Polski Klub Absolwentów Wyższych Uczelni Rosji

3 lutego 2016 r. w „Domu Przyjaźni” odbyło się kolejne zebranie Zarządu Polskiego Klubu Absolwentów Wyższych Uczelni Rosji (Radzieckich). W zebraniu uczestniczyło 23 członków Klubu – absolwentów MGiMO, ANS, MGU i innych Wyższych Uczelni Moskwy, Sankt Petersburga, Rostowa n/Donem, Symferopolu, Kijowa, Mińska i innych ośrodków akademickich Rosji i państw WNP; 2 osoby były nieobecne – usprawiedliwione. Na wstępie uczestnicy zebrania uczcili minutą ciszy zmarłych członków Zarządu: prof. Jana Sobczaka, prof. Bazylego Białokozowicza, amb. Włodzimierza Natorfa i Galiny Natorf.

Tomasz Jankowski przedstawił swoje wrażenia, uwagi i wnioski jakie wynikają z pobytu w styczniu br., na Krymie wraz z grupą polskich dziennikarzy. Zawarł je w opublikowanym 3 bm w „Trybunie” obszernym artykule pt. „Krym. Rosja. Na Zawsze”. Po wystąpieniu autora artykułu wywiązała się ożywiona dyskusja, w której zabrało głos 6 osób. Postanowiono treść artykułu przesłać pocztą elektroniczną członkom Zarządu Krajowego SWP-W; Zarządu Głównego SWP-R i członkom Polskiego Klubu Absolwentów.
Jerzy Smoliński zapoznał zebranych ze stanem stosunków polsko – rosyjskich w minionym roku, podkreślając ich dalszy regres w zasadzie we wszystkich obszarach. Dotyczy to w głównej mierze współpracy w dziedzinie politycznej, gospodarczej i naukowo – technicznej. Na niezłym poziomie utrzymywane były kontakty pomiędzy Wyższymi uczelniami i szkołami ponadpodstawowymi oraz instytucjami kultury obu państw. W tym punkcie zebrania zabrało głos 8 osób.
Uczestniczący w zebraniu członkowie Polskiego Klubu Absolwentów wymienili poglądy na temat organizacji w 2016 r. Ogólnopolskiego Zjazdu Absolwentów Wyższych Uczelni Rosji (Radzieckich). W tym celu powołano ośmioosobowy zespół, który przygotuje propozycje w tej materii.
Postanowiono, iż kolejne zebranie Klubu odbędzie się w kwietniu br., na którym rozpatrzony będzie stan polsko – rosyjskich relacji w dziedzinie kultury oraz sprawy związane z organizacją Ogólnopolskiego Zjazdu Absolwentów.