Zebranie Zarządu Krajowego

Pod przewodnictwem Prezesa Stowarzyszenia Józefa Brylla w dniu 12 czerwca odbyło się 4 w nowej kadencji zebranie Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód. Przed zatwierdzeniem porządku obrad uczestnicy zebrania uczcili  pamięć zmarłego członka zarządu Piotra Kruka. Głównym punktem porządku obrad było przyjecie „Sprawozdania finansowego i bilansu za 2016 rok. Po wystąpieniu  wprowadzającym Prezesa, najważniejsze problemy związane z sprawozdaniem przedstawiła Główna Księgowa SWP-W Zofia Aldona Sikorska.  Stanowisko Krajowej Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania przedstawił Wiceprzewodniczący KKR Kazimierz Pałasz. Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe i informację dodatkową ze wstępem. Stanowisko przedstawił również Przewodniczący Komisji Finansowo – Gospodarczej ZK Stanisław Domasz – Domaszewicz, przedstawiając wniosek o zatwierdzenie przez Zarząd  „Sprawozdania finansowego i bilansu” za 2016 rok. Po dyskusji Zarząd Krajowy podjął uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie  finansowe za okres 01.01.2016 do 31.12.2016 roku składające się z wprowadzenia do sprawozdania, bilansu, rachunku zysków i strat oraz dodatkowych informacji i objaśnień.  W kolejnym punkcie obrad  Zarząd wysłuchał informacji o obchodach 25 –  lecia Stowarzyszenia akceptując przedstawione propozycje. Podjęte zostały także uchwały organizacyjne związane z rejestracją w KRS Oddziałów Stowarzyszenia i zmiany w składzie Zarządu związane ze śmiercią Piotra Kruka. Uczestnicy  zebrania otrzymali także materiały przygotowane przez Oddział w Opolu, w tym 100 numer Biuletynu Informacyjnego „Ze Wschodu i o Wschodzie”. Redakcji tego Biuletynu jeszcze raz serdecznie gratulujemy. Informacje bieżące zakończyły 4 posiedzenie Zarządu Krajowego.