XX KONGRES STOWARZYSZENIA WSPÓŁPRACY POLSKA – WSCHÓD

W dniu 23 listopada 2016 roku odbył się w „Domu Przyjaźni” w Warszawie XX Kongres Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód.
Uczestniczyło w nim 53 delegatów spośród 56 wybranych w toku kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Oddziałach naszego Stowarzyszenia, co stanowiło 94,6% frekwencji. Zgodnie więc z wymogami Statutu Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód Kongres był prawomocny do podejmowania wszelkich decyzji dotyczących Stowarzyszenia.
Obrady przeprowadzono zgodnie z Porządkiem i Regulaminem obrad przyjętymi przez Delegatów.
Otwarcia XX Jubileuszowego Kongresu dokonał Przewodniczący Komisji Kongresowej, Prezes ustępującego Zarządu Krajowego Józef Bryll, a kierowali nim zamiennie, jednogłośnie wybrani, Eugeniusz Brudkiewicz – delegat z Oddziału Opolskiego i Henryk Talaśka – delegat z Oddziału Pomorskiego.

W XX kongresie uczestniczyli zaproszeni goście, między innymi:
Leszek Ruszczyk – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej;
Tadeusz Samborski – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego;
Zygmunt Stabrowski – Główny Specjalista w Biurze Prezydenta Zielonej Góry;
Aldona Michalak – Przewodnicząca Ligi Kobiet Polskich;
Leszek Ciarkowski – Wicedziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych , Przewodniczący Rady Fundacji Radców Prawnych „IUS” w Olsztynie;
Prof. UW dr hab. Józef Tymanowski – Uniwersytet Warszawski;
dr hab. Zdzisław Sirojć – Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej – Curie;
Piotr Guzowski – Prezes Polsko – Kazachstańskiej Izby Handlowo – Przemysłowej;
Janusz Ostrowski – Prezes Mazowieckiego Towarzystwa Kultury;
Adam Zaborowski – Przewodniczący Klubu Absolwentów Uczelni Rosyjskich (Radzieckich) przy SWP-W;
Władimir Kiryianow – Redaktor Naczelny „Rosyjski Kurier Warszawy”;
Paweł Dybicz – I zastępca Redaktora Naczelnego „Przeglądu”;
Wawrzyniec Kuc – podróżnik.

Prezesi współpracujących Stowarzyszeń:
prof. dr hab. Wojciech Słomski – Prezes Społecznego Towarzystwa Polska – Ukraina;
dr Władysław Sokołowski – Prezes Stowarzyszenia „Mój Kazachstan”;
Witold Jedliński – p. o. Prezesa Stowarzyszenia Polska – Armenia;
Mieczysław Maciejak – Przewodniczący Stowarzyszenia Polka –Estonia;
Lidia Chodnicka – Przewodnicząca Stowarzyszenia „Wspólnota Rosyjska”;
Czesław Skarżyński – Prezes Fundacji Polonia Union;
płk Roman Orłowski – Honorowy Przewodniczący Stowarzyszenia Tradycji LWP im. gen. Berlinga.

a także przedstawiciele placówek dyplomatycznych i goście zagraniczni:
Sergiej ANDREEV – Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Federacji Rosyjskiej w Polsce;
Aleksandr AWERIANOW – Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Białoruś w Polsce;
Edgar GHAZARYAN – Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Armenii w Polsce;
Murat Zhakypbekov – Radca Minister Ambasady Kazachstanu w Polsce;
Igor ŻUKOWSKI – Radca Ambasady Federacji Rosyjskiej – Dyrektor Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury w Warszawie.
Michaił RYBAKOW – Radca Ambasady Republiki Białoruś – Dyrektor Białoruskiego Centrum Kulturalnego w Warszawie;
Lia Turcan- II Sekretarz Ambasady Mołdowy w Polsce.

oraz delegacje zagraniczne:
-z Moskwy – delegacja Towarzystwa Współpracy Kulturalnej i Biznesowej z Polską reprezentowana przez Panią Ninę MOROZOWĄ – Wiceprzewodniczącą Towarzystwa
-z Briańska – delegacja Rady Miasta reprezentowana przez Igora AFONINA Deputowanego do Rady Miasta w Briańsku i Mirenę KOPYŁOWĄ Przewodniczącą Stowarzyszenia Kulturalno –Oświatowego Dom Polski w Briańsku
-z Kaliningradu delegacja Regionalnego Stowarzyszenia Rosja – Polska z wiceprzewodniczącą Panią Lubą RADUSZKINĄ i płk. Nikołajem SZCZERBAKOWEM Członkiem Prezydium Wojewódzkiego Komitetu Weteranów w Kaliningradzie
-z Ukrainy ze Lwowa delegacja Stowarzyszenia Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej z przewodniczącym Panem Emilem LEGOWICZEM oraz delegacja Stowarzyszenia Ukraina – Polska z Przewodniczącym Panem Jurijem KARIAGINEM i Ivanem Kokucą – dziennikarzem.

Przemówienie programowe wygłosił przewodniczący Komisji Kongresowej Józef Bryll, a sprawozdanie Krajowej Komisji Rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący Saturnin Kampioni, który w zakończeniu sprawozdania zgłosił wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Krajowemu Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód. Po zakończeniu dyskusji kongresowej wniosek ten został przyjęty przez delegatów na XX Kongres.Kongres dokonał również zmian w Statucie Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód, zaproponowanych przez Komisję Statutową.

XX Kongres przyjął uchwały zatwierdzające:
1. Absolutorium dla ustępującego Zarządu Krajowego;
2. Poprawki do Statutu Stowarzyszenia;
3. Główne Kierunki Działalności SWP-W w latach 2016 – 2021
oraz wybrał nowe władze: 20 osobowy Zarząd Krajowy i 7-osobową Krajową Komisję Rewizyjną.

W dyskusji kolejno głos zabrali delegaci i goście kongresu:
1.Irena Danecka – delegat z Opola,
2.Kazimierz Pałasz – delegat z Konina,
3.Sergiej Andriejew – amabsador Federacji Rosyjskiej
4.Aleksandr Awerianow – ambasador Republiki Białoruś,
5.Edgar Ghazaryan – ambasador Armenii,
6.Czesław Gągol – delegat z Mazowsza,
7.Janusz Szpak – delegat z Lublina,
8.Aldona Michalak – Przewodnicząca Ligi Kobiet Polskich,
9.Emil Legowicz – Prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej,
10.Wojciech Słomski – Prezes Społecznego Towarzystwa Polska – Ukraina;
11.Jerzy Suchański – delegat z Kielc,
12.płk. Roman Orłowski – Przewodniczący Stowarzyszenia Tradycji LWP im. Gen. Berlinga,
13.Nina Morozowa – wiceprzewodnicząca Towarzystwa Współpracy Kulturalnej i Biznesowej z Polską,
14.Mieczysław Maciejak – Prezes Stowarzyszenia Polska-Estonia,
15.Adam Zaborowski – Przewodniczący Klubu Absolwentów Uczelni Rosyjskich (Radzieckich),
16.Jurij Kariagin – Przewodniczący Stowarzyszenia Ukraina – Polska.

Do protokołu głosy przekazali:
1.Aneta Błażkiewicz – delegat z Wałbrzycha,
2.Bożena Derewienko – delegat z Krosna,
3.Wiesław Łubiński – delegat z Olsztyna.
4.Daria Ogon – przewodnicząca Studenckiego Koła Naukowego „Kultura Rosyjska” w Uniwersytecie Opolskim

Obradom Kongresu towarzyszyły dwie wystawy: w „Małej Galerii SWP-W” z udziałem delegatów i gości Kongresu otwarto wystawę pt. „Na krawędzi Świata” autorstwa Wawrzyńca Kuca i Wacława Laby z oddziału Sądecko-podhalańskiego. W holu przed salą obrad wystawione zostały plansze, przedstawiające dorobek oddziałów w minionej kadencji przygotowane przez Oddziały i Zarząd Krajowy.
Listy do Kongresu skierowali :
1. Związek Nauczycielstwa Polskiego
2. Białoruskie Towarzystwo Przyjaźni i Łączności Kulturalnej z Zagranicą
3. Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej
4. Społeczne Towarzystwo Polska – Ukraina
5. Stowarzyszenie Tradycji Ludowego Wojska Polskiego

Z okazji XX Jubileuszowego Kongresu wydano Gazetę Kongresową.
Prezesem Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód został wybrany Józef Bryll, a Przewodniczącym Krajowej Komisji Rewizyjnej Saturnin Kampioni.