Obradowało Prezydium Zarządu Krajowego

30 września 2015 r. odbyło się pod przewodnictwem prezesa Józefa Brylla pierwsze po wakacyjnej przerwie posiedzenie prezydium Zarządu Krajowego SWP-W.
Po przekazaniu informacji o najważniejszych wydarzeniach jakie miały miejsce w organizacji od poprzedniego posiedzenia, przystąpiono do dyskusji nad zagadnieniami przyjętymi w porządku obrad. Pierwszy punkt dotyczył udziału Stowarzyszenia i naszych partnerów w tegorocznej akcji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz aktywności oddziałów w okresie letnim. W ramach realizowanych projektów odbyło się kilka imprez na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego , mazowieckiego, podkarpackiego i wielkopolskiego. W innych regionach były także podobne akcje, ale bez naszego bezpośredniego w nich udziału. Głównymi adresatami działań były dzieci i młodzież ze Wschodu (często z polskich rodzin). Część środków na sfinansowanie akcji udało się pozyskać w ramach konkursów organizowanych przez samorządy, a w jednym, przez Centrum Porozumienia i Dialogu z Rosją. W podsumowaniu, wyrażono podziękowanie dla wielu, bezimiennych często działaczy, za pomoc w przygotowanie i przeprowadzenie akcji letniej oraz przyjęto ustalenia do działań w następnym roku.
Kolejny punkt obrad przeznaczony został na omówienie stanu realizacji Uchwał y przyjętej na 9. Zebraniu Zarządu Krajowego, która określa główne kierunki aktywności do końca obecnej kadencji. Prezes J. Bryll ocenił stan jej realizacji na około 85% oraz wskazał obszary, w których konieczna jest większa aktywność oddziałów i członków władz.
Kolejnym punktem obrad było przyjęcie tematyki posiedzeń prezydium do końca roku.