Język i kultura pogranicza- kolejne wydawnictwo SWP-W

Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód jest wydawcą kolejnej publikacji. Jest ona dedykowana znanemu i cenionemu językoznawcy, dialektologowi, ukrainiście i slawiście, nauczycielowi akademickiemu – prof. Feliksowi Czyżewskiemu, który w roku 2017 obchodził jubileusz 45 lecia pracy naukowej i dydaktycznej. Książka jest pokłosiem sesji naukowej pt. „Język i kultura pogranicza”. Publikacja zawiera wystąpienia na temat działalności naukowej i dydaktycznej Jubilata jako nauczyciela, wykładowcy i badacza – z perspektywy uczniów i współpracowników Profesora. Czytelnik może również zapoznać się ze szczegółową biografią naukową Jubilata, prezentującą najważniejsze etapy Jego pracy badawczej. Kolejne zamieszczone w publikacji artykuły podejmują problematykę pogranicza w kontekście historii, języka i kultury. Dedykując prof. Feliksowi Czyżewskiemu niniejszy zbiór, wraz z gratulacjami i powinszowaniami, życzymy Mu jeszcze wielu lat twórczej aktywności i kolejnych dokonań naukowych.