Traktat Polska – Białoruś – 25 lat

23 czerwca 1992 roku w Warszawie został podpisany Traktat między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Białoruś o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Z tej okazji  w Pałacu Tyszkiewiczów – Potockich odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa  „Stosunki polsko – białoruskie w 25 lat po podpisaniu traktatu”. Organizatorami konferencji byli  Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP i Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Konferencja zgromadziła liczne grono naukowców, polityków , działaczy organizacji społecznych i odbywała się pod patronatem Ministra Spraw Zagranicznych RP i Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.   Jej celem było upamiętnienie jubileuszu podpisania Traktatu i zainicjowanie debaty naukowej poświęconej historii, bieżącym uwarunkowaniom oraz przyszłości relacji polsko-białoruskich. W dyskusjach wzięło udział grono uczonych, ekspertów oraz polityków.

Wśród uczestników konferencji byli ; Podsekretarz Stanu w MSZ RP Bartosz Cichocki, Posłowie na Sejm RP Małgorzata Gosiewska, Robert Tyszkiewicz, Ambasador Republiki Białorusi Aleksander Averyanov , Deputowana Izby Przedstawicieli Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi Alena Anisim,  pierwsza Ambasador RP w Republice Białorusi prof. dr hab. Elżbieta Smułek , były Minister Spraw Zagranicznych Białoruskiej SRR i Republiki Białorusi dr Piotr Krawczenko oraz wielu znakomitych naukowców z Polski i Białorusi. Konferencję otworzył Dziekan Instytutu Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW prof. dr hab. Stanisław Sułowski  a   jej przebiegiem kierował prof. dr hab. Józef Tymanowski – Kierownik Zakładu Europejskich Studiów Subregionalnych w Instytucie Europeistyki WNP i SM UW.  Podczas konferencji Wiceminister Bartosz Cichocki powiedział m.in. że Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy pomiędzy Polską a Białorusią   podpisany 23 czerwca 1992 roku  był  zapowiedzią nowego rozdziału historii dwóch  krajów, które  stojąc u progu w pełni niepodległego bytu – mogły określić kształt swoich sąsiedzkich relacji. Powiedział także, że Polaków i Białorusinów łączą wielowiekowe, tradycyjnie przyjazne relacje: przez wieki żyliśmy ze sobą w zgodzie, mamy wspólne dzieje, nasze języki są sobie bliskie, czcimy wielu wspólnych bohaterów narodowych  , powinniśmy myśleć o budowaniu nowych mostów porozumienia we wszystkich sferach życia: politycznej, gospodarczej, społecznej, kulturalnej   W konferencji uczestniczyli także Prezes  i Wiceprezes Stowarzyszenia Współpracy Polska  – Wschód Józef Bryll i Jerzy Smoliński oraz  działacze SWP-W. Przebieg Konferencji potwierdził  potrzebę dalszego rozwijania  i umacniania dobrosąsiedzkich stosunków . Nasze Stowarzyszenie będzie wspierało inicjatywy sprzyjające realizacji zapisów Traktatu.