Zebranie Rady Naukowej Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód

Procesy przemian systemowych występujące w Polsce, jak i w przestrzeni europejskiej wymagają prawidłowej oceny zjawisk, zagrożeń oraz wyzwań dla realizacji zadań wynikających ze Statutu Stowarzyszenia. Jeden z  jego zapisów stanowi, że Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez: „wpływanie na kształtowanie świadomości i opinii społecznej o roli i znaczeniu dobrosąsiedzkich stosunków i współpracy Polski z naszymi sąsiadami ze Wschodu dla bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego kraju oraz stabilizacji w Europie i informowanie o tej opinii właściwych ogniw administracji państwowej oraz środków masowego przekazu”. W celu realizacji  zapisów statutowych Stowarzyszenia Prezydium Zarządu Krajowego powołało Radę Naukową zajmującą się problematyką Wschodu, która  kierunkowała by współpracę na niwie naukowej poprzez realizację badań, seminariów eksperckich, podejmowanie nowych form współpracy z ośrodkami krajowymi, jak i zagranicznymi.   W dniu 27 maja 2020 r. powołana przez Prezydium Zarządu Krajowego SWP-W Rada Naukowa odbyła pierwsze posiedzenie, w którym uczestniczyli: Józef Bryll – prezes SWP-W,  Jerzy Smoliński –  wiceprezes SWP-W, oraz członkowie Rady:  prof. dr hab. Józef Tymanowski – przewodniczący Rady, prof. dr hab. Edward Walewander – członek, prof. dr hab. Andrzej Wierzbicki – członek, dr Andrzej Paradowski – członek, dr Paweł Stawarz – sekretarz. Zebranie otworzył J. Bryll i następnie przekazał przewodnictwo prof. J. Tymanowskiemu, który przedstawił koncepcję pracy Rady, jej cele i zadania do końca 2020 r. Będzie skupiała swą uwagę na pracach i badaniach naukowych dotyczących sytuacji w poszczególnych krajach powstałych z rozpadu Związku Radzieckiego. Jednym z priorytetowych zadań będzie uczestnictwo w pracach Rady wybitnych polskich uczonych i działaczy nauki, kultury i gospodarki zajmujących się problematyką wschodnią. Przewodniczący Rady przedstawił szeroki wachlarz tematów oraz form i metod pracy takich jak: dyskusje” okrągłego stołu”, konferencje, sympozja z udziałem polskich i zagranicznych uczonych. W szerokiej i wielowątkowej dyskusji ustalono, iż rezultaty prac Rady znajdą swoje odzwierciedlenie w przygotowywanych ekspertyzach naukowych i rekomendacjach kierowanych do środowisk naukowych, władz państwowych i samorządowych oraz środków masowego przekazu. W polu szczególnego zainteresowania Rady znajdzie się problematyka państw naszych wschodnich sąsiadów i ich relacji z Polską. Ustalono, iż kolejne zebranie Rady odbędzie się we wrześniu bieżącego roku.