Walne Zebranie Członków  Lubuskiego Oddziału SWP-W w Zielonej Górze

W dniu 2 września br. Odbyło się Walne Zebranie Członków Oddziału Lubuskiego w Zielonej Górze w którym uczestniczyli członkowie ustępujących władz, członkowie i wieloletni działacze, a także przedstawiciele władz krajowych i zaproszeni goście. Zarząd Krajowy SWP-W reprezentowali Prezes Józef Bryll i Wiceprezes Zdzisław Jacaszek. W  zebraniu  uczestniczyli:  Bogusław Wontor – Poseł na Sejm RP, Krzysztof Romankiewicz – Starosta Zielonogórski, Radosław Brodzik – Dyrektor Biura Współpracy Zagranicznej i EWT Urzędu Marszałkowskiego, Mariusz Rosik – Radny Rady Miasta Zielona Góra – przedstawiciel Lasów Państwowych i środowiska sportowego oraz Alena Kot – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Białorusi.  Sprawozdanie z działalności Oddziału przedstawił jego Prezes Stanisław Domasz- Domaszewicz, który bardzo obszernie omówił kierunki i obszary aktywności Oddziału Stowarzyszenia w minionej kadencji za lata 2016-2021. Szczególnie zwrócił uwagę na realizację szeroko pojętej dyplomacji społecznej przez władze i członków Oddziału, inspirowanie współpracy jednostek samorządowych woj. lubuskiego z różnymi partnerami z krajów wschodnich , realizację edukacyjnej i wypoczynkowej wymiany młodzieży. Przedstawił także efekty współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim w efekcie porozumienia Oddziału z Rektorem UZ z 2015 roku oraz bardzo intensywnych działań na rzecz współpracy gospodarczej między podmiotami regionu lubuskiego z jednostkami z państw wschodnich. Modelowym przykładem w ostatnim roku stała się pomoc Zarządu Oddziału dla zakładów opieki zdrowotnej w pozyskiwaniu do zatrudnienia i kontraktów lekarzy i pielęgniarek z Białorusi i Ukrainy. Prezes w swoim sprawozdaniu omówił także działalność LOW SWP-W w zakresie propagowania kultury i języka rosyjskiego oraz udziału w organizacji lubuskich wydarzeń kulturalnych. Po przyjęciu sprawozdania Zarządu i podsumowaniu go w dyskusji Prezes Józef Bryll wręczył, przyznane na wniosek Zarządu Oddziału, medale honorowe „Mickiewicz-Puszkin” dla dr Władysława Kościelniaka – za dorobek w działalności w Stowarzyszeniu i osiągnięciach w pracy społecznej i zawodowej oraz dla Macieja Wróblewskiego, który otrzymał ten medal za 50-letni dorobek artystyczny twórczości piosenkarskiej, aranżacyjnej i poetyckiej. Prezes J. Bryll wręczył także Dyplomy honorowe Stowarzyszenia dla Haliny Walentynowicz, Michałowi Pepińskiemu, Januszowi Skopowskiemu i Edwardowi Markiewiczowi za wieloletnią pracę społeczną w Stowarzyszeniu i osiągnięcia w realizacji wielu projektów. Następnie wręczone zostały grawerowane dyplomy honorowe Stowarzyszenia dla Starosty Zielonogórskiego Krzysztofa Romankiewicza i Zarządu Województwa Lubuskiego, który odebrał Dyrektor Radosław Brodzik.  Po części oficjalnej Komisja Rewizyjna Oddziału przedstawiła swoje sprawozdanie , które bardzo wysoko oceniła działania Zarządu i gospodarkę finansami. Członek Komisji Ryszard Mroczkowski złożył wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu , które przyjęto jednogłośnie. W przebiegu dyskusji wiele osób zebranych na spotkaniu przedstawiało przykłady działań na rzecz dobrosąsiedztwa .Podkreślano potrzebę i sens pracy w Stowarzyszeniu. Kilka osób z zaproszonych gości złożyło deklaracje i chęć wstąpienia w szeregi SWP-W. Oprócz osób wyróżnionych w dyskusji udział także wzięli prof.UZ dr hab. Bogdan Ślusarz, Prezes TKKF Wacław Hansz i Alena Kot – Prezes Stowarzyszenia, która podkreśliła potrzebę współpracy i działań na rzecz pomocy osiedleńcom z Białorusi i rozwijania różnych form nauki języka polskiego dla nich. W trakcie części wyborczej Zebrania wybrano 7-osobowy Zarząd Oddziału i 3-osobową Komisję Rewizyjną. Na swoim pierwszym posiedzeniu Zarząd Oddziału wybrał jednogłośnie na Prezesa kol. Stanisława Domasz-Domaszewicza.

Zebranie przyjęło uchwałę o kierunkach pracy Oddziału na nową kadencję oraz  Wybrało delegatów na XXI Kongres Stowarzyszenia.