IV SPOTKANIE MIAST PARTNERSKICH BIAŁORUSI I POLSKI

Miasto  Baranowicze, Białoruska Społeczna Organizacja „Miasta Partnerskie”,  Białoruskie Towarzystwo Przyjaźni i Współpracy Kulturalnej z Zagranicą oraz Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód  byli organizatorami odbywającego się w dn.  5 – 7 października   2017 roku  IV Spotkania Miast Partnerskich Białorusi i Polski.   Wagę spotkania podkreśliło uczestnictwo Ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej w Republice Białoruś   oraz Konsula Generalnego Republiki Białoruś w  Białymstoku. Spotkanie otworzył Przewodniczący Społecznej Organizacji „Miasta Partnerskie” Borys Baturo , wystąpienia w sesji plenarnej wygłosili także JE Ambasador RP w Białorusi Konrad Pawlik, Konsul Generalny Republiki Białoruś  w Białymstoku  Alla Fedorova , Prezes  Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód Józef Bryll oraz Przewodniczący Rady Miasta Baranowicze.

Poza konferencją  odbywającą się w trzech panelach tematycznych: panel ekonomika i biznes sfera socjalna,  mieszkalnictwo i gospodarka komunalna,  odbyły się  dwustronne spotkania przedstawicieli miast partnerskich z   Białorusi i Polski. Uczestnicy  Spotkania w aktywnej i ciekawej dyskusji  wypowiedzieli się o możliwościach i wyzwaniach stojących przed białoruskimi  i polskimi  regionami, w celu zintensyfikowania  współpracy na szczeblu regionalnym, tak aby podpisane umowy i porozumienia wdrażać aktywnie w życie. Takie działania niewątpliwie przyczynią się do zwiększenia zwykłych kontaktów międzyludzkich pomiędzy społeczeństwami  Białorusi  i Polski. Przebieg  Spotkania potwierdził potrzebę tej formy kontaktów miast partnerskich i zgodnie z wolą jego uczestników powinien być kontynuowany. Forum dało   impuls  do planowania kolejnych  projektów realizowanych przez nasze Stowarzyszenie we współpracy z partnerami z Białorusi.