Pożegnanie Sergieja Antufiewa

W związku z zakończeniem misji dyplomatycznej przez radcę Ambasady Rosji, dyr. Rosyjskiego Ośrodka ,Nnauki i Kultury dr Siergieja Antufiewa, w dniu 26 kwietnia 2016 r. w „Domu Przyjaźni” odbyło się spotkanie pożegnalne z tym wybitnym rosyjskim dyplomatą, działaczem państwowym i społecznym. Na spotkanie, któremu przewodniczył prezes Józef Bryll, przybyli: Ambasador Federacji Rosyjskiej w Warszawie – Siergiej Andrejew, jego zastępca, radca – minister – Jurij Pilipson i zastępca dyrektora RONiK – Andrej Patiomkin.

Prezes Józef Bryll podkreślił wielki wkład S. Antufiewa w rozwój dwustronnych relacji polsko-rosyjskich w dziedzinie kultury i nauki, jego wyjątkowe zaangażowanie w pracy z młodzieżą studencką i szkolną, ułożenie dobrych, bezpośrednich kontaktówRONiK ze Stowarzyszeniami Współpracy Polska-Wschód i Polska-Rosja. W uznaniu zasług dr S. Antufiewa J. Bryll wręczyl mu honorowy medal „Mickiewicz – Puszkin” oraz album poświęcony naszej stolicy – Warszawie.

Jerzy Smoliński zwrócił uwagę na wielką aktywność naszego głównego gościa w nawiązywanie bezpośredniej współpracy polskich i rosyjskich uczelni i szkół średnich. Podkreślił, że w okresie minionych trzech lat S. Antufiew przebywał na różnych imprezach (poza zachodniopomorskim) we wszystkich polskich województwach.

W imieniu Oddziału Mazowieckiego Ryszard Tomalak podziękował S. Antufiewowi za corocznie okazywane wsparcie w konkurs „Puszkiniana” i wręczył gościowi album poświęcony ziemi mazowieckiej i okolicznościowy list.

Dr Grzegorz Wiśniewski skoncentrował uwagę zebranych na działaniach S. Antufiewa jako dyrektora RONiK. Stwierdził, że wraz z objęciem tej funkcji, RONiK dynamicznie rozwijał swoją działalność, szczególnie w dziedzinie popularyzacji rosyjskiej kultury i polsko-rosyjskich związków w tym obszarze.

W tym duchu wypowiedziały się także Nina Latusek i prof. Ludmiła Szypielewicz, która podkreśliła zaangażowanie RONiK w pracę z nauczycielami i wykładowcami jezyka rosyjskiego, w tym osobistą aktywność i udział dyr. S. Antufiewa w konferencjach naukowo-metodycznych nauczycieli.

Zbigniew Bereza przypomniał pierwsze spotkanie spotkanie w kwietniu 2013 r., w trakcie którego S. Antufiew podzielił się swoją wiedzą na temat katastrofy smoleńskiej, jako jej świadek, gdyż był w tym czasie Gubernatorem Obwodu Smoleńskiego. Ostatnim wspólnym działaniem były rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na studia w Rosji, gdzie na jedno miejsce było ponad 3 kandydatów.

Zabierający głos Ambasador S. Andrejew zgodził się z wypowiedziami przedmówców i przedstawił bardzo wysoką ocenę pracy i postawy S. Antufiewa. Zwrócił się z prośbą do kierownictw obu Stowarzyszeń, aby udzieliły one pomocy i wsparcia nowemu dyrektorowi RONiK. Zwrócił także uwagę na potrzebę godnego uczczenia zbliżającej się 71 rocznicy zwycięstwa nad hitlerowskim faszyzmem.

Dr Sergiej Antufiew w lakonicznych słowach podziekował organizatorom za przygotowanie spotkania, za docenienie jego pracy w Polsce i wyróżnienie Medalem „Mickiewicz-Puszkin”. Zaakcentował dobrą współpracę z oboma Stowarzyszeniami oraz Klubem Absolwentów Wyższych Uczelni Rosji (Radzieckich), obiecał utrzymywać nadal robocze kontakty z naszymi Stowarzyszeniami. Podkreślił, że 3-letnia praca w Polsce w charakterze dyrektora RONiK, to wspaniałe doświadczenie międzynarodowe, pozwalające szerzej spojrzeć na Świat, głębiej ocenić zachodzące w nim procesy. Zdobyte w Polsce doświadczenie i wiedza i pozwoli mu lepiej realizować nowe zadania jakie prawdopodobnie przejmie w Moskwie w najbliższym czasie.

Spotkanie przebiegało w bardzo serdecznej oraz życzliwej i konstruktywnej atmosferze.