozjów naukowych, o różnorodnej tematyce, których dorobek prezentowany był następnie w wydawnictwach naukowych;
– liczne inicjatywy wspierające naukę języków obcych, od konkursów i olimpiad sprawdzających ich znajomość do wydarzeń typu „Sputnik nad Opolem” – przegląd współczesnego kina rosyjskiego;
– stała troska o miejsca pamięci narodowej i uroczyste obchodzenie ważnych rocznic, a także angażowanie w te działania przedstawicieli młodego pokolenia;
– oddział utrzymuje kontakty z ponad 40 organizacjami i instytucjami na Wschodzie (z terenów Rosji, Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu, Gruzji i Mołdowy) w celu wymiany informacji przydatnych dla biznesu oraz dla realizacji strategii województwa.
Wszystkie te działania byłyby trudne do wykonania, gdyby nie „kapitał ludzki”, jakim dysponuje opolska organizacja. Dosłownie setki osób angażowanych w realizację projektów, to największy kapitał, jakim dysponuje Zarząd. Słowa uznania i podziękowań za dotychczasową współpracę, składali na ręce prezesa ustępujących władz – Eugeniusza Brudkiewicza, goście z władz i innych organizacji.
Prowadząca zebranie – Jadwiga Fatyga, udzieliła głosu przewodniczącemu wojewódzkiej komisji rewizyjnej – Mieczysławowi Madziewiczowi, który po złożeniu sprawozdania postawił wniosek o udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
Nową tradycją obecnej kampanii przed XX Kongresem SWP-W, jest wyróżnianie zasłużonych działaczy. Także w Opolu postanowiono wykorzystać Walne Zebranie Delegatów do podziękowania i uhonorowania kolejnych partnerów i osób szczególnie zasłużonych w realizację wspólnych przedsięwzięć. Na wniosek Zarządu Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego SWP-W Kapituła Odznaczeń i Wyróżnień SWP-W uhonorowała:
Najaktywniejsze miasta we współpracy z Ukrainą:
1. Miasto Namysłów – najbardziej aktywnego miasta we współpracy z partnerami z Ukrainy w latach 2000-2015
2. Miasto Prudnik – najbardziej aktywnego miasta w ramach współpracy młodzieżowej polsko-ukraińsko-niemieckiej w latach 2000-2015
Instytucje wojewódzkie kultury:
1. Muzeum Śląska Opolskiego za osiągnięcia badawcze, wydawnicze, edukacyjne i wystawiennicze obrazujących styk kultur na Śląsku Opolskim i współpracę z muzeami krajów wschodnich
2. Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu za osiągnięcia w działalności dokumentacyjnej, wystawienniczej, edukacyjnej, wydawniczej, a także konserwatorskiej oraz upamiętniającej losy ponad 300 tysięcy jeńców wielu armii II wojny światowej, w tym głównie jeńców Armii Czerwonej Stalagu 344 Lamsdorf
Szkoły i uczelnie:
1. II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu – za upowszechnianie kultury i języka rosyjskiego i 20 lat organizacji Konkursu Językowego Wschód-Zachód oraz wychowanie licznej grupy laureatów międzynarodowych i krajowych konkursów i olimpiad
2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szczedrzyku – za utworzenie i funkcjonowanie przez 20 lat Galerii Plastycznej jako miejsca obcowania uczniów i mieszkańców wsi i gminy z profesjonalną twórczością krajową i zagraniczną
3. Koło Naukowe Kultury Rosyjskiej Uniwersytetu Opolskiego – za wzorową organizację krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, polsko-rosyjskich wymian młodzieży i upowszechnianie wiedzy o Rosji
Zasłużonych działaczy społecznych we współpracy z krajami wschodnimi oraz prace na rzecz wychowania patriotycznego:
1. Płk Stefan Szelka – za wybitne osiągnięcia w ruchu patriotyczno-kombatanckim i kształtowanie postaw patriotyczno-obronnych młodzieży
2. Dr hab. Elena Jagt-Yazykova, prof. UO – za bogatą, wzorcową i ciekawą prezentację wszechstronnej i obiektywnej wiedzy o Rosji na terenie Opolszczyzny i kraju
3. Dr Maria Giej – za działalność organizacyjną, naukową i edytorską literatury, kultury i języka Słowian na emigracji
4. Ewa Rosińska, Sekretarz Gminy Olszanka – za organizację 20 edycji Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej „Tobie Polsko”
Wręczenia Medali Mickiewicz-Puszkin i Dyplomów Honorowych Zarządu Krajowego SWP-W dokonał Prezesa Zarządu Krajowego i Przewodniczącego Kapituły Odznaczeń i Wyróżnień SWP-W Józef Bryll.
W dyskusji, która była kolejnym punktem obrad zabierali głos przedstawiciele różnych środowisk, wnosząc swoje uwagi do sprawozdania i projektu programu pracy na następną kadencję. Szczególnie budująco brzmiały głosy przedstawicieli młodej generacji – studentów z kół naukowych, którzy w praktyczny sposób, poprzez wyjazdy na międzynarodowe projekty przyczyniają się do przepływu i wymiany informacji o celach i sposobach budowania wspólnej Europy oraz dyrektorki i nauczycielek z wiejskiej szkoły w Szczedrzyku, które udowodniły, że nawet mały ośrodek może być wdzięcznym miejscem dla funkcjonowania Galerii Plastycznej, jako miejsca obcowania uczniów i mieszkańców wsi i gminy z profesjonalną twórczością krajową i zagraniczną. O trudnych problemach środowiska nauki zajmującego się nauczaniem języka rosyjskiego mówił dyrektor Instytutu Slawistyki UO – prof. Wojciech Chlebda. Emocjonalne i pełne goryczy wobec postawy obecnych władz MON, były wystąpienie płk Stefana Szelki, który dziękował członkom naszej organizacji za troskę o pamięć i niezakłamywanie historii o pionierskich czasach na ziemiach odzyskanych i roli w tym żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego. O historii i pracach nad jej upamiętnianiem mówiła, prezentując okolicznościowy film, dyrektorka Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. Miłym przerywnikiem w dyskusji był krótki występ pani dr Eleny Jagt-Yazykovej, paleontologa (naukowca „od mamutów”), która jest naszym częstym gościem z gitarą i slajdami obrazującymi liczne wyprawy naukowe.
Prezes J. Bryll potwierdził, że oddział opolski jest niekwestionowanym liderem w naszym Stowarzyszeniu i podziękował za dotychczasową pracę Zarządowi, wszystkim jego członkom i aktywistom. Poinformował także zebranych o aktualnym stanie kampanii i przygotowaniach do XX Kongresu.
Zebrani delegaci przyjęli stosowne uchwały w sprawie absolutorium i wyborów. Wybrano nowy zarząd oddziału, którego prezesem został ponownie – Eugeniusz Brudkiewicz oraz komisję rewizyjną. Delegatami na Kongres zostali wybrani: Zbigniew Bereza, Eugeniusz Brudkiewicz, Irena Danecka, Norbert Lysek i Elżbieta Roehr. Zebranie przyjęło także Uchwałę zawierającą Główne kierunki działalności programowej Opolskiego Oddziału na okres kolejnej kadencji.