Zebranie Zarządu Krajowego SWP – W

Zgodnie z uchwałą Prezydium ZK SWP-W w dniu 22 czerwca 2022 roku odbyło się zebranie Zarządu Krajowego, które przeprowadzone zostało w systemie hybrydowym z wykorzystaniem platformy ZOOM. W porządku obrad znalazły się: sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2021 – 31.12.2021, informacja o realizacji inicjatywy pomocowej „Wspieramy Ukrainę” i sprawy wniesione. Zebranie prowadził prezes Stowarzyszenia Józef Bryll. Informację dotyczącą sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 przekazała Głowna Księgowa SWP-W Z.A Sikorska, wskazując na główne problemy zawarte w zapisach sprawozdania. Dodatkowych informacji udzielił Prezes Stowarzyszenia, który w swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na czynniki wpływające na bilans, a głownie narzucony przez Miasto sposób opłat, trwającą pandemię i konieczność korygowania umów z najemcami. Poinformował również o realizacji na bieżąco zobowiązań finansowych oraz realizacji zadań merytorycznych. Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej Kazimierz Pałasz przedstawił stanowisko Komisji. Po dyskusji Zarząd Krajowy zatwierdził Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy 2021.

W drugim punkcie przedstawiona została informacja o realizacji inicjatywy pomocowej „Wspieramy Ukrainę”. Skala pomocy udzielona uchodźcom z Ukrainy przez członków, sympatyków i pracowników Stowarzyszenia przerosła wszelkie oczekiwania. Pomoc ta w dalszym ciągu udzielana jest na wiele sposobów poprzez organizowanie zakwaterowania, zbiórkę żywności, środków czystości, naukę języka polskiego, angielskiego, tłumaczenie, organizowanie imprez dla uchodźców jak również wsparcia finansowego. Po dyskusji Zarząd Krajowy przyjął uchwałę:

Zarząd Krajowy SWP-W wyraża wdzięczność i podziękowanie tym wszystkim, którzy włączyli się do realizacji inicjatywy pomocowej Stowarzyszenia „Wspieramy Ukrainę”.

W sprawach wniesionych ZK przyjął rezygnację z członka Zarządu Krajowego prof. dr hab. Józefa Tymanowskiego w związku z powołaniem do służby konsularnej poza granicami Polski. Profesorowi serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej misji dyplomatycznej.