Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód w Mińsku Mazowieckim

Na zaproszenie władz samorządowych miasta i powiatu Mińsk Mazowiecki, w dniu 27.10.2015 r., przebywała w tym mieście delegacja Zarządu Krajowego SWP-W w składzie: Józef Bryll, Jerzy Smoliński, Zbigniew Bereza i Ryszard Tomalak.
Delegacja uczestniczyła w uroczystym otwarciu ósmego już przystanku autobusowego w ramach projektu „Przystanek Historii”. Otwarty przystanek poświęcony jest Mińskiemu Szpitalowi Powiatowemu, który w ubiegłym roku obchodził jubileusz 100-lecia funkcjonowania, a od 1954 r. nosi imię wybitnego polskiego uczonego, profesora Uniwersytetu w Wilnie, chemika i lekarza – Jędrzeja Śniadeckiego. Z bogatą i ciekawą historią szpitala zapoznał licznie zebranych Czesław Gągol – prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szpitala. Informacje te zawierają specjalnie przygotowane nowoczesne plansze zamontowane na ścianach przystanku. W uroczystości otwarcia przystanku uczestniczyli przedstawiciele władz miasta i powiatu, pracownicy szpitala, młodzież z mińskich szkół oraz 20-osobowa grupa młodzieży i nauczycieli z Ogólnokształcącej Szkoły Średniej w Oszmianach (na Białorusi), z miejscowości związanej z postacią Jędrzeja Śniadeckiego. Ambasadę Białorusi w Warszawie reprezentował radca, dyrektor Białoruskiego Centrum kulturalnego – Eduard Shvaiko.
Drugi, ważnym wydarzeniem był udział delegacji w spotkaniu organizacyjno-założycielskim Oddziału SWP-W w Mińsku Mazowieckim. W zebraniu uczestniczyło 25 osób, mieszkańców miasta i powiatu, a wśród nich radni, przedstawiciele służby zdrowia, dyrektorzy wybranych placówek szkolnych, wójtowie 5 gmin. Rangę zebrania podniosła obecność burmistrza miasta – Marcina Jakubowskiego, starosty – Antoniego Tarczyńskiego oraz członków Zarządów obu jednostek i przewodniczących Rad.
Zebranie otworzył starosta powiatu A. Tarczyński, który poprosił o zabranie głosu prezesa Zarządu Krajowego Stowarzyszenia. Józef Bryll omówił cele i zadania naszego Stowarzyszenia wynikające ze Statutu, Uchwały Kongresu i zebrań Zarządu. Przedstawił także główne kierunki działalności, mające na celu tworzenie warunków dla zbliżania społeczeństwa polskiego ze wschodnimi sąsiadami. W dyskusji głos zabrało 6 osób, które poparły inicjatywę utworzenia w Mińsku Mazowieckim Oddziału Stowarzyszenia. Dyskutanci nawiązywali do swoich pozytywnych ocen wynikających z dotychczasowej współpracy z partnerami z Białorusi, Rosji i Ukrainy. Gość z ambasady Białorusi E. Shvaiko bardzo dobrze ocenił rozwijające się relacje Mińska z miastem i regionem partnerskim Oszmiany.
Uczestnicy zebrania podjęli uchwałę powołującą Oddział Powiatowy SWP-W, wybrali 7-osobowy Zarząd, na czele którego stanął Czesław Gągol oraz 3-osobową Komisję Rewizyjną. Powołany Oddział (po zatwierdzeniu przez Zarząd Krajowy) będzie funkcjonował w strukturze Oddziału Mazowieckiego, który udzielać mu będzie wszechstronnej pomocy, szczególnie w pierwszym okresie jego działalności.