Krajowy Zjazd Absolwentów Wyższych Uczelni Rosji

Przeprowadzony 25 czerwca 2016 r. w Konstancinie Zjazd Absolwentów Wyższych Uczelni Rosji (Radzieckich) należy uznać za bardzo udany. Uczestniczyło w nim 146 absolwentów przybyłych z całej Polski, reprezentujących największe radzieckie środowiska akademickie: Moskwę, Leningrad, Rostów n/Donem, Symferopol, Kijów, Mińsk oraz 12 zaproszonych gości wśród których byli: prof. Artion Malgin – prorektor MGiMO, Aleksandr Averyanov – Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Białoruś w Warszawie, Jurij Pilipson – radca – minister Ambasady Federacji Rosyjskiej w Warszawie, Władimir Niefiodow – szef Przedstawicielstwa Handlowego Federacji Rosyjskiej w Polsce, Igor Żukowski – b. prorektor Uniwersytetu w Kaliningradzie, przedstawiciel RONiK w Warszawie, Michaił Rybakow – radca Ambasady Republiki Białoruś, dyrektor Białoruskiego Centrum Kulturalnego, Aleksiej Moszlak – I Sekretarz Ambasady Federacji Rosyjskiej w Warszawie.
W Zjeździe uczestniczył współorganizator Zjazdu, Prezes Zarządu Krajowego SWP-W – Józef Bryll oraz Prezes Sądecko – Podhalańskiego Oddziału SWP-W – Piotr Kruk.
Po powitaniu absolwentów, gości i wygłoszeniu sprawozdania z działalności Klubu przez Prezesa Zarządu – Jerzego Smolińskiego, wywiązała się bardzo ciekawa i ożywiona dyskusja, w której zabrało głos łącznie 9 osób: A.Averyanow, B.Kapitan, J.Pilipson, J.Bryll, A.Malgin, J.Laskowska, St.Ptasiński, H.Bednarczyk i K.Szopa. Wszyscy zabierający głos w dyskusji pozytywnie ocenili pracę Zarządu i całego Klubu. Podkreślali dobrą współpracę z SWP-W i SWP-R oraz innymi bratnimi Stowarzyszeniami Absolwentów: MGiMO, Sekcją Wychowanków Politechniki Kijowskiej, Wyższych Uczelni Leningradzkich i M.G.U. Dobrze też układała się współpraca absolwentów z placówkami dyplomatyczno – konsularnymi i ośrodkami kultury Federacji Rosyjskiej i Republiki Białoruś. Jednocześnie dyskutanci postulowali potrzebę większej troski ze strony tych przedstawicielstw dyplomatycznych i organizację stałych spotkań informacyjnych dla absolwentów z udziałem przedstawicieli tych wyższych uczelni, których mury opuściło najwięcej polskich absolwentów (MGiMO, MGU, Politechnika Kijowska, Uniwersytet w Mińsku itd.). Zgłoszony został tez wniosek, aby Zjazdy absolwentów organizować co dwa lata. Propozycja ta została przyjęta entuzjastycznie.
Zjazd wybrał 11 osobowy Zarząd Klubu, reprezentujący wszystkie większe środowiska absolwentów. W czasie Zjazdu funkcjonował „Klub kibica”, który umożliwił obejrzenie meczu piłkarskiego Polska – Szwajcaria. Zorganizowano też spotkania absolwenckich grup tematycznych: lekarzy (22 osoby), dyplomatów (19 osób), działaczy i przedstawicieli świata kultury, nauki i oświaty, w tym nauczycieli języka rosyjskiego (28 osób), pracowników samorządowych i administracji państwowej, organizacji młodzieżowych (29 osób), przedstawicieli biznesu, przedsiębiorców (20 osób).
W części artystycznej wystąpił Aleksander Dudnicki – tenor, główny solista Filharmonii Narodowej i Teatru Muzycznego w Kaliningradzie przy akompaniamencie Ludmiły Pudowkiny. Artyści wykonali program, specjalnie przygotowany dla uczestników Zjazdu, w tym znane rosyjskie romanse i arie operowe światowej sławy kompozytorów. Występ został bardo dobrze przyjęty i nagrodzony burzliwymi oklaskami i wiązankami kwiatów.
Zjazd przebiegł w bardzo serdecznej i podniosłej atmosferze – z jednej strony i z drugiej strony – miał konkretny roboczy charakter. Realizacja przyjętych wniosków pozwoli jeszcze bardziej zintegrować ruch absolwencki i umocnić go organizacyjnie. Był bardzo wszechstronnie przygotowany i przeprowadzony. To między innymi zasługa Zespołu Organizacyjnego Klubu – pod przewodnictwem – D.Cychola i A.Michniewskiego oraz dzięki wielkiemu zaangażowaniu P.Kruka. Kolejny Zjazd odbędzie się w połowie 2018 r. po udziale przedstawicieli Klubu w IV Światowym Forum Absolwentów Wyższych Uczelni Rosji (Radzieckich) w Moskwie.