IV europejski kongres małych i średnich przedsiębiorstw w Katowicach

Na odbywającym się w Katowicach Kongresie MiSP, w dniu 24 września jeden z paneli dyskusyjnych dotyczył problemów współpracy gospodarczej Europa – Wschód. W obradach wzięło udział ponad 70 uczestników, w tym goście z Białorusi, Kazachstanu, Rosji i Ukrainy oraz liczna reprezentacja naszego Stowarzyszenia: Jerzy Smoliński, Zbigniew Bereza, Eugeniusz Brudkiewicz, Jan Kihl, Marek Rasiński. Obradom, którym przewodniczył wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej – Marek Kłoczko przysłuchiwali się podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki – Grażyna Henclewska oraz główny organizator Kongresu, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach – Tadeusz Donocik.

Bardzo bogata dyskusja koncentrowała się wokół tematów związanych z możliwością kontynuacji współpracy polskich przedsiębiorców z ich partnerami ze Wschodu, w warunkach trwającego kryzysu i wprowadzonych, między innymi przez USA i Unie Europejską, sankcji przeciwko Rosji i w jej odpowiedzi sankcji dotykających, między innymi, Polski. W dyskusji wypowiadali się: Igor Sekreta – Radca Handlowy Ambasady Białorusi w Polsce, Aleksander Jerszow – Zastępca Przedstawiciela Handlowego Rosji w Polsce, Marek Zdunek – przedstawiciel Śląskiego Oddziału Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Kazimierz Marcinkiewicz – były Prezes rady Ministrów, przewodniczący Towarzystw Gospodarczych Polska-Rosja i Polska-Kazachstan, Piotr Guzowski – Prezes Polsko-Kazachstańskiej Izby Handlowo-Przemysłowej, Irina Suworowa – przedstawicielka Kazachstańskiego Funduszu dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Jerzy Smoliński, Zbigniew Bereza i Eugeniusz Brudkiewicz.

Niemal wszyscy zabierający głos w dyskusji krytycznie oceniali decyzje o wprowadzanych sankcjach, podkreślając, że w obecnych warunkach mogą one tylko pogorszyć sytuację we współpracy gospodarczej oraz wydłużyć okres wychodzenia z kryzysu. Przytaczano wiele przykładów polskich producentów żywności, z wielu branż, których straty będą bardzo trudne, o ile w ogóle możliwe, do zrekompensowania. Negatywnie też odniesiono się do realizacji programu Partnerstwa Wschodniego, który powinien zostać lepiej wykorzystany. Podkreślano, że sama idea Partnerstwa była słuszna, lecz jej wdrażanie niekonsekwentne. Zwracano także uwagę na celowość pogłębiania współpracy z Białorusią i Kazachstanem, jako państwami tworzącymi z Rosją – Unię Celną. Na dowód, przytaczano dobre przykłady współpracy, także wśród małych i średnich firm z tych rynków. Kolejny raz powtórzono, że wymiana towarowa powinna być uzupełniana inwestycjami w krajach partnerskich. Powinno to dotyczyć głównie sektorów: rolno-spożywczego, energetycznego oraz farmaceutycznego, chemicznego i budownictwa. Negatywnie oceniono rolę niektórych środków informacji, które często zbyt jednostronnie przedstawiają sytuacje za naszą wschodnia granicą.

Podsumowania dyskusji dokonał prezes Marek Kłoczko, prosząc o przygotowanie rekomendacji, które zostaną skierowane do odpowiednich władz.