Zebranie Zarządu Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego

Pod przewodnictwem Prezesa Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Eugeniusza Brudkiewicza  w dniu 4 lipca odbyło się zebranie Zarządu Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. Przed zatwierdzeniem porządku obrad uczestnicy zebrania uczcili  pamięć zmarłej prof. Marii Nowakowskiej – działaczki Stowarzyszenia, posiadającej ogromny dorobek w zakresie chemii polimerów, jednej z twórców Uniwersytetu Opolskiego.

Głównym punktem porządku obrad było podsumowanie działalności Oddziału za pierwsze półrocze 2017 roku.

Po wystąpieniu  wprowadzającym Prezesa, głos zabrali członkowie Zarządu odpowiedzialni za poszczególne działania i imprezy.

Po dyskusji Zarząd podjął uchwałę oceniającą bardzo dobrze działalność Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego. Na 30 ważnych imprez zaplanowanych na 2017 rok Opolski Oddział zrealizował 18 w pierwszym półroczu, pozostałe przygotował do organizacji w II półroczu.

A oto niektóre z nich:

 • Wydanie 100 numeru biuletynu informacyjnego Ze Wschodu i o Wschodzie w objętości 286 stron i jego dystrybucja do samorządów terytorialnych województwa opolskiego i placówek dyplomatycznych krajów wschodnich
 • Replika 10 Festiwalu Filmów Rosyjskich Sputnik na Polską i Sputnik nad Opolem
 • II Interdyscyplinarna Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa Film zwierciadłem duszy rosyjskiej
 • XLVII Eliminacje Wojewódzkie Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezja i proza na wschód od Bugu
 • Międzynarodowy Dzień Języka Rosyjskiego w Studenckim Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego – spotkanie z udziałem około 250 uczestników, w tym gości zaproszonych, wykładowców i studentów oraz uczniów i nauczycieli szkół województwa opolskiego. Pierwsza część spotkania obejmowała wystąpienia dziekan Wydziału Filologicznego, prof. Joanny Czaplińskiej i dyrektora Instytutu Slawistyki  Wojciecha Chlebdy oraz wykłady z prezentacją: Это Россия, детка! Rosja oczami Rosjan – dr Jadwiga Tarsa i Jak można przyjemnie i skutecznie uczyć się dziś języka rosyjskiego – mgr Barbara Chlebda. Druga część spotkania obejmowała bogaty program artystyczny w wykonaniu studentów i uczniów szkół.
 • Udział w wsparcie finansowe w realizacji Międzynarodowych Plenerów Malarskich:
 • Kędzierzyn-Koźle 2017
 • Dobra 2017
 • Zajęcie III miejsca w konkursie Marszałka Województwa Opolskiego „Partnerstwo bez granic 2016”
 • Udział członków Prezydium w uroczystościach wojewódzkich i międzynarodowych z okazji rocznic i świąt państwowych w tym udział w uroczystości odsłonięcia po renowacji pomnika w Mikolinie poświęconego pamięci żołnierzy Pierwszego Ukraińskiego Frontu Armii Czerwonej, poległych podczas forsowania Odry
 • Opracowanie przez dr I. Danecką, wiceprezesa Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego i Barbarę Chlebdę, członka Stowarzyszenia podręcznika do nauki języka rosyjskiego
 • Przygotowanie Międzynarodowej Konferencji Naukowej Bariery i pomosty w kulturze i języku” dla wykładowców języka polskiego jako obcego w krajach wschodnich i zachodnich, a także w Polsce
 • Wyjazd nostalgiczny grupy na Ukrainę – 3-12.07.2017
 • Przygotowanie II Międzynarodowego Forum Literackiego i XXVIII Najazdu Poetów zagranicznych i krajowych na Zamek Piastów Śląskich w Brzegu, Górę św. Anny, Wzgórze Uniwersytetu Opolskiego i Głogówek z którego pochodzi wybitny artysta plastyk Jan Cybis, literat Rafał Urban, gdzie również przebywał w czasie Najazdu Szwedzkiego na Polskę król Jan Kazimierz i w którym pisał symfonię Ludwig van Beethoven
 • Wyjazdy grupowe i indywidualne studentów – członków Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód z kół naukowych do Petersburga, Moskwy, Władywostoku i Lwowa
 • Organizacja 5 wystaw członków Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód artystów plastyków w Opolu, Strzelcach Opolskich, Ozimku i Kędzierzynie-Koźlu
 • Umożliwienie, przeprowadzenie i ocena zdobytej wiedzy praktycznej studentów Uniwersytetu Opolskiego pochodzących z Ukrainy w biurze Oddziału (90 godzin każda osoba)
 • Opracowanie i zgłoszenie do konkursu na realizację zadań publicznych Polsko-Rosyjską Wymianę Młodzieży – jeden wniosek pozytywny, drugi negatywny
 • Publikacja poezji i prozy prezentowanej przez literatów Białorusi, Czech, Litwy, Niemiec, Rosji i Ukrainy na Forum Literackim i XXVII Najeździe Poetów na Zamek Piastów Śląskich w Brzegu i Wzgórze Akademicki Uniwersytetu Opolskiego.

I półrocze 2017 roku było dla Oddziału Wojewódzkiego bardzo aktywnym okresem działalności realizacji samodzielnie i współorganizowanych z instytucjami i samorządami terytorialnymi.

W kolejnym punkcie obrad  Zarząd wysłuchał informacji o przebiegu zebrania Zarządu Krajowego, zatwierdzającego sprawozdanie  finansowe za okres 01.01.2016 do 31.12.2016 roku składające się z wprowadzenia do sprawozdania, bilansu, rachunku zysków i strat oraz dodatkowych informacji i objaśnień.

Uczestnicy  zebrania otrzymali 100 numer Biuletynu Informacyjnego „Ze Wschodu i o Wschodzie” oraz Опольская Силезия – folder turystyczny w języku rosyjskim wydany przez Opolską Regionalną Organizację Turystyczną.

Wśród wielu omawianych zagadnień poruszono również temat obchodów 25-lecia działalności Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód.

Informacje bieżące zakończyły posiedzenie Zarządu Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego.