Konferencja w Mińsku Mazowieckim

Zarząd SWP-W w Mińsku Mazowieckim zorganizował w dniu 26 lutego 2016 r. dla grupy lokalnych działaczy gospodarczych, Konferencję nt.: „Przedsiębiorczość – Współpraca”, która dotyczyła zasad prowadzenia biznesu na rynku Białorusi.
Spotkanie otworzył i sprawnie prowadził prezes Czesław Gągol, a wśród gości, którzy aktywnie włączyli się w prowadzone zajęcia znaleźli się: JE Aleksander Averianow – ambasador Republiki Białoruś, Igor Sekreta – radca minister, przedstawiciele 2 banków białoruskich w Polsce, przedstawiciele kierownictw: Wolnej Strefy Ekonomicznej „Brześć” i Chińsko-Białoruskiego parku przemysłowego oraz kancelarii „Domański Zakrzewski Palinka sp. k.” i firmy „PricewaterhouseCoopers Polska”.
Licznie prezentowane były władze lokalne, starosta Miński, burmistrz miasta i wójtowie. Szczególnie ciepło przyjęto obecność i wystąpienie byłego wicepremiera, ministra gospodarki i działacza samorządu mazowieckiego – Janusza Piechocińskiego oraz delegatkę władz współpracującego z Mińskiem Regionu Oszmiańskiego z Białorusi. Z Zarządu Krajowego na konferencję przyjechali: prezes Józef Bryll, Ryszard Tomalak i Zbigniew Bereza.
Po wystąpieniach Ambasadora i gości z Białorusi, głos zabierali eksperci z ww. firm i kancelarii. We wszystkich prezentacjach podkreślano atrakcyjność inwestowania i prowadzenia biznesu na rynku naszego wschodniego sąsiada. Kilkaset polskich firm od lat obecnych na tamtym rynku potwierdza, że mimo trudności w handlu, które są pochodną konfliktu na linii Unia Europejska – Rosja, Białoruś to perspektywiczny rynek. Przedsiębiorcy z Mińska i okolic dzielili się swoimi doświadczeniami z rynków wschodnich (nie zawsze dobrymi) i zadali szereg konkretnych pytań o perspektywy dalszego rozwoju handlu i inwestycji na tamtych rynkach. Zabierający głos prezes J. Bryll, pochwalił gospodarzy za inicjatywę i dobry dobór tematów, oraz praktyczny charakter spotkania. Podkreślił, że jest to jedną z ważniejszych form naszej pracy, stanowiąca dobre uzupełnienie konferencji organizowanych ze środowiskami akademickimi.
Po wyczerpaniu porządku obrad i zakończeniu dyskusji wszyscy uczestnicy zaproszeni zostali na kolejne spotkania, które omawiać będą warunki współpracy z innymi rynkami. Najbliższe dotyczyć będzie możliwości współpracy z biznesem Federacji Rosyjskiej.