Walne Zebranie Delegatów na Podkarpaciu

2 maja w Rzeszowie odbyło się kolejne zebranie delegatów w ramach toczącej się kampanii przed XX Kongresem naszego Stowarzyszenia. Jego uczestnikami było 17 delegatów (w tym 8 młodych osób) z terenu działania Podkarpackiego Oddziału SWP-W. Zarząd Krajowy reprezentowali: Józef Bryll i Jerzy Smoliński.

Delegaci i zaproszeni goście otrzymali na piśmie projekty Sprawozdania z działalności kończącego kadencję Zarządu Oddziału za okres minionych 5 lat i Program działania na lata 2016-2020. Ważniejsze wydarzenia w mijającej kadencji były przypomniane w prezentacji multimedialnej.

Sprawozdanie Zarządu Oddziału przedstawił jego prezes – Stanisław Jucha, zaś sprawozdanie Komisji Rewizyjnej jej przewodniczący – Wacław Mika.

W dyskusji zabrało głos 6 osób, w tym J. Bryll, który pozytywnie ocenił pracę Oddziału w mijającej kadencji, zwłaszcza w dziedzinie organizacji imprez (konkursy, festiwale, olimpiady) popularyzujących nauczanie języka rosyjskiego, które odbywa się w 143 szkołach na terenie województwa, troski o miejsca pamięci, w tym cmentarze i pomniki Armii Radzieckiej, utrzymywanie dobrych, roboczych relacji z władzami samorządowymi. W uznaniu zasług J. Bryll wręczył Stanisławowi Jusze i Bożenie Drewienko (nauczycielce języka rosyjskiego) honorowe wyróżnienia – medale „Mickiewicz – Puszkin”.

Wszyscy dyskutanci pozytywnie ocenili pracę Zarządu Oddziału w mijającej kadencji. Podkreślali, że Oddział umocnił swój autorytet w środowisku, dzięki konsekwentnej działalności. Delegaci udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału. Następnie, w jawnym głosowaniu, wybrano 7-osobowy Zarząd Oddziału, którego przewodniczącym został Gabriel Zajdel oraz 3-osobową Komisję Rewizyjną. Wybrano także 2 delegatów na XX Kongres, którymi zostali: Bożena Drewienko i Stanisław Jucha.

Zebranie zostało należycie przygotowane i przebiegło w roboczej i konstruktywnej atmosferze.