Jubileusz Profesora Henryka Fontańskiego

Na Uniwersytecie Śląskim, 21 czerwca 2017 r. odbył się jubileusz 70-lecia urodzin cenionego uczonego, wybitnego rusycysty, jednego z największych polskich znawców i badaczy języka łemkowskiego- profesora doktora habilitowanego – Henryka Fontańskiego. Profesor H. Fontański w swoim bogatym dorobku naukowym posiada kilkanaście opublikowanych poważnych rozpraw naukowych , kilka podręczników do nauki języka rosyjskiego i łemkowskiego i setki artykułów. Wypromował ponad 150 magistrów na filologii rosyjskiej. Był promotorem 5 rozpraw doktorskich. Jego droga naukowa rozpoczęła się w Wyższej Szkole Pedagogicznej, na której rozpoczął studia po ukończeniu Państwowego Liceum Pedagogicznego w Częstochowie i na której w 1976  obronił doktorską. W 1980 r. podjął pracę naukową na Uniwersytecie Śląskim, na którym w 1986 uzyskał tytuł doktora habilitowanego, a w  2000 r. Prezydent RP – Aleksander Kwaśniewski nadał mu tytuł profesora.

Warto nadmienić, iż przez dwie kadencje prof. H. Fontański był prodziekanem Wydziału Filologicznego i również przez dwie kadencje był dyrektorem Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego.

Na uroczystość jubileuszową przybyło ponad 100 gości z Uniwersytetu i innych śląskich uczelni, a także z wielu polskich Uniwersytetów między innymi: Jagiellońskiego, Łódzkiego, Gdańskiego, Opolskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Była też obecna reprezentacja z Uniwersytetu z Czeskiej Ostrawy. Nasze Stowarzyszenie reprezentowali: prezes Józef Bryll, który wręczył Jubilatowi Honorowy Dyplom (w 2015 r. prof. H. Fontański otrzymał pamiątkowy medal „Mickiewicz – Puszkin”), Wiceprezes Jerzy Smoliński, Prezes Oddziału Śląskiego – Marek Rasiński, który przekazał portret Profesora i Jan Kihl – członek Zarządu Krajowego SWP-W.

W licznych wypowiedziach gości podkreślono wielkie zasługi prof. H. Fontańskiego dla nauki polskiej, jego wkład w rozwój rusycystyki i popularyzacji języka rosyjskiego w naszym kraju, w tym udział w pracach Komitetu Głównego Olimpiady Języka Rosyjskiego. Zwracano uwagę na bezkonfliktowy charakter i wielką życzliwość w stosunku do współpracowników, dobre relacje z SWP-W. Zabrał głos również sam Jubilat, który z wrodzoną skromnością przedstawił najważniejsze  osiągnięcia naukowe, wydarzenia w życiu osobistym i rodzinnym. Podziękował za przygotowanie uroczystości jubileuszowych i za liczny w nich  udział przybyłych gości.

W części artystycznej wystąpili członkowie studenckiego klubu „Rosyjska Ruletka”.

Władze Uczelni i Wydziału nadały obchodom jubileuszu szczególną rangę. Z tej okazji wydana została książka naukowa pt. „Świat za tekstem”. Jest to praca zbiorowa , w której zamieszczono artykuły 39 wybitnych uczonych polskich i zagranicznych. Wyświetlono też slajdy obrazujące drogę i dorobek naukowy oraz życie prywatne i rodzinne prof. H. Fontańskiego.