Krótka prezentacja doświadczeń Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód we współpracy z samorządami na Sesji Sejmiku Województwa Opolskiego

W dniu 29 maja na sesji Sejmik Województwa Opolskiego przyjął sprawozdanie z realizacji programu współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego w 2017 roku przygotowaną przez Urząd Marszałkowski.

Działania Urzędu Marszałkowskiego, to dbałość o rozwój inicjatyw obywatelskich, coraz większe, bo już 9,5 mln złotych dofinansowanie działań organizacji pozarządowych w regionie, współpraca z nowymi środowiskami, finansowanie wkładów własnych i o tym dyskutowano w czasie obrad Sejmiku. Szczegółową, multimedialną prezentację przedstawiła Izabela Podobińska – pełnomocnik do spraw organizacji pozarządowych.

Do tej pory każda złotówka z budżetu województwa wygenerowała 11,5 zł, bo za taką wartość realizowane były projekty.

Marszałek Andrzej Buła podkreślił w dyskusji, że współpraca wymaga partnerstwa po obu stronach, bo można mieć ogromne pieniądze na pomoc, ale bez silnych i aktywnych organizacji pozarządowych nie byłoby dobrych efektów.

O swoich doświadczeniach ze współpracy z samorządem województwa mówili podczas sesji przedstawiciele organizacji pozarządowych, zarówno tych działających już od lat, jak i tych najmłodszych. Podkreślali, że wielokrotnie wsparcie urzędu marszałkowskiego było warunkiem nie tylko realizacji konkretnych projektów, ale i codziennej działalności.

Biorący udział w sesji Sejmiku Prezes Eugeniusz Brudkiewicz w swoim wystąpieniu ograniczył się do podania kilku faktów dobrej i wzorowej współpracy Stowarzyszenia z Samorządami Województwa Opolskiego, bo cała nasza działalność jest powszechnie znana i poddawana publicznemu oglądowi w materiałach wydawanych i przesyłanych do wszystkich samorządów województwa opolskiego od 25 lat w 102 edycjach biuletynu „Ze Wschodu i o Wschodzie” wydawanego wspólnie z Departamentem Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu. Materiał do wszystkich publikacji jest zbierany codziennie poprzez monitoring wszystkiego co dzieje się w krajach wschodnich i na poziomie regionu, kraju, a także informacji z krajów wschodnich i zachodnich. Robi to społeczne centrum informacji i wiedzy o Wschodzie Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. Medialny obraz publikacji krajowych jest zupełnie niewystarczający dla naszych działań albo brak informacji  o ważnych wydarzeniach w krajach wschodnich.

Kolejny przykład współpracy, to współorganizacja międzynarodowych konferencji naukowych organizowanych z Uniwersytetem Opolskim, Departamentami Urzędu Marszałkowskiego i uczelniami krajowymi oraz zagranicznymi ze Wschodu i Zachodu. Wydawane wspólnie materiały pokonferencyjne są rozsyłane i popularyzowane przez 42 ośrodki na Wschodzie i Zachodzie.

Przekładem tego mogą być:

  • Kongres Polonistyki Zagranicznej
  • Bariery i pomosty w kulturze i języku
  • Słowienie na emigracji: literatura – kultura – język

i dziesiątki innych konferencji i imprez organizowanych corocznie w granicach 40-60 ważnych przedsięwzięć.

Nasze osiągniecia były możliwe również dzięki dobrej współpracy głównie z Urzędem Marszałkowskim, instytucjami naukowymi, kulturalnymi, oświatowymi i biznesowymi. Szczególne słowa uznania kieruję  do Zarządu Województwa Opolskiego i Departamentów w tym najbardziej gorące podziękowania dla Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu, Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki oraz Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego, Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód uznało współpracę Oddziału Wojewódzkiego jako wzorową i jako pierwszy w kraju Zarząd Województwa Opolskiego został uhonorowany Medalem Mickiewicz-Puszkin i Dyplomem Honorowym 25-lecia Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód.

Na zakończenie wystąpienia Eugeniusz Brudkiewicz wskazał 7 ośrodków w krajach wschodnich w których nasi działacze w ciągu ostatnich dwóch tygodni przebywali, a niektórzy jeszcze przebywają negocjując wybrane elementy współpracy z zakresu biznesu, kultury, nauki i turystyki.