Obradowało prezydium Zarządu Krajowego

13 maja br. odbyło się pod przewodnictwem prezesa Józefa Brylla kolejne posiedzenie prezydium Zarządu Krajowego SWP-W. W porządku obrad znalazły się dwa główne punkty: Informacja o stanie nauczania języka rosyjskiego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem województwa mazowieckiego oraz Przyjęcie stanowiska w sprawie projektu bilansu i rachunku wyników oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.

W pierwszym punkcie obrad, wprowadzenia do dyskusji dokonał prezes oddziału mazowieckiego – Ryszard Tomalak, który był także autorem przygotowanej Informacji. Wynika z niej, że od kilku lat notowany jest wyraźny spadek liczby uczniów objętych nauczaniem języka rosyjskiego na wszystkich poziomach kształcenia. Dla przykładu, w roku szkolnym 2004/2005, języka rosyjskiego uczyło się ogółem 415,4 tys. uczniów, a w roku szkolnym 2013/2014 już tylko 222,1 tys. uczniów. O przyczynach tego stanu, stosowanych w ramach Stowarzyszenia formach popularyzacji języka oraz przewidywanych konsekwencjach (szczególnie dla kształcenia przyszłych kadr na wydziałach filologicznych), rozmawiano w trakcie dyskusji. Prezydium postanowiło zobowiązać oddziały Stowarzyszenia do zwiększenia ich aktywności w popularyzację nauki języka rosyjskiego, przygotować wniosek do MEN w sprawie nauczania języka na uczelniach oraz Olimpiady Języka Rosyjskiego w sprawie zmian w Regulaminie. Uznano także za celowe, aby wiosną przyszłego roku Stowarzyszenie zorganizowało dyskusje na omawiany temat z gronem fachowców z innych ośrodków.

W drugim punkcie obrad, po wysłuchaniu dodatkowych informacji od Pani Zofii Sikorskiej – głównej księgowej, odbyła się dyskusja nad sprawami finansowymi , związanymi z przyjęciem rocznych sprawozdań i bilansu za rok 2014. Prezydium rekomendowało analizę przekazanych dokumentów przez komisję finansowo-budżetową oraz podjęło Uchwałę o zwołaniu 11. Zebrania Zarządu Krajowego SWP-W na dzień 17 czerwca 2015 r.