XI Zebranie Zarządu Krajowego Stowarzyszenia

17 czerwca, pod przewodnictwem prezesa Józefa Brylla, odbyło się 11. w obecnej kadencji zebranie Zarządu Krajowego SWP-W.
Po przyjęciu protokołu z poprzedniego zebrania i porządku obrad, odbyła się dyskusja nad bilansem i rachunkiem zysków i strat za rok 2014. Wprowadzenia do dyskusji nad tym punktem obrad dokonała główna księgowa Stowarzyszenia – Zofia Sikorska. W swoim wystąpieniu uzupełniła i skomentowała informacje zawarte w materiałach dostarczonych członkom Zarządu, podkreślając pozytywne tendencje w gospodarce środkami finansowymi Stowarzyszenia. Konsekwentnie realizowany program oszczędnościowy, w tym dyscyplina w egzekwowaniu należności i wydatkach, wyraźnie przekładają się na wynik finansowy naszej organizacji. Zabierający następnie głos przedstawiciele: Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz komisji ds. finansowo-budżetowej wyrazili pozytywną opinie o przedłożonych materiałach i zarekomendowali Zarządowi Krajowemu SWP-W ich przyjęcie. W odbytej następnie dyskusji członkowie Zarządu podkreślali zasadność podejmowanych działań sanacyjnych, które nie wpłynęły na istotne obniżenie zakresu i skali realizowanych przez naszą organizację zadań programowych. Po jednogłośnym przyjęciu Uchwały, akceptującej przedłożone dokumenty, prezes J. Bryll podziękował zebranym za dyscyplinę w realizacji programu, a głównej księgowej i jej pracownikom, za wzorowe przygotowanie materiałów na zebranie Zarządu.
W kolejnym punkcie obrad Zarząd podjął Uchwałę w sprawach majątkowych, a następnie wysłuchał informacji o sytuacji w kraju, miedzy innymi, na tle konfliktu pomiędzy Rosją i Ukrainą.