Walne Zebranie Delegatów Podlaskiego Oddziału

W dniu 18.06.2016r. w Białymstoku odbyło się Walne Zebranie Delegatów Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego. Na 28 wybranych delegatów w zebraniu uczestniczyło 25-ciu. Zarząd Krajowy reprezentowali Józef Bryll – prezes ZK oraz Zdzisław Jacaszek –v-ce prezes ZK.W zebraniu uczestniczyli również zaproszeni goście w osobach: Jan Syczewski- przewodniczący Zarządu Głównego Białoruskiego Towarzystwa Społeczno Kulturalnego w Polsce, Andrzej Romańczuk-sekretarz Rosyjskiego Stowarzyszenia Kulturalno Oświatowego w Polsce, dr Eliza Szadkowska- pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Marszałka woj. Podlaskiego, Janusz Kochan- prezes Podlaskiej Rady Olimpijskiej, dr Joanna Dziedzic- przedstawicielka Dyrektora Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Białostockiego, Andrzej Uścinowicz- prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Białymstoku, Andrzej Demianowicz- prezes Fundacji Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych.
Obrady rozpoczął prezes Oddziału Podlaskiego Wiesław Sokołowski, który przywitał zaproszonych gości oraz przybyłych delegatów. Następnie zebrani uczcili minutą ciszy pamięć dwóch zmarłych członków Komisji Rewizyjnej.
Dalszą część obrad poprzedził mini recital wokalno-instrumentalny Zuzanny Wiktorii Dzierżanowskiej zdobywczyni nagrody Grand Prix XIV edycji konkursu recytatorskiego poezji rosyjskiej pt.” Miłość w rosyjskiej poezji- rosyjska poezja liryczna” którego współorganizatorem jest Podlaski Oddział SWP-W.
Po występie przystąpiono do realizacji ustalonego porządku obrad. Po części proceduralnej wynikającej z porządku obrad, prezes Podlaskiego Oddziału przedłożył sprawozdanie z pracy Zarządu Oddziału z 5-letniej kadencji. Następnie członek Komisji Rewizyjnej dokonał oceny pracy Zarządy za mijający okres. Odbyło się głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu. Delegaci udzielili absolutorium.
W trakcie zebrania głos zabrali zaproszeni goście. W imieniu Zarządu Krajowego prezes Józef Bryll podziękował kończącym kadencję władzom Oddziału oraz poinformował o dotychczasowym przebiegu kampanii w oddziałach i obecnym stanie prac poprzedzających XX Kongres SWP-W.
Wybrano 9-osobowy Zarząd, którego prezesem został Witalis Kuryłowicz, powierzono mu także mandat delegata na Kongres. Wybrano także 3 –osobową Komisję Rewizyjną, której przewodniczącym został Jan Wołosik, również delegat na Kongres oraz przyjęto Uchwałę w sprawie programu na kolejną kadencję.