Październikowe posiedzenie Prezydium SWP-W

W dniu 22 października, pod przewodnictwem prezesa Józefa Brylla, obradowało prezydium Zarządu Krajowego. Po przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia oraz porządku obrad, zebrani wysłuchali informacji o działalności oddziałów Stowarzyszenia w Kielcach i w Krakowie. Oba oddziały, oprócz realizacji zadań wynikających z realizacji programu całej organizacji, mają także własne, lokalne inicjatywy. Np. w Krakowie od kilku lat prezes oddziału prowadzi społecznie kursy języka rosyjskiego. Kielce są szczególnie aktywne w pracy ze studentami oraz wspieranie akcji charytatywnych, ukierunkowanych na pozyskiwanie środków dla ludzi w potrzebie (w kraju i za granicą).

W kolejnym punkcie omawiano sprawę rozpoczętej XLVI edycji Olimpiady języka Rosyjskiego, w którego prowadzenie angażuje się nasze Stowarzyszenie. Zdaniem prezesa Józefa Brylla w części oddziałów zaangażowanie w tę ważną imprezę jest niewystarczające. Postanowiono zapreliminować w budżecie na rok 2015 środki finansowe na wsparcie finansowe Olimpiady. Sygnały z kraju o mniejszej liczbie studentów na filologii rosyjskiej mogą pogorszyć warunki do nauczania języka w następnych latach. Prezydium postanowiło, że pogłębiona analiza sytuacji związanej z nauczaniem języka rosyjskiego omówiona zostanie na jednym z kolejnych posiedzeń w I półroczu następnego roku.

Następnym punktem obrad była dyskusja nt. wykorzystania majątku trwałego Stowarzyszenia.

W końcowej części obrad prezydium przyjęło informacje o ważnych wydarzeniach i decyzjach, które miały miejsce od poprzedniego zebrania prezydium.