Początek kampanii sprawozdawczo wyborczej w SWP-W

W 2016 r. upływa pięcioletnia kadencja władz wszystkich stopni w naszym Stowarzyszeniu. Zarząd Krajowy przyjął do realizacji uchwałę „Działania Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód do XX Kongresu”, która stała się podstawą działań całej organizacji do XX Kongresu przewidzianego na listopad br. Celem kampanii jest dalsze umacnianie pozycji i miejsca Stowarzyszenia w przestrzeni społecznej, w sytuacji wzrostu znaczenia społeczeństwa obywatelskiego w Unii Europejskiej i w Polsce, dokonanie rzetelnego rozliczenia się z przyjętych na XVIII Kongresie programów działania w tym realizacji uchwały 9 zebrania Zarządu i przygotowanie nowych propozycji umacniających Stowarzyszenie, czas refleksji nad tym, czego nam nie udało się zrealizować i dlaczego.
Kampanię zapoczątkowały posiedzenia Zarządów Oddziałów w Opolu, Warszawie i Katowicach. Zarządy tych Oddziałów przyjęły plany przebiegu kampanii na swoim terenie i określiły zadania dla powołanych zespołów i członków zarządów.
W posiedzeniu Zarządu Oddziału Śląskiego, które odbyło się w dniu 03.02.2016 r. uczestniczył Prezes Stowarzyszenia Józef Bryll. Prowadzący zebranie Prezes Oddziału Śląskiego Marek Rasiński przedstawił dokonania Oddziału w mijającej kadencji oraz główne zadania do walnego zebrania. Prezes Jozef Bryll w swoim wystąpieniu skoncentrował się na głównych problemach Stowarzyszenia, przedstawił dokonania czterech lat aktywnej działalności SWP-W w tym szczególnie zadania, które znacznie wpłynęły na wzrost znaczenia naszej organizacji w przestrzeni społecznej. Określił również najważniejsze zadania stojące przed Stowarzyszeniem do XX Kongresu. Podkreślając osiągnięcia Oddziału wyraził wysokie uznanie dla aktywnej pracy Prezesa Oddziału Marka Rasińskiego. W dyskusji zabierający głos wysoko ocenili dokonania Oddziału i jego Prezesa. Posiedzenie Zarządu odbyło się w gościnnych progach Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, która aktywnie uczestniczy w życiu Oddziału. Przy tej okazji składamy szczególne podziękowania Panu Franciszkowi Buszce – Przewodniczącemu Rady, za otwartość oraz dotychczasową współpracę z naszym Stowarzyszeniem. Wśród zaproszonych na posiedzenie Zarządu byli Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Krakowie Aleksandr Minin, Dyrektor Pałacu Młodzieży w Katowicach Jan Kulbicki, Przewodnicząca Klubu Rusycysty Beata Bienek