Konkurs fotograficzny „Migawki z Uzbekistanu. Współczesne wędrówki po Jedwabnym Szlaku”

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „MIGAWKI Z UZBEKISTANU. WSPÓŁCZESNE PODRÓŻE PO JEDWABNYM SZLAKU” w ramach organizowanych wkrótce „Dni Uzbekistanu” przez Opolski Oddział Wojewódzki SWPW. Zachęcamy do wysłania 3 zdjęć wykonanych w Uzbekistanie i przesłanie na adres migawkiuzbekistan@gmail.com do 8.11.2021 r. 

Konkurs fotograficzny

Migawki z Uzbekistanu. Współczesne wędrówki po Jedwabnym Szlaku”

Regulamin konkursu

I. Organizacja

1. Organizatorami konkursu jest Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód w ramach „Dni Uzbekistanu”.

2. Konkurs jest przewidziany dla zarówno profesjonalnych fotografów jak i amatorów, którzy odwiedzili Republikę Uzbekistanu i uwiecznili ten kraj na swoich zdjęciach.

3. Celem konkursu jest stworzenie zbioru wizualnych refleksji na temat Uzbekistanu, który jest krajem o bogatym dziedzictwie oraz historii, malowniczym krajobrazie, pełnym fascynujących zabytków architektury. Jego ogromny obszar zarówno w sensie terytorium jak i kultury, historii, mentalności jest wspaniałą inspiracją. Coraz więcej ludzi wybiera go jako cel swoich podróży.

Uczestnicy konkursu, wybierając konkretny kadr, sytuację, miejsce, opowiadają historię i prezentują swój punkt widzenia. Konkurs organizowany jest właśnie po to, aby zebrać i zaprezentować wszystkie te fotograficzne wypowiedzi w ramach „Dni Uzbekistanu” organizowanych w listopadzie w województwie opolskim.

4. Po rozstrzygnięciu konkursu zostanie zorganizowana wystawa fotograficzna wyróżnionych zdjęć.

II. Przebieg konkursu

1. Każdy uczestnik, wysyłając zgłoszenie, zobowiązuje się przestrzegać regulaminu oraz potwierdza, iż:

a) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie i majątkowe do nadesłanych fotografii;

b) osoby widniejące na zdjęciach wyrażają zgodę na publikowanie ich wizerunku;

c) udziela organizatorowi prawa do nieodpłatnej i nieograniczonej możliwości publikowania i powielania fotografii m.in. w formie wystawy, na stronach internetowych, materiałach promocyjnych organizatorów. Organizatorzy zastrzegają, że sytuacje naruszenia tego punktu rozwiązywane będą bezzwłoczną dyskwalifikacją z konkursu.

2. W przypadku uczestnika, który w momencie przystąpienia do konkursu nie ukończył 18 roku życia, wymagana będzie również zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie.

3. Fotografie powinny być powiązane z Uzbekistanem:architektura, portret, krajobraz, zdjęcie reportażowe, przedstawienie życia codziennego mieszkańców, wspomnienia z podróży, wakacji, itp. Zgłoszone prace nie mogą być fotomontażami.

4. Zgłoszenia odbywają się wyłącznie drogą elektroniczną – na adres migawkiuzbekistan@gmail.com W tytule e-maila należy wpisać: imię, nazwisko, a w treści przesłać numer telefonu oraz informacje o zdjęciach (kiedy i gdzie zostały zrobione, mile widziany krótki opis).

5. Na wskazany adres mailowy należy przesłać plik ze zdjęciem podpisany nazwiskiem uczestnika i numerem pracy (np. kowalski_1) w formacie .jpg bądź .tiff i w rozdzielczości 300 dpi. Zdjęcia niespełniające wymogów jakościowych nie będą mogły być zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace.

6. Do każdego uczestnika zostanie wysłany e-mail z potwierdzeniem o przyjęciu lub odrzuceniu prac konkursowych.

7. Termin nadsyłania prac upływa 08.11.2021 roku o 23:59.

8. Organizatorzy następnie zbiorą prace i przekażą do oceny wybranemu jury, w skład którego wchodzić będą fotografowie i podróżnicy. W tym celu zostanie powołana Komisja Konkursowa.

9. Komisja wskaże również trzy główne nagrody (I, II i III nagroda) oraz wyróżnienia. Przyznana zostanie również nagroda publiczności.

10. O wynikach konkursu i terminie wystawy Uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową.

11. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się podczas wernisażu wystawy pokonkursowej.

III. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnego korzystania z nadesłanych prac oraz do różnych form publikacji prac nagrodzonych.

2. Wszelkie niejasności są rozwiązywane na korzyść Organizatorów.

3. Jeżeli na konkurs nie wpłynie dostateczna ilość zgłoszeń lub poziom prac nie będzie spełniał wymogów Komisji, Organizatorzy mogą podjąć decyzję o odwołaniu konkursu.

4. Zapytania związane z konkursem prosimy kierować do organizatorów konkursu: swpwo@poczta.onet.pl