Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kazachstan i Polska. Płaszczyzny współpracy wobec wyzwań współczesnego świata ”

Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, Instytut Europeistyki WDiNP Uniwersytetu Warszawskiego  oraz Ambasada Kazachstanu w Rzeczypospolitej Polskiej mają zaszczyt zaprosić na Międzynarodową Konferencję Naukową: „Kazachstan i Polska. Płaszczyzny współpracy wobec wyzwań współczesnego świata”.

Cel i tematyka konferencji:
Celem konferencji jest określenie roli i znaczenia Kazachstanu oraz Polski we współczesnym świecie. Kazachstan ze względu na swoje geopolityczne znaczenie jest przedmiotem zainteresowania Unii Europejskiej, Federacji Rosyjskiej a także USA i Chin. Dotychczasowa polityka równoważenia wpływów USA, Rosji i Chin powoduje stabilność Kazachstanu. Istotne jest dokonanie analizy dotychczasowej współpracy Polska – Kazachstan oraz określenie możliwości jej rozwoju.
Przedmiotem dyskusji i wymiany poglądów będą następujące problemy badawcze:
– Znaczenie integracji europejskiej i euroazjatyckiej dla rozwoju stosunków Polska- Kazachstan,
– Polska i Kazachstan wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku,
– Polityczne i gospodarcze aspekty współpracy bilateralnej,
– Kulturowo- społeczne uwarunkowania współpracy Polska- Kazachstan,
– Polska i Kazachstan wobec procesów przemian bezpieczeństwa europejskiego.

Realizowane przedsięwzięcie ma przynieść ożywienie w relacjach polsko- kazachstańskich, umożliwić nawiązanie kontaktów branżowych między stronami oraz stworzyć przyjazny grunt na organizowanie podobnych wydarzeń w przyszłości. Pozwoli również scalić środowiska naukowe wokół niezwykle istotnych kwestii współpracy bilateralnej między państwami.
Konferencja odbędzie się z udziałem naukowców z Kazachstanu: dr Aluą Ibrajewą – temat „Realizacją 5 reform instytucjonalnych Prezydenta N.Nazarbajewa i Planu Narodowego”, doc. Saltanata Jesetowa – temat „Prawne aspekty migracji w Kazachstanie”

Informacje organizacyjne:
Język konferencji: polski, rosyjski

Publikacja i certyfikaty uczestnictwa:
Każdy z prelegentów otrzyma certyfikat poświadczający uczestnictwo w konferencji.
Organizatorzy zapewniają również wydanie publikacji pokonferencyjnej zawierającej artykuły uczestników.

Organizatorzy:
Instytut Europeistyki WDiNP Uniwersytetu Warszawskiego
Stowarzyszenie Współpracy Polska- Wschód
Ambasada Kazachstanu w Rzeczypospolitej Polskiej

Partner konferencji:
Instytut Politologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach

Rada Programowa:
prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk – Dyrektor Instytutu Europeistyki WDiNP Uniwersytetu Warszawskiego,
mgr Józef Bryll – Prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód,
dr Murat Zhakypbekov –Radca- Minister Ambasady Kazachstanu w Rzeczypospolitej Polskiej,
prof. WAT, dr hab. Jerzy Zalewski-Instytut Organizacji i Zarządzania Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej,
dr hab. Adriana Dudek- Kierownik Zakładu Międzynarodowych Stosunków Politycznych-Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego,
prof. UPH, dr hab. Włodzimierz Fehler- Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach,
dr Agnieszka Bryc – Instytut Politologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Komitet Organizacyjny:
prof. UW dr hab. Józef Tymanowski – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego,
mgr Julita Karwacka – Zastępca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego,
mgr Paweł Stawarz – członek Komitetu Organizacyjnego.

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli nauki z zakresu: europeistyki, politologii, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa, nauk prawnych, nauk ekonomicznych, doktorantów oraz studentów.

Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1) prosimy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 5 grudnia 2015r. na adres mailowy Zastępcy Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego konferencji: julita-87@o2.pl
Koszt udziału w konferencji wynosi 200 zł. Opłata pokrywa koszty wyżywienia, obsługi konferencji oraz publikacji materiałów.
Opłatę za udział w konferencji należy uiścić do 5 grudnia 2015r. po uprzedniej informacji od organizatora o przyjęciu zgłoszenia.
Wpłaty należy dokonać na podany niżej numer konta bankowego:
BPH 39 1060 0076 0000 3300 0061 7068

Dokonując przelewu prosimy o podanie imienia, nazwiska; w tytule: nazwę konferencji „Kazachstan i Polska. Płaszczyzny współpracy wobec wyzwań współczesnego świata”, ewentualnie nazwę instytucji, pokrywającej koszt Państwa uczestnictwa. Rachunek będziemy wystawiać wyłącznie na dane podane w przelewie.
Organizatorzy przewidują możliwość bezpłatnego uczestnictwa w wydarzeniu w charakterze wolnego słuchacza.