Medal Mickiewicz – Puszkin dla Prezydenta Miasta Krosna Piotra Przytockiego

W dniu 18 stycznia 2019 roku w uznaniu zasług za działania podejmowane na rzecz integracji narodów na wniosek oddziału podkarpackiego Pan Prezydent Krosna Piotr Przytocki otrzymał medal Mickiewicz – Puszkin przyznany przez Kapitułę i Zarząd Krajowy  Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód. Medal w imieniu Zarządu Krajowego wręczył Prezes Oddziału Podkarpackiego Gabriel Zajdel wraz z delegacją członków oddziału. 

Honorowanie Medalem Mickiewicz – Puszkin, przyznawanym przez Jury Nagrody Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, ma już swoją historię. W ciągu kilku lat jej istnienia uhonorowano nią wiele osób z różnych środowisk, obywateli Polski i innych państw. Klamrą spinającą zasługi wszystkich Nagrodzonych jest docenienie ich zaangażowania na rzecz zbliżenia między Polską a krajami na wschód od naszej granicy.
Ideą przewodnią Nagrody jest więc inicjowanie społecznego procesu myślenia, by dusza polska i dusza naszych rosyjskich sąsiadów ze Wschodu nie były dla siebie obce i nieznane. Zdajemy sobie dobrze sprawę z tego, że o ile powiększymy i polepszymy nasze dusze, o tyle poprawimy nasze prawa i lepiej zrozumiemy dzielące nas granice.
Mickiewicz i Puszkin w ważnym okresie historii naszych kultur byli niezwykłymi nauczycielami, a nawet w pewnym sensie „prorokami”. Ich twórczość wywarła nadzwyczaj silny wpływ na kształtowanie się zarówno świadomości polskiej, jak i rosyjskiej. Obaj nakreślili drogę jej rozwoju. Przyznawanie Medalu ich imienia przypomina ciągle na nowo misję życiową tych dwóch wielkich poetów.

Jury Nagrody wybiera na laureatów takie osoby, które wywierają znaczący wpływ na życie społeczne w swoich krajach. Wśród dotychczas nagrodzonych są działacze społeczni, politycy, przedstawiciele różnych Kościołów chrześcijańskich, ludzie nauki.