Walne zebranie Oddziału w Legnicy

10 czerwca odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków  Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Oddziału w Legnicy. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad zaproponowanym w zaproszeniu zebranie otworzył Prezes  Pan Ryszard Pękała, a dalsze przewodnictwo zebrani powierzyli Panu Piotrowi Czaji. W wystąpieniu sprawozdawczym Prezes Zarządu Oddziału omówił działalność Stowarzyszenia zwracając uwagę na trudności w realizacji zamierzonych przedsięwzięć przyjętych na początku upływającej kadencji . Według referującego głównymi  przyczynami takiego stanu były: zaistniała sytuacja polityczna u naszych sąsiadów za wschodnią granicą i kryzys spowodowany epidemią choroby Covid – 19. W zebraniu uczestniczyli zaproszeni członkowie kierownictwa Zarządu Krajowego, Wiceprezesi Stowarzyszenia Zdzisław Jacaszek i Leszek Solarek. W swoich wystąpieniach podkreślili oni rolę członków i sympatyków naszej organizacji  w budowaniu dobrych relacji z sąsiadami za wschodnią granicą i tworzeniu klimatu do podejmowania się wyjaśniania trudnych zagadnień w polityce międzynarodowej.

Zebrani pozytywnie ocenili działania dotychczasowego Zarządu udzielając mu absolutorium. Po czym wybrano nowy skład Zarządu Oddziału powierzając funkcję Prezesa Panu Ryszardowi Pękale oraz Komisję Rewizyjną, której Przewodniczącym został wybrany Pan Andrzej Kowalski.

Wybrano, także dwóch delegatów na Kongres Stowarzyszenia.