Zebranie prezydium ZK SWP-W

13 listopada 2019 r., pod przewodnictwem prezesa Józefa Brylla, obradowało prezydium Zarządu Krajowego.  W pierwszym punkcie obrad wysłuchano informacji o bieżących działaniach podejmowanych w sprawie „Domu Przyjaźni” przy Marszałkowskiej 115. Prezydium zaakceptowało przedstawioną informację i dalsze działania w tej sprawie. W drugim punkcie obrad, po wysłuchaniu informacji prezesa i  głównej księgowej Stowarzyszenia, odbyła się dyskusja nad projektem budżetu SWP-W na 2020 rok. Prezydium podjęło decyzję o rekomendowaniu projektu budżetu pod obrady Zarządu Krajowego. W  kolejnym  punkcie  obrad wymieniono informacje o odbytych i planowanych na najbliższy okres ważnych wydarzeniach z udziałem naszego Stowarzyszenia jak również zaakceptowano wnioski o dofinansowanie wybranych imprez. Prezydium podjęło uchwałę o odbyciu posiedzenia Zarządu Krajowego w dniu 11 grudnia 2019 r. W porządku obrad znajdą się : budżet SWP-W na 2020 rok
i informacja o działaniach w sprawie Marszałkowskiej 115.  Tego dnia odbędzie się  również tradycyjne spotkanie opłatkowe. Sprawy wniesione były ostatnim punktem zebrania Prezydium Zarządu Krajowego.