Walne zebranie w Nowym Sączu

4 czerwca odbyło się Walne Zebranie członków Sądecko-Podhalańskiego Oddziału SWP-W w Nowym Sączu. W zebraniu uczestniczyło 25 członków. Obecny był Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Krakowie – Aleksander Minin. Zarząd Krajowy SWP-W reprezentowali: Józef Bryll i Jerzy Smoliński, obecni byli też przedstawiciele miejscowej prasy. Przewodniczący zebraniu – Andrzej Brzeziński na wstępie udzielił głosu J. Bryllowi, który poinformował obecnych, iż Zarząd Krajowy SWP-W podjął decyzję o nagrodzeniu Sądeckiej Biblioteki Publicznej – w związku z jej 125 rocznicą utworzenia i Jana Gemzy – popularyzatora kultury rosyjskiej, pamiątkowymi medalami „Mickiewicz – Puszkin”. Prezes J. Bryll dokonał aktu wręczenia tych zaszczytnych wyróżnień.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału złożył prezes – Piotr Kruk, zaś komisji rewizyjnej – mecenas Tomasz Olszewski. Po obu sprawozdaniach rozpoczęła się ciekawa dyskusja, w której wszyscy zabierający głos bardzo pozytywnie ocenili pracę Oddziału w okresie sprawozdawczym i wysunęli wiele racjonalnych wniosków do dalszej pracy.

Dyskutanci wyrażali głębokie zaniepokojenie złym stanem relacji polsko-rosyjskich i podkreślali potrzebę powrotu do normalnej współpracy z największym naszym wschodnim sąsiadem.

Prezes J. Bryll przedstawił osiągnięcia i propozycje do kierunków działalności Zarządu na nową kadencję. Konsul A. Minin podziękował członkom Zarządu Oddziału za dobrą i owocną współpracę. Członek transsyberyjskiej wyprawy – Wawrzyniec Kuc podzielił się swoimi wrażeniami z ponad miesięcznego przejazdu po bezdrożach dalekiej Syberii, w styczniu 2016 r. Wystąpienie zostało wzbogacone bardzo ciekawą wystawą fotografii z tej wyprawy.

Uczestnicy Walnego Zebrania udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi , a następnie w wyniku jawnego głosowania wybrali 11–osobowy Zarząd Oddziału z prezesem Piotrem Krukiem, 3-osobową komisje rewizyjną oraz 2 delegatów na XX Kongres, w osobach: Piotra Kruka i Jerzego Żbika.

Walne Zebranie przyjęło Uchwałę zawierającą Kierunki pracy oddziału do 2021 r. Członkowie nowo wybranego Zarządu, Konsul Generalny Rosji i członkowie kierownictwa SWP-W z Warszawy złożyli wieńce na grobach żołnierzy Armii Radzieckiej, znajdujących się na Cmentarzu w Nowym Sączu.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Sądecko-Podhalańskiego zostało starannie przygotowane. Przyjęte materiały zawierające kierunki pracy odzwierciedlają specyfikę pracy naszego Stowarzyszenia w regionie, akcentują potrzebę aktywnej pracy z młodzieżą, wyższymi uczelniami, samorządem miast i gmin. Realizacja przyjętych Uchwał przyczyni się do dalszego umocnienia organizacyjnego Stowarzyszenia i wzrostu jego autorytetu.