Walne Zebranie Oddziału Świętokrzyskiego

18 kwietnia, z udziałem prezesa Józefa Brylla oraz dyr. Zbigniewa Berezy, odbyło się Walne Zebranie Delegatów Oddziału Świętokrzyskiego. Obrady, pod nieobecność przebywającego w szpitalu prezesa oddziału – Marka Miłka, prowadził dr Jerzy Suchański. W trakcie sprawnie przeprowadzonych obrad dokonano podsumowania działalność Oddziału w kończącej się kadencji oraz przedyskutowano propozycje do planu pracy na nową kadencję. Aktywna postawa członków oddziału zaowocowała wieloma cennymi lokalnymi inicjatywami, często wykraczającymi poza program naszego Stowarzyszenia, jak np. aukcje charytatywne, czytanie bajek dla dzieci w różnych językach, zbiórki i wysyłka sprzętu medycznego na Ukrainę i do Mołdowy. Oddział był także współorganizatorem kilku konferencji naukowych i spotkań dla przedsiębiorców. Tradycyjnie dużo uwagi poświęcano popularyzacji nauczania języka rosyjskiego. Zgłoszono inicjatywę, aby powrócić do organizacji ogólnopolskiego konkursu „Proza i poezja na Wschód od Bugu”, deklarując chęć i gotowość przeprowadzenia w Kielcach finału tego konkursu. W trakcie obrad przyjęto wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz dokonano wyboru nowych władz i delegatów na XX Kongres SWP-W. Prezesem oddziału został ponownie dr Marek Miłek, (komisja rewizyjna ukonstytuuje się na I zebraniu), delegatami na Kongres zostali wybrani: Stanisław Bystrzyński, Marek Miłek i Jerzy Suchański. Zabierający głos w dyskusji prezes Józef Bryll podziękował delegatom za aktywną działalność, poinformował o aktualnej sytuacji w całej organizacji i stanie prac nad przygotowaniami do Kongresu.