Spotkanie bibliotekarzy

Z inicjatywy Pani Mirosławy Majewskiej – Dyrektorki Publicznej Biblioteki na Pradze Południe im. J.Z.Rumla, Pana Sergieja Antufiewa – Dyrektora Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury w Warszawie i Pana Edwarda Szwajko – Dyrektora Białoruskiego Centrum Kulturalnego w Warszawie odbyło się dwudniowe (29-30 września 2014 r.) spotkanie polsko – rosyjsko – białoruskie poświęcone roli książki w kształtowaniu osobowości ludzkiej i zadaniom bibliotek w aktualnych warunkach społeczno – politycznych. Na Seminarium do Warszawy przybyła pięcioosobowa delegacja bibliotekarzy z Rosji pod przewodnictwem prof. dr hab. Lory Zwonariewej – Sekretarz Związku Literatów Moskwy, czteroosobowa grupa bibliotekarzy z Białorusi, której przewodniczyła dr Galina Stepanowa – Dyrektor Biblioteki Dziecięcej w Grodnie. Stronę polską reprezentowała liczna grupa bibliotekarzy z całej Polski na czele z Panią Mirosławą Majewską. W pierwszym dniu pobytu w Warszawie uczestnicy konferencji zapoznali się z polskimi doświadczeniami pracy z czytelnikami na przykładzie wzorcowo prowadzonej Biblioteki Publicznej w Warszawie na Pradze Południe.

Główny akcent został położony na konkretne formy pracy biblioteki z dziećmi i młodzieżą. Warto nadmienić, że biblioteka na Pradze Płd. posiada wydzielone pracownie (komputerowa, plastyczna, czytelnia) oraz przygotowane merytorycznie i metodycznie bibliotekarki zajmujące się bezpośrednio pracą z młodzieżą. Biblioteka posiada też wydzielony dla dzieci i młodzieży bogaty księgozbiór. Warto nadmienić, iż w każdym dniu bibliotekę odwiedza ponad 100 dzieci i młodzieży. Zagraniczni goście bardzo wysoko ocenili osiągnięcia Biblioteki na Pradze Płd. i podzielili się również swoimi doświadczeniami pracy z czytelnikami.

W drugim dniu pobytu w Warszawie to jest 30 września 2014 r. odbyło się w RONiK seminarium na temat: „Rola książki w kształtowaniu postaw dzieci i młodzieży” Wygłoszono łącznie dziesięć 15 minutowych referatów. Referenci przedstawili swoje doświadczenia pracy z dziećmi i młodzieżą. Poinformowali o wydawnictwach książkowych dla dzieci np. w Rosji wydaje się w każdym roku ponad 200 książek o nakładzie kilkudziesięciu milionowym. W Białorusi analogicznie wydają ok. 30 pozycji rocznie. Bardzo ciekawe było wystąpienie Pani Larisy Wrenenczuk – Dyrektorki Obwodowej Biblioteki im. M. Gorkiego z Brześcia, która mówiła o akcji czytania dzieciom, zaczerpniętej z Polski. Dużo miejsca poświęcono twórczości dziecięcej Sergieja Michałkowa i funkcjonowaniu biblioteki jego imienia w Biłgoraju. Uczestnicy seminarium postanowili organizować przemiennie podobne spotkania w każdym roku. W seminarium uczestniczyli S. Antufiew i E. Szwajko. Zarząd Krajowy reprezentował J. Smoliński, który poinformował między innymi o bardzo dobrej współpracy z Biblioteką na Pradze Płd. naszego Stowarzyszenia i głównie Mazowieckiego Oddziału SWP-W, którzy wspólnie organizują dni narodowe poszczególnych państw powstałych z rozpadu Związku Radzieckiego.

Seminarium spełniło zakładane cele i potwierdziło potrzebę stałej wymiany doświadczeń w zakresie pracy bibliotek zwłaszcza z dziećmi i młodzieżą.