Walne Zebranie Członków SWP-W w Katowicach

Po Lublinie i Łodzi, w dniu 14 kwietnia 2016r., odbyło się Walne Zebranie Członków SWP-W – Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego. Dokonano oceny działalności Oddziału za okres od 2011r. do kwietnia br. i wybrano nowe władze: Zarząd Oddziału, Komisję Rewizyjną, 3 delegatów na XX Kongres Stowarzyszenia oraz przyjęto kierunki działania na nową kadencję. Zebranie otworzył prezes Marek Rasiński, który powitał przybyłych 31 członków Stowarzyszenia oraz zaproszonych gości, w tym Józefa Brylla – prezesa Zarządu Krajowego SWP-W i wiceprezesa Jerzego Smolińskiego. Następnie obecni członkowie wybrali na przewodniczącego zebrania prof. Andrzeja Charciarka. Jednogłośnie przyjęto regulamin i porządek obrad. Uczestnicy zebrania otrzymali na piśmie starannie opracowane sprawozdania: pełne liczące 61 stron, bogato ilustrowane zdjęciami oraz drugie w formie skróconej. Ponadto przygotowano ciekawą prezentację multimedialną. Dlatego wystąpienie prezesa Marka Rasińskiego ograniczyło się do zaakcentowania tylko najważniejszych faktów z działalności Oddziału jakie miały miejsce w minionych 5 latach. Szersze sprawozdanie przedstawiła Komisja Rewizyjna. Zawiera ono pozytywną oceną pracy Zarządu, a zwłaszcza prezesa Marka Rasińskiego oraz wniosek o udzielenie absolutorium ustępującym członkom Kierownictwa Oddziału.
W dyskusji zabrało głos 6 osób. Wszyscy dyskutanci podkreślali dobrą pracę prezesa i innych członków Zarządu zwracając szczególną uwagę na fakt, iż w okresie sprawozdawczym przywrócono do życia Śląski Oddział, nastąpiło ożywienie jego działalności we wszystkich dziedzinach, zintensyfikowano pracę z nauczycielami języka rosyjskiego, młodzieżą szkolną i akademicką, nawiązano efektywną współpracę z Uniwersytetem Śląskim, szkołami średnimi, instytucjami kultury, nauki i przedstawicielami biznesu oraz placówkami dyplomatyczno-konsularnymi akredytowanymi w Polsce.
Zabierający głos w dyskusji Józef Bryll przedstawił pozytywną ocenę pracy Oddziału. Lakonicznie scharakteryzował pracę Zarządu Krajowego SWP-W, omówił przygotowania do XX Kongresu i nakreślił główne zadania na najbliższą kadencję. Wręczył prezesowi Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego SWP-W Markowi Rasińskiemu medal honorowy „Mickiewicz – Puszkin”.
Wybrano 15 osobowy Zarząd Oddziału z prezesem Markiem Rasińskim, 3 osobową Komisję Rewizyjną i 3 delegatów na XX Kongres Krajowy: Marka Rasińskiego, Jana Kihla i Bogumiłę Różańską-Swierkot.
Zebranie zostało wręcz wzorowo przygotowane, zgodnie ze Statutem i wytycznymi Zarządu Krajowego. Przebiegło w rzeczowej i konstruktywnej oraz koleżeńskiej atmosferze. Realizacja przyjętych wniosków umocni Stowarzyszenie, wzbogaci formy i metody pracy oraz wpłynie na dalsze podniesienie jego pozycji i autorytetu w środowisku.