Spotkanie w Ambasadzie Kazachstanu

Ambasador Republiki Kazachstanu Erik Utembajew zaprosił na spotkanie, w dniu 20 marca 2015 r., 9 osób reprezentujących środowisko dziennikarskie oraz Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód, które reprezentował Jerzy Smoliński i Stowarzyszenie „Mój Kazachstan” z Prezesem Władysławem Sokołowskim. W spotkaniu uczestniczyli dyplomaci Kazachstanu w Warszawie. W trakcie spotkania Ambasador przedstawił pogłębioną analizę sytuacji społeczno – politycznej i gospodarczej Kazachstanu, rezultaty prowadzonej aktywności tego państwa na arenie międzynarodowej oraz stanu przygotowań do przeprowadzenia przyspieszonych wyborów prezydenckich, które odbędą się w dniu 26 kwietnia 2015 r.

Z przedstawionej informacji wynika, iż Kazachstan w okresie funkcjonowania jako samodzielne państwo osiągnął szereg pozytywnych rezultatów rozwoju. W tym okresie PKB wzrósł 20 krotnie przy 6% wzroście w każdym roku w ostatnich czterech latach osiągając w 2014 r. ponad 13 tysięcy dolarów amerykańskich na mieszkańca. Zgodnie z przyjętą strategią „Kazachstan – 2050” w ciągu najbliższych lat wejdzie do grupy 30 najbardziej rozwiniętych państw świata. Dynamiczny rozwój gospodarczy był możliwy dzięki wprowadzonym reformom, a także sprzyjającej koniunkturze światowej na nośniki energii, głównie ropę naftową oraz gaz ziemny i bardzo korzystne, wysokie światowe ceny na te surowce. Państwo utworzyło ze sprzedaży ropy i gazu specjalny fundusz rozwoju gromadząc ponad 100 mld USD. Z tego funduszu, w każdym roku przeznacza się 3 mld USD na rozwój innowacyjności i nowoczesności w przemyśle, rolnictwie oraz innych dziedzinach życia społeczno – gospodarczego, szczególnie w nauce, oświacie i ochronie zdrowia. Szczególną uwagę w 2015 r. zwraca się na obchody 20-lecia nowej Konstytucji, 550 lecia państwowości i przygotowania do wystawy Expo 2017 w stolicy państwa Astanie.

Ambasador poinformował o rezultatach realizowanych reform w 5 podstawowych obszarach:

  • administracji: decentralizacja władzy, wymiana kadr na ludzi młodych, dobrze wykształconych (Kazachstan w każdym roku kieruje na studia za granicą – głównie na zachód – 3 tysiące osób) i zmniejszenie liczby ministerstw z 17 do 12, przekazanie uprawnień większym ogniwom terenowym,

  • przyjęcie nowych rozwiązań prawnych dotyczących wszystkich dziedzin życia z wyraźnym akcentem na gospodarkę, sądownictwo, administrację i samorząd,

  • gospodarki, postawienie na rozwój małego i średniego biznesu, stworzenie klimatu dla wzrostu inwestycji zagranicznych, które przekroczyły już 50 mld USD, działania na rzecz wstąpienia do Światowej Organizacji Handlu,

  • budowanie jednego narodu kazachskiego, przy zachowaniu odrębności zamieszkujących różnych narodowości i działających 17 wyznań religijnych,

  • usprawnienie funkcjonowania państwa, w tym władzy ustawodawczej z umocnieniem aktywności obywateli i wszystkich szczebli samorządów. Powołano specjalną Komisję Państwową, której zadaniem jest przygotowanie kompleksowej reformy administracji. Podjęto szereg działań na rzecz walki z korupcją i nepotyzmem.

Ambasador Erik Utembajew przedstawił rozliczne działania Kazachstanu na arenie międzynarodowej akcentując dużą aktywność Prezydenta N. Nazarbajewa, jak np. zgłaszania szeregu inicjatyw dotyczących walki z terroryzmem, liczne kontakty osobiste z przywódcami państw europejskich mające na celu pokojowe rozwiązanie konfliktu ukraińskiego. Naczelnym zadaniem państwa jest umacnianie i pogłębianie współpracy z państwami członkowskimi Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej i przede wszystkim z Federacją Rosyjską.

Znaczną część swojego wystąpienia mówca poświęcił przygotowaniom do wyborów prezydenckich. Z wnioskiem o ich przeprowadzenie wystąpiło Zgromadzenie Narodowe Kazachstanu, które w bieżącym roku obchodzi jubileusz 20 lecia. Wniosek zgromadzenia zaakceptował Sąd Konstytucyjny. Zgodnie z Ordynacją Wyborczą rozpoczęły się prace przygotowawcze do wyborów. Działa Centralna Komisja Wyborcza. Zgłosiło się już 22 kandydatów na urząd prezydenta, w tym urzędująca Głowa Państwa – N. Nazarbajew. Aktualnie kandydaci zbierają podpisy poparcia. Wybory i akt głosowania będą przeprowadzane zgodnie z zasadami demokracji będą jawne i otwarte. Gospodarze zapewniają licznych międzynarodowych obserwatorów.

Ambasador akcentował, iż Kazachstan korzysta z polskich doświadczeń w dziedzinie wdrażania zasad demokracji, przeprowadzania wyborów prezydenckich oraz parlamentarnych i rozwiązań prawnych dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego i gospodarczego. Wiele uwagi poświęcił polsko – kazachstańskim relacjom gospodarczym, które zdaniem mówcy rozwijają się dynamicznie z korzyścią dla obu stron.

Zgłoszone w dyskusji pytania dotyczyły przestrzegania praw człowieka w Kazachstanie, polsko – kazachstańskich stosunków gospodarczych i politycznych, realizacji planowanej wizyty w Polsce Prezydenta Kazachstanu oraz treściwi zawartej w końcu 2014 r. w Brukseli Umowy pomiędzy Unią Europejską i Republiką Kazachstanu. Do zgłoszonych pytań i wypowiedzi ustosunkował się Ambasador Erik Utembajew.