Walne Zebranie Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego

W czwartek 12 maja odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze LOW Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. Wraz z ponad 40 osobową grupą członków Oddziału w spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Prezes Zarządu Krajowego SWP-W Józef Bryll, Wiceprezes ZK Leszek Solarek, doradca Prezydenta Miasta prof. Czesław Osękowski, Prezes Oddziału PTE dr hab. Bogdan Ślusarz, Dyrektor Instytutu Neofilologii UZ prof. Andrzej Ksenicz, Prezes Towarzyszenia „Wspólnota Bukowińska „Wilhelm Skibiński, Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Jan Tarnowski, Radni Rady Miasta.

Zarząd Oddziału złożył sprawozdanie z działalności za 5-letnią kadencję. Komisja Rewizyjna przedstawiła wysoką ocenę pracy Zarządu wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium. Ważnym akcentem obrad było wyróżnienie Wiceprezesa Oddziału Zygmunta Stabrowskiego medalem „ Mickiewicz- Puszkin„ który otrzymał z rąk Prezesa ZK Józefa Brylla.

W dyskusji podkreślano potrzebę aktywizacji współpracy gospodarczej i kulturalnej z państwami wschodnimi i konieczność kontynuowania Festiwalu Piosenki Rosyjskiej. Uczestnicy Walnego Zebrania wybrali na nową kadencję 11 – osobowy Zarząd i 3 – osobową Komisję Rewizyjną Oddziału . Wybrano także 4 delegatów na XX Kongres: S. Domasz – Domaszewicz, M.Pepiński, E.Markiewicz, Z.Sikorska. Przyjęto uchwałę programową na najbliższą kadencje w której podkreślono potrzebę większego uczestnictwa w życiu Stowarzyszenia ludzi młodych. Prezesem Oddziału przez Zarząd został wybrany Stanisław Domasz-Domaszewicz. Obrady które odbywały się w Sali Centrum Integracji Społecznej przebiegły w rzeczowej i miłej atmosferze.