WYZWOLENIE WARSZAWY SPOD OKUPACJI HITLEROWSKIEJ

W dniu 17 stycznia 2017r Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód wspólnie ze Stowarzyszeniem Współpracy Polska-Rosja, Rosyjskim Ośrodkiem Nauki i Kultury w Warszawie, Stowarzyszeniem Tradycji Ludowego Wojska Polskiego im. gen. Zygmunta Berlinga oraz Kołem Związku Żołnierzy Wojska

Polskiego przy Dowództwie Garnizonu Warszawskiego, zorganizowało uroczyste obchody 72 Rocznicy Wyzwolenia Warszawy spod okupacji hitlerowskiej.

W dniu 17 stycznia o godz. 12-tej delegacja Stowarzyszenia Współpracy
Polska-Wschód na czele z Prezesem Zarządu Krajowego Józefem BRYLLEM,
Prezesem Stowarzyszenia Współpracy Polska-Rosja Jerzym SMOLIŃSKIM,
Prezesem Oddziału Mazowieckiego SWP-W Ryszardem TOMALAKIEM
i Wiceprezesem Leszkiem SŁOMKOWSKIM oraz przedstawicielem Społecznego Towarzystwa Polska-Ukraina Andrzejem SZALEM, złożyli wiązankę kwiatów pod pomnikiem ŻOŁNIERZA 1 ARMII WOJSKA POLSKIEWGO /skwer przy ul. Andersa 13/. Wiązanki składali przedstawiciele organizatorów, w tym Ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Federacji Rosyjskiej w Polsce Jego Ekscelencja Sergiej ANDRJEJEW oraz delegacje władz miasta stołecznego Warszawy, organizacji wojskowych, kombatanckich
i społecznych.

W trakcie tej uroczystości kilku działaczy społecznych, w tym Prezes Zarządu Krajowego SWP-W Józef BRYLL oraz Oddziału Mazowieckiego Ryszard TOMALAK zostali odznaczeni Honorowym Krzyżem Ludowego Wojska Polskiego za zasługi w kultywowaniu Tradycji LWP.

Wyżej wymienione delegacje o godz. 14-tej złożyły wieńce i wiązanki kwiatów na Cmentarzu Mauzoleum Żołnierzy Armii Radzieckiej przy
ul. Żwirki i Wigury.

O godzinie 17-tej odbyło się uroczyste spotkanie połączone z koncertem
w sali kinowo-koncertowej Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury przy
ul. Belwederskiej 25. Wykonawcą piosenek wojennych i partyzanckich był wokalista Wiesław BEDNAREK, akompaniował Andrzej PŁOCIŃSKI.

Spotkanie zakończone żołnierskim poczęstunkiem, upłynęło w miłej
i serdecznej atmosferze.

Oddział Mazowiecki
SWP-W