Walne zebranie oddziału podkarpackiego

20 sierpnia 2021 odbyło się Walne Zebranie Członków SWPW oddziału podkarpackiego. Po przedstawieniu przez prezesa oddziału sprawozdania z działalności oraz proponowanych kierunków działalności na nową kadencję, komisja rewizyjna udzieliła odchodzącemu zarządowi absolutorium. 

W sprawozdaniu z działalności prezes oddziału podkreślił podejmowane inicjatywy mające na celu kształtowanie postaw przyczyniających się do budowania dobrych relacji między Polakami i społecznościami za naszą wschodnią granicą, oraz z żyjącymi tam Polakami. Służyły temu konferencje naukowe organizowane wraz z Uniwersytetem Rzeszowskim, Karpacką Państwową Uczelnią w Krośnie i szkołami ponadpodstawowymi z terenu województwa. W celu lepszego poznania, wzajemne go zrozumienia mieszkańców Polski i państw zza wschodniej granicy służyły: Festiwal Języka Rosyjskiego na Uniwersytecie Rzeszowskim, konkursy piosenki rosyjskiej czy spotkania z podróżnikami. Należy wspomnieć również cykl bezpłatnych kursów języka rosyjskiego w którym wzięło udział 40 osób z terenu miasta Krosna i powiatu krośnieńskiego. Ważna w tej materii była również inicjatywa, która umożliwiła dzieciom w klasach 7 i 8 jednej z największych szkół podstawowych z terenu miasta Krosna naukę języka rosyjskiego jako drugiego języka z wyboru. 

Niemało miejsca w działalności oddziału zajęło inicjowanie i popieranie współpracy naukowej na rzecz ochrony środowiska oraz ginących gatunków   zwierząt, poprzez organizację konferencji naukowych w ramach Nocy Nietoperzy, oraz konkursów plastycznych dla dzieci i młodzieży związanych z ta tematyką.  Śladem tego są rozliczne spotkania naukowców z Polski, Ukrainy, Słowacji, Włoch i Rumunii w siedzibie naszego oddziału oraz publikacje z konferencji naukowych. Oddział podkarpacki SWP-W aktywnie współpracuje z Polską Akademią Nauk oraz z organizacjami zajmującymi się ochroną środowiska. Owocem współpracy z PAN będzie wspólnie wydany album zawierający reprodukcje prac dzieci z Polski i Ukrainy biorących udział w konkursach plastycznych organizowanych podczas Nocy Nietoperzy. Stanisław Jucha – były prezes oddziału podkarpackiego przedstawił podczas zebrania historię powstania Nocy Nietoperzy oraz problemy jakie pojawiały się podczas pierwszych imprez.

Oceny pracy Oddziału podkarpackiego dokonał prezes  Stowarzyszenia Józef Bryll, wskazując na potrzebę kontynuacji wielu pożytecznych inicjatyw w tym organizacji imprez cyklicznych zwłaszcza takich jak Noce Nietoperzy, które dzięki swojej unikalności pozwalają na bliższe poznanie narodów z nami sąsiadujących oraz wpływają na kształtowanie postaw ekologicznych i prospołecznych wśród dzieci i młodzieży biorących udział w wydarzeniu. 

Zebranie odbyło się w formie hybrydowej. Walne Zebranie wybrało 6-osobowy Zarząd, 3 osobową komisję rewizyjną oraz trzech delegatów na XXI Kongres Stowarzyszenia. Prezesem oddziału został wybrany Gabriel Zajdel.