Obradowało prezydium

21 września, pod przewodnictwem prezesa Józefa Brylla, odbyło się kolejne zebranie prezydium Zarządu Krajowego SWP-W.
Pierwszym punktem porządku obrad była dyskusją nad przebiegiem tegorocznej akcji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży ze Wschodu, w którego organizację było zaangażowane nasze Stowarzyszenie i jego struktury terenowe. Tradycyjnie, największą akcję zorganizował oddział lubuski, który zaprosił 53 osobową grupę uczestników z Białorusi, Mołdowy i Ukrainy oraz młodzież polską. Dodatkowo, na prośbę urzędu marszałkowskiego, zorganizowano pobyt dzieci z Sum (Ukraina). Prezes oddziału – Stanisław Domasz-Domaszewicz podzielił się z zebranymi uwagami nt. metodyki przygotowań do projektu oraz sposobu pozyskiwania środków na jego przeprowadzenie. Duże nadzieje wiąże się z powrotem środków na organizację wypoczynku dla dzieci polonijnych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych do Senatu RP, który ma w tym obszerze znacznie większe doświadczenia w ich racjonalnym wykorzystaniu. W akcję organizacji wypoczynku letniego włączyły się także nasze oddziały w Opolu, Wałbrzychu, Elblągu, Gdańsku i Rzeszowie. Oddział w Koninie patronował organizacji praktyk zawodowych oraz naukowym poszukiwaniom prowadzonym przez międzynarodową grupę młodych archeologów.
W drugim punkcie porządku obrad znalazły się sprawy związane z aktualny stanem przygotowań do XX Kongresu naszego Stowarzyszenia. Prezes J. Bryll poinformował, że po walnym zebraniu w Szczecinie, odbyły się 3 konsultacje regionalne (w Kielcach, Gdańsku i Warszawie), w trakcie których omówiono z reprezentacjami delegatów stan przygotowań do Kongresu i zadania stojące przed delegatami. Apelowano do uczestników konsultacji o zgłaszanie propozycji do Programu Stowarzyszenia na nową kadencję, poprawek do Statutu, kandydatur do komisji kongresowych oraz do dyskusji i władz.
W następnym punkcie obrad podjęto uchwałę o zwołaniu na dzień 19 października 24. Zebrania Zarządu Krajowego, którego głównym zadaniem będzie zwołanie XX Kongresu SWP-W oraz przyjęcie stosownych dokumentów sprawozdawczych.
Zebranie zakończyła informacja prezesa i członków prezydium o sprawach bieżących.