Międzynarodowa Konferencja na Uniwersytecie Warszawskim

23 września 2016 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się kolejna, już szósta Konferencja poświęcona problematyce państw powstałych z rozpadu Związku Radzieckiego. Tematem tej Konferencji były problemy związane z rolą i znaczeniem Federacji Rosyjskiej we współczesnej Europie. Jej organizatorami byli: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych – Instytut Europeistyki oraz Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód i Stowarzyszenie Współpracy Polska – Rosja. Konferencję otworzył dziekan Wydziału prof. Stanisław Sulawski. W części oficjalnej wystąpili: Ambasador Rosji Sergiej Andrejew, I Radca z Departamentu Wschodniego MSZ Krzysztof Bartczak, Dyrektor Instytutu Europeistyki prof. Konstantin Wojtaszczyk, Marszałek Senatu w latach 2001 – 2005 prof. Longin Pastusiak oraz dr Jerzy Smoliński reprezentujący SWP-W i SWP-R. Po części oficjalnej, prace kontynuowano w trzech panelach. Pierwszy poświęcony był polityce europejskiej Federacji Rosyjskiej. Moderatorem był prof. Józef Tymanowski. W czasie obrad tego panelu wygłoszono 7 referatów (2 referaty wygłosili profesorowie z Rosji, zaś 5 polscy uczeni). W drugim panelu na temat roli czynnika gospodarczego w relacjach Federacji Rosyjskiej – Unia Europejska, którego moderatorem była dr Oksana Horobets wygłoszono 4 referaty (po 2 z Polski i z Rosji). Ostatni, trzeci panel, którego moderatorem był dr Andrzej Paradowski poświęcony był relacjom Polska – Rosja. W ramach tego panelu wygłoszonych zostało 7 referatów (2 polscy uczeni i 5 Rosjanie). Łącznie wygłoszono 18 referatów po 9 z każdej ze stron. Warto nadmienić, iż w każdym z paneli, po wygłoszonych referatach uczestnicy Konferencji mieli możliwość zadawania pytań i wypowiedzi w ramach dyskusji. Z szansy tej skorzystało 16 osób. Warto nadmienić, iż wszystkie treści wygłoszonych referatów oraz wystąpień w dyskusji były starannie przemyślane i przepojone troską o jak najszybszą poprawę stosunków państw UE, w tym zwłaszcza Polski z Federacją Rosyjską. Występujący uczeni zarówno z polskiej, jak i rosyjskiej strony unikali ostrych ocen i wskazywania winnych za obecny trudny etap dwustronnych relacji. Referaty przedstawiające kontakty polsko – rosyjskie na szczeblu zdecentralizowanym np. Obwodu Kaliningradzkiego z województwami: warmińsko – mazurskim i pomorskim (Aleksander Nosowicz i Anna Karpienko) zawierały liczne przykłady dobrej i efektywnej współpracy (potwierdzała to prezentowana na Konferencji wystawa) oraz ukazywały możliwości jej dalszego rozwoju we wszystkich dziedzinach. Prof. Henryk Bednarczyk, prof. Ilia Tarasow i Dyrektor Szkoły Natalia Griebiennikowa z Rosji, mówili o korzyściach płynących ze współpracy wyższych uczelni oraz szkół ponadpodstawowych Polski i Rosji. Goście z Kaliningradu ubolewali z powodu wstrzymania przez polskie władze małego ruchu granicznego pomiędzy ich obwodem oraz województwami: warmińsko – mazurskim i pomorskim. W Konferencji uczestniczyło prawie 130 osób, w tym posłowie na Sejm RP, profesorowie i wykładowcy wyższych uczelni, studenci (w tym z MGIMO z Rosji), działacze kultury i oświaty, nauczyciele języka rosyjskiego, przedstawiciele biznesu, dyplomaci, dziennikarze, prezesi i członkowie SWP-W, SWP-R oraz Klubu Absolwentów Wyższych Uczelni Rosji. Licznie reprezentowani byli dyplomaci Federacji Rosyjskiej z Ambasadorem Sergiejem Andrejewem na czele, Przedstawicielstwo Handlowe Federacji Rosyjskiej w Polsce z dr Aleksandrem Ershovem oraz RONiK z dr Igorem Żukowskim. Podczas konferencji wystąpił również poseł Robert Winnicki. W swoim wystąpieniu odniósł się do realizowanej przez obecny Rząd RP polityki zagranicznej. Pozytywnie ocenił inicjatywę organizacji obecnej konferencji i jej przebieg.