Posiedzenie Krajowej Komisji Rewizyjnej

W dniu 1 czerwca 2016 r. pod przewodnictwem Pana Saturnina Kampioniego, odbyło się posiedzenie Krajowej Komisji Rewizyjnej. Przedmiotem obrad Komisji była ocena sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, składającego się z bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015.
Krajowa Komisja Rewizyjna stwierdziła, że sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawia, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową Stowarzyszenia, jak też wynik finansowy za okres minionego roku.
W wyniku dokonanej oceny przedłożonego sprawozdania finansowego Zarządu SWP-W z działalności w roku 2015, Krajowa Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała i nie wniosła uwag do przedłożonego sprawozdania. Zdaniem KKR sprawozdanie finansowe powinno zostać zatwierdzone bez zastrzeżeń.